ACTIEVOORWAARDEN VEHICLE-2-LOAD PRIJSVRAAG

 

Algemeen

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Hyundai Vehicle-2-Load prijsvraag’ (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Hyundai Motor Nederland B.V. (hierna verder te noemen: ‘HMNL’) gevestigd aan de Hub van Doorneweg 14 te Sassenheim. De actie heeft tot doel het promoten van de elektrische Hyundai modellen KONA, IONIQ 5 en IONIQ 6.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats op de beurs Fully Charged LIVE, waar je op de Hyundai stand via de iPad antwoord geeft op de prijsvraag “Hoeveel van deze iPads kun je maximaal opladen met de V2L functie van de KONA EV (65.8kWh)?”
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 21 jaar of ouder die minimaal één jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, woonachtig zijn in Nederland en beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 • Medewerkers van HMNL, Fully Charged LIVE en andere deelnemende merken aan het evenement zijn uitgesloten van deelname. Tevens zijn partners of familie van de medewerkers van HMNL uitgesloten van de winactie.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.
 • De actieperiode loopt van vrijdag 24 november 2023 tot en met zondag 26 november 2023.

 

Prijs

 • Tijdens deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven: 1x 4 aaneengesloten dagen de IONIQ 5 of IONIQ 6 of KONA EV gebruiken (incl. verzekeringen en laadpassen).
 • Dit is inclusief een laadpas. Hiermee kunt u gratis laden op basis van een gemiddeld redelijk gebruik (fair use policy) van 18.000 km per jaar. De maandelijkse facturen gaan rechtstreeks naar Hyundai Motor. Laadpas is enkel bestemd voor het gewonnen Hyundai auto. Hyundai Motor Netherlands behoudt zich het recht voor om bij gebruik wat ruim boven het gemiddelde ligt of in geval van excessen beperkingen op te leggen of specifieke aanvullende afspraken met u te maken. Genoemde laadpas levert u samen met de auto weer in op de inleverdag van gebruik.
 • De Prijswinnaar kan de auto op een afgesproken dag en tijdstip ophalen op het hoofdkantoor van Hyundai Motor Netherlands in Sassenheim.
 • Inleveren van de auto is na maximaal 4 aaneengesloten dagen gebruik ook op hoofdkantoor Hyundai in Sassenheim, tijdstip nader te bepalen.
 • Er geldt een eigen risico van € 500,- ten behoeve van eventuele schades.
 • De bestuurder moet minimaal 1 jaar in bezit zijn van een rijbewijs en een minimale leeftijd hebben van 21 jaar.
 • De genoemde prijs is niet om te zetten in een geldbedrag.
 • Om akkoord te gaan met de Prijs moet je akkoord gaan met de bruikleenovereenkomst van HMNL. Deze wordt met de winnaar gedeeld bij het ophalen van de auto.

 

Bekendmaking winnaars

 • Winnaar krijgt uiterlijk vrijdag 1 december 2023 bericht via het doorgegeven mailadres in het prijsvraagformulier. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar van de prijs kan tot uiterlijk 10 werkdagen na het bekendmaken van de winnaar aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en zal in zijn/haar plaats een nieuwe winnaar getrokken worden.
 • HMNL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.

 

Publiciteit en promotionele activiteiten

 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

Persoonsgegevens en privacy

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. HMNL kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de Prijs.
 • De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan HMNL, worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien van toepassing word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van HMNL in en rond de programma’s en digitale extensies van HMNL, maar alleen wanneer je daarvoor je voorafgaande toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.
 • De in verband met de Actie aan HMNL verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De (persoons-) gegevens worden door HMNL verwerkt met inachtneming van de Privacy Policy.

 

Aansprakelijkheid

 • HMNL en gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HMNL.
 • HMNL is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. HMNL draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. HMNL is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. HMNL is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • HMNL is niet verantwoordelijk voor eventuele beperkende voorwaarden van een telecomaanbieder die van toepassing zijn op het gebruik van de mobiele telefoon door de deelnemer.

 

Overige bepalingen

 • HMNL behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat HMNL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
 • HMNL behoudt behouden zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door HMNL.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van HMNL opnieuw prijzen te winnen.
 • Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van HMNL. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HMNL.
 • Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. HMNL handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via het hoofdkantoor van Hyundai.
 • HMNL streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van HMNL een voorstel om de klacht op te lossen.