ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN HYUNDAI MOTOR NETHERLANDS B.V.

1.  Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (”Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Hyundai Motor Netherlands B.V. ("HMNL") en degene die een toegangsbewijs voor het Evenement bestelt via Ticketmaster ("Klant") en de bezoeker van het Evenement (“Bezoeker”).

1.2. Onder “Evenement” wordt verstaan het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai dat plaatsvindt op 13 juni 2023.

1.3. Onder “Locatie”, wordt verstaan de feitelijke plaats van het Evenement, namelijk AFAS Live in Amsterdam, evenals alle binnen- en buitenruimten die deel uitmaken van het complex waar het Evenement plaatsvindt.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant of de Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Toegangsbewijs

2.1. Voor de gratis toegangsbewijzen geldt een borg van € 5. Deze kosten worden uiterlijk 3 weken na het event door Ticketmaster terugbetaald.

2.2. Het toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon.

2.3. Het toegangsbewijs geeft de houder in beginsel recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de persoon die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. HMNL mag ervan uitgaan dat de persoon die het toegangsbewijs als eerste toont ook de rechthebbende daarop is. HMNL is niet gehouden nadere controle te verrichten bij geldige toegangsbewijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant houder te worden en te blijven van het toegangsbewijs.

2.4. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, draagt de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.5. Alleen bij aanschaf via Ticketmaster kan HMNL garanderen dat sprake is van een origineel toegangsbewijs.

2.6. De tickets via Ticketmaster voor dit event zijn Mobile Only tickets. Dit betekent dat tickets zijn gekoppeld aan je Ticketmaster-account. Als je voor meer mensen tickets in jouw account hebt, dan moet je tegelijk naar binnen. Bij de ingang worden vanaf jouw telefoon dan alle tickets tegelijk gescand. Als samen naar binnen gaan niet mogelijk is, kun je de tickets alleen binnen je Ticketmaster Account via de Ticketmaster app of de website overdragen. Geprinte tickets of screenshots van tickets geven geen recht op toegang. Enkel de bewegende weergave zoals in de TM app of in je Ticketmaster Account op de website geeft recht op toegang tot het evenement.

3. Verbod doorverkoop

3.1. De Klant is gehouden om het toegangsbewijs voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2. De Klant mag een toegangsbewijs wel om niet (gratis) overdragen aan een derde, zonder enig commercieel doel na te streven. In dat geval is de Klant verplicht om de aan de Klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie de Klant het toegangsbewijs ter beschikking stelt (de Bezoeker). De Klant staat er jegens HMNL voor in dat de Bezoeker deze verplichtingen nakomt.

4. De Bezoeker

4.1. Indien een Bezoeker jonger is dan 12 jaar dient de Bezoeker in gezelschap te zijn van een Bezoeker die ouder is dan 18 jaar. HMNL kan een Bezoeker onder de 12 jaar de toegang tot het Evenement weigeren wanneer deze Bezoeker niet in gezelschap is van een Bezoeker die ouder is dan 18 jaar.

4.2 Als daar om wordt verzocht is de Bezoeker verplicht mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement. Indien de Bezoeