MyHyundai en Cl!ck to Buy

 

 

1.          Toepassingsbereik

1.1        Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de myHyundai- en de Cl!ck to Buy-online-platformen en daaraan verwante diensten door personen in Nederland (hierna gezamenlijk te noemen: de “Diensten”), die door Hyundai Motor Netherlands B.V. (hierna te noemen: "Hyundai", "wij", "ons" of "onze") worden aangeboden aan eenieder die met inachtneming van het bepaalde van deze Voorwaarden van de Diensten gebruik maakt (hierna te noemen: “u” of “Klant”).

2.          Toegang tot de Diensten

2.1        U kunt online toegang tot de Diensten verkrijgen via onze websites en onze app (in geval van myHyundai).

2.2        Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient u:

(1)     een Hyundai Account aan te maken;

(2)     de toepasselijkheid van deze Voorwaarden te accepteren;

(3)     de myHyundai- en/of Cl!ck to Buy-diensten te selecteren die u wenst te gebruiken;

(4)      alle aanvullende informatie te verstrekken waar wij en/of een Derde-leverancier (zoals gedefinieerd in artikel 3.3.) en/of de Hyundai-dealer (zoals gedefinieerd in artikel 4.1.) om verzoeken om de door u geselecteerde Diensten aan u te kunnen leveren.

2.3        Voor het gebruik van de Diensten heeft u een internetverbinding nodig. Op internetdiensten en de vergoeding daarvoor zijn afzonderlijke, met de aanbieder(s) van de betreffende diensten af te sluiten overeenkomsten van toepassing.

3.          Omvang van de myHyundai Diensten

3.1        MyHyundai is ons loyaltyplatform voor alle (potentiële) Klanten die een Hyundai-voertuig bezitten en gebruiken of zulks wensen, waarmee zij gedurende de gehele klantreis toegang hebben tot op het Hyundai-merk betrekking hebbende content, voertuiginformatie, diensten zoals onderhoudsherinneringen en -geschiedenis, commerciële voordelen en aanbiedingen.

3.2        De myHyundai-diensten zijn strikt persoonlijk: de aanbiedingen en voordelen gelden uitsluitend voor Hyundai-voertuigen waarvan het voertuigidentificatienummer is gekoppeld aan de geregistreerde gebruiker.

3.3        De myHyundai-diensten worden beschikbaar gesteld of aangeboden door ons of door externe leveranciers (“Derden-leveranciers"). Doorverwijzing naar Derden-leveranciers en het aanbieden van hun diensten geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende Derde-leverancier. Indien u toegang wenst te krijgen tot diensten van Derden-leveranciers of deze wenst af te nemen of daarop een abonnement wenst te nemen, dient u mogelijk akkoord te gaan met de specifieke gebruiksvoorwaarden van deze Derde-leveranciers, welke voorwaarden alsdan van toepassing zijn in aanvulling op de onderhavige Voorwaarden. Ingeval van verschillen tussen die gebruiksvoorwaarden en de onderhavige Voorwaarden, prevaleren die specifieke gebruiksvoorwaarden.

4.          Omvang van Cl!ck to Buy

4.1        Cl!ck to Buy is ons e-commerceplatform waarop Klanten Hyundai-voertuigen kunnen samenstellen, selecteren en aanschaffen bij erkende Hyundai-dealers (“Hyundai-dealers").

4.2        Cl!ck to Buy wordt door ons aangeboden als platform waarop Hyundai-dealers Hyundai-voertuigen kunnen aanbieden aan Klanten. Daarop betrekking hebbende Cl!ck to Buy-diensten, zoals het verstrekken van offertes of de verkoop van Hyundai-voertuigen, worden aangeboden door de betreffende Hyundai-dealers onder hun eigen verantwoordelijkheid. Daarop zijn afzonderlijke verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, die in de loop van de verkoopprocedure aan u worden verstrekt. Hyundai is bij die overeenkomst en de prijsstelling geen partij.

5.          Uw verplichtingen

5.1        U kunt uitsluitend van de Diensten gebruikmaken indien u:

(a)     woont in Nederland;

(b)     deze Voorwaarden naleeft;

(c)      de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft en de rechten van derden respecteert;

(d)     de Diensten niet gebruikt (of doet gebruiken) voor onrechtmatige doeleinden;

(e)     niets doet dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van de Diensten, dan wel onze technische infrastructuur of die van derden in gevaar kan brengen of kan aantasten;

(f)       de Diensten niet beschadigt, ontoegankelijk maakt, hackt of anderszins manipuleert en geen virussen, "wormen", malware, spyware, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke codes of programma's aan de Diensten toevoegt waardoor de werking van de Diensten wordt belemmerd.

5.2        U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de apparatuur waarmee u toegang tot onze Diensten verkrijgt en om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deze qua software en technologische vereisten compatibel zijn, zodat u de Diensten kunt ontvangen. Voorts bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw apparatuur en voor het installeren van updates of nieuwe releases zodra deze door ons beschikbaar worden gesteld.     

6.          Onze rechten

6.1        Wij behouden ons te allen tijde en naar eigen inzicht het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen, dan wel een te eniger tijd beschikbare of aangeboden Dienst aan te passen, te beëindigen, op te schorten of te vervangen. U wordt hiervan in redelijkheid vooraf door ons op de hoogte gesteld, voor zover wettelijk vereist.

6.2        We kunnen de toegang tot de Diensten incidenteel opschorten of beperken in noodgevallen, bij technische problemen (reparatie, onderhoud, verbetering, etc.), om veiligheidsredenen en/of voor het aanbrengen van wijzigingen (nieuwe faciliteiten, diensten, apps, etc.). We streven er echter naar de frequentie en duur van een opschorting of toegangsbeperking zoveel mogelijk te beperken.

6.3        We kunnen u daarnaast tijdelijk of permanent de toegang tot de Diensten ontzeggen in geval van een (vermoedelijke) schending van deze Voorwaarden of misbruik van de Diensten.

7.          Intellectuele eigendom

Alle Hyundai-merken die zijn opgenomen op de aan de Diensten gekoppelde websites en apps zijn al dan niet geregistreerde handelsmerken van Hyundai Motor Company, Zuid-Korea, en zijn van kracht in de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden. De graphics, logo's, paginatitels, knoppictogrammen, scripts en servicenamen van Hyundai betreffen handelsmerken en huisstijlen van Hyundai. Het is niet toegestaan om de handelsmerken en huisstijl van Hyundai zodanig in samenhang met een niet-Hyundai product of dienst te gebruiken dat daardoor verwarring kan ontstaan bij klanten dan wel de reputatie of het imago van Hyundai kan worden aangetast. Alle andere handelsmerken die niet eigendom zijn van Hyundai Motor Company en die in verband met de Diensten en op daarop betrekking hebbende websites zijn opgenomen, zijn eigendom van de respectieve rechthebbenden, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Hyundai.

8.          Beperking aansprakelijkheid

8.1        Wij streven ernaar dat de Diensten zonder onderbreking beschikbaar zijn en verzending zonder fouten geschiedt. Gezien de aard van het internet is het echter niet mogelijk om een ononderbroken, foutenvrije toegang te garanderen. Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor de juistheid en tijdigheid van de via de Diensten verzonden gegevens en informatie.

8.2        Wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen, onderbrekingen en functionele aantasting van de Diensten of voor enige opschorting en/of beperking van de toegang tot de Diensten zoals bedoeld in artikel 6.3.

8.3        Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakte voorziene schade. Indien wij tekortschieten in de naleving van deze Voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor de door u geleden schade, voor zover deze het voorzienbare gevolg is van onze tekortkoming of van het door ons niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid, met dien verstande dat wij niet verantwoordelijk zijn voor schade die ons niet toerekenbaar is.

8.4        Onze aansprakelijkheid jegens u wordt op geen enkele wijze door ons uitgesloten of beperkt waar dit onrechtmatig zou zijn. Daaronder valt ook aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel door nalatigheid onzerzijds of van de zijde van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers of als gevolg van fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

8.5        Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. De Diensten zijn bestemd voor privégebruik door individuen. Indien u de Diensten aanwendt voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop, zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of gemiste commerciële kansen.

8.6        Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen, evalueren of valideren van de producten, diensten of toepassingen van Derden-leveranciers en/of Hyundai-dealers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de aanbiedingen van Derden-leveranciers en/of Hyundai-dealers en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de handelingen van Derden-leveranciers en/of Hyundai-dealers en/of voor de inhoud, kwaliteit en/of prestaties van hun producten, diensten of toepassingen.

9.          Overige bepalingen

9.1        Elk van de bepalingen in deze Voorwaarden heeft zelfstandige werking. Indien een rechter of andere bevoegde instantie vaststelt dat een of meer bepalingen in deze Voorwaarden onrechtmatig is of zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.2        Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien de Klant handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Klant verder de optie om binnen een maand nadat Hyundai zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

9.3        Wij maken u attent op het bestaan van het Europese Platform voor Online Geschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. Hyundai neemt niet deel aan organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting.

9.4        Wij kunnen deze Voorwaarden overdragen aan een derde, bijvoorbeeld als die de Diensten overneemt. U verleent daaraan uw medewerking.

10.       Kennisgevingen, klachten

Kennisgevingen, klachten en/of verzoeken met betrekking tot de Diensten kunt u als volgt versturen/indienen:

a)   e-mail, geadresseerd aan klantenservice@hyundai-motor.nl

b)   of door gebruik te maken van aangeboden contactmogelijkheden op https://www.hyundai.com/nl/contact-met-hyundai.html

Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend.