1. Deze algemene voorwaarden

1.1 Wat dekken deze algemene voorwaarden?
Bij de introductie van de IONIQ 5 bestaat de mogelijkheid om de speciale introductieversie IONIQ 5 Project 45, die in een gelimiteerd aantal van 3.000 exemplaren wordt geproduceerd, te reserveren (‘reserveringsprogramma’). Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het reserveringsprogramma (‘voorwaarden’), zoals volledig beschreven in deze voorwaarden
1.2 Waarom moet u ze lezen?
Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u een IONIQ 5 Project 45 reserveert (‘reservering’). De voorwaarden vertellen in het bijzonder wie wij zijn, hoe u een reservering plaatst, hoe we reserveringen accepteren en hoe u uiteindelijk een exemplaar koopt bij een Hyundai-dealer. Daarnaast bevatten deze voorwaarden belangrijke informatie over de wijze waarop u uw reservering kunt annuleren of wanneer wij uw reservering kunnen weigeren of annuleren.

2. Informatie over ons en hoe u contact met ons opneemt

2.1 Wie zijn wij?
Wij zijn Hyundai Motor Nederland B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg (2171 KZ) te Sassenheim en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6150623.
2.2 Hoe neemt u contact met ons op?

U kunt een email sturen naar IONIQ5@hyundai-motor.nl onder vermelding van uw reserveringsnummer en NAW gegevens.
2.3 Hoe nemen wij contact met u op?
Als wij, of onze dealers,  contact met u opnemen, dan doen we dit telefonisch of door u bericht te sturen via het e-mailadres of postadres dat u ons in uw reservering heeft verstrekt.

3. De reservering

3.1 Wat houdt een reservering in?
De reservering geeft u het recht om later een IONIQ 5 Project 45 (het ‘voertuig’ te kopen) bij een deelnemende Hyundai-dealer die u hebt geselecteerd (‘dealer’). De reservering is geplaatst zodra wij die hebben geaccepteerd zoals beschreven in deze voorwaarden.
3.2. Is de reservering een koopcontract?
Nee, een reservering verplicht u niet om het voertuig aan te schaffen. U sluit in principe later een aparte koopovereenkomst met de dealer (‘koopcontract’). In dat koopcontract staan de relevante (verkoop)voorwaarden, zoals de aankoopprijs van het voertuig.
3.3 Wie kan een reservering plaatsen?
In beginsel kan alleen de uiteindelijke klant die serieus geinteresseerd is deelnemen aan het reserveringsprogramma. U kunt het voertuig niet reserveren voor wederverkoop. Wie een auto reserveert, moet woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en moet – als u een natuurlijke persoon bent – ten minste 18 jaar oud zijn. Met uw reservering bevestigt u aan onze voorwaarden te voldoen. Het voorgaande laat onverlet dat wij ook rechtspersonen uitnodigen een reservering te plaatsen. Echter geldt dan wel dat de rechtspersoon de reservering enkel kan plaatsen voor een klant die het voertuig daadwerkelijk zal gaan gebruiken, bijvoorbeeld als leaserijder van een leasemaatschappij.
3.4 Hoe plaatst u een reservering?
Wij hechten er waarde aan dat het voertuig wordt gereserveerd voor een klant en niet voor wederverkoop. Om die reden kunnen wij enkel reserveringen accepteren indien de eindgebruiker van het voertuig (waaronder een leaserijder ook moet worden begrepen) op het moment van plaatsen van de reservering reeds bekend is. Uw kunt uw reservering plaatsen via onze website op www.hyundai.com/nl/modellen/IONIQ-5.html. De stappen voor het plaatsen van uw reservering zijn de volgende:

  • u selecteert de kleuren voor de carrosserie en het interieur van het voertuig met behulp van de configurator van het platform;
  • u selecteert de deelnemende dealer bij wie u het voertuig wilt kopen;
  • u verstrekt ons de nodige informatie, zoals uw naam, uw contactgegevens, het factuuradres en het afleveradres;

3.5 Hoe accepteren we uw reservering?
Wij sturen u een e-mail ter bevestiging zodra u de reservering hebt voltooid.

4 Aanbetaling

4.1 Wat houdt de aanbetaling precies in?
Om uw reservering te voltooien, moet u een aanbetaling doen van € 1.000. Deze betaling moet u aan ons betalen en is géén aanbetaling op de aankoopprijs van het voertuig.
4.2  Deadline aanbetaling
De reserveringsfee moet binnen 72 uur uur worden betaald na het ontvangen van de e-mail met het betalingsverzoek. Indien de aanbetaling niet wordt betaald, vervalt automatisch de reservering die u geplaatst heeft.
4.3 Welke betalingsmethoden zijn er?

U kunt alleen de aanbetaling doen via uw PayPal-account.  De betaling gaat naar ons Europese hoofdkantoor, Hyundai Motor Europe GmbH (‘Hyundai Europe’), dat uw betaling namens ons verwerkt en vervolgens doorstuurt naar onze rekening.
4.4 Kunt u uw aanbetaling terugkrijgen?

Wij storten uw aanbetaling volledig terug als u de reservering ongedaan maakt of op het moment dat uw reservering komt te vervallen of door ons wordt geannuleerd.Wij doen dat via uw PayPal-account die u heeft gebruikt om de aanbetaling te doen. Indien u als rechtspersoon een aanbetaling heeft gedaan en op een later moment blijkt dat u deze aanbetaling niet heeft gedaan namens een klant die het voertuig als eindgebruiker zou gaan gebruiken behouden wij ons het recht voor de aanbetaling als boete te innen.
4.5 Wordt de aanbetaling verrekend met de aankoopprijs?

Wanneer uw koopovereenkomst definitief is en die door HMNL is geaccepteerd. Dan krijgt u uw volledige aanbetaling terug via uw PayPal-account die u heeft gebruikt om de aanbetaling te doen

5 Reservering ongedaan maken, mocht u van gedachten veranderen

5.1 Kunt u zelf de reservering ongedaan maken?
U kunt de reservering zonder opgaaf van reden annuleren totdat u de auto daadwerkelijk koopt. Klik op de annuleringsknop in ons platform om uw reservering ongedaan te maken of stuur een e-mail naar IONIQ5@hyundai-motor.nl met daarin uw NAW gegevens en het reserveringsnummer.
5.2 Automatische annulering.
Als u de reservering niet zelf ongedaan maakt, dan vervalt de reservering automatisch wanneer u het voertuig niet koopt binnen de aangegeven aankoopperiode zoals omschreven in punt 6.1.
5.3 Ons annuleringsrecht.
Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als u deze algemene voorwaarden overtreedt, in het bijzonder in de volgende gevallen:

(a) u de reserveringprocedure niet juist of onvolledig heeft doorlopen.
(b) u meerdere reserveringen heeft geplaatst zonder verschillende individuele eindgebruikerswij reden hebben om aan te nemen dat u fraude pleegt of u de reservering plaats met het doel het voertuig te wedererkopen of ander ontoelaatbaar gedrag vertoont. 

5.4 Het staat ons te allen tijde vrij te controleren of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit betekent dat wij u kunnen vragen uw leeftijd aan te tonen. Indien u als rechtspersoon een reservering plaatst staat het ons vrij te controleren of u deze reservering plaatst namens een eindgebruiker. Indien u niet kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet zullen wij u reservering direct annuleren.

6. Uw voertuig kopen

6.1 Aankoopperiode.
Tussen 23 februari 2021 tot (uiterlijk) 30 april 2021 kunt u uw reservering omzetten naar een aanschaf.
6.2 U koopt uw voertuig bij uw dealer.
U sluit het koopcontract met de dealer die u hebt geselecteerd. Wij zijn geen partij bij het koopcontract en zijn ook niet verplicht om het voertuig aan u te verkopen en/of te leveren.
6.3 Definitieve aankoopprijs.
De uiteindelijke aankoopprijs is bepaald in het koopcontract dat u met uw dealer is gesloten.
6.4 Prijzen op ons platform.
Alle prijzen die wij op ons platform tonen, zijn slechts adviesprijzen, die niet bindend zijn voor uw dealer en de uiteindelijke aankoopprijs.
6.5 Productspecificaties zijn mogelijk niet beschikbaar.
De homologatie van de IONIQ 5 is nog in behandeling als u het voertuig reserveert. Daarom kunnen wij u niet informeren over alle technische specificaties, inclusief gegevens over eindgebruik en emissies. In het geval dat deze gegevens worden getoond zijn dit altijd schattingen en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Definitieve cijfers kunnen afwijken van de getoonde en in de praktijk haalbare cijfers.
6.6 Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen.

De afbeeldingen van het voertuig op het platform zijn alleen ter illustratie. Hoewel we alles hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw beeldscherm volledig overeenkomt met de kleuren van de producten. Het voertuig kan enigszins afwijken van die beelden.

7. Andere belangrijke voorwaarden

7.1 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten van de reservering over te dragen aan iemand anders.
U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van de reservering alleen overdragen aan een andere persoon als wij hiermee schriftelijk instemmen.
7.2 Reservering wijzigen.
Als u uw reservering wilt wijzigen (bijvoorbeeld de specificaties van het voertuig of de door u geselecteerde dealer), dan neemt u eerst contact met ons op. We laten u dan weten of de wijziging mogelijk is. Als die mogelijk is, informeren we u over eventuele wijzigingen die relevant kunnen zijn voor uw toekomstige aankoop van het voertuig bij de dealer. Als wijziging niet mogelijk is of als de gevolgen ervan voor u onaanvaardbaar zijn, dan kunt u de reservering ongedaan maken.
7.3 Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. 
Indien wij (persoons-)gegevens van u verwerken doen wij dit uitsluitend in verband met de reservering. De (persoons-)gegevens zullen door ons worden doorgegeven aan een dealer in het kader van de reserveringsprocedure. Verder worden (persoons-)gegevens van de u uitsluitend gebruikt om u te informeren over uw reservering. Nadat het voertuig is besteld bij een dealer of nadat de reservering is geannuleerd of komen te vervallen zullen wij alle (persoons-)gegevens van u vernietigen.
7.4 We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
7.5 Aansprakelijkheid.
Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, of samenhangt met, de reservering of de koopovereenkomst die mogelijk tussen u en een dealer tot stand komt.

Op dit contract van toepassing zijnde wetten en waar u gerechtelijke procedures kunt instellen. Op deze voorwaarden en de daarop betrekking hebbende reservering is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden en de daarop betrekking hebbende reservering zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van dwingend recht een rechter in een andere plaats bevoegd is kennis te nemen van een geschil.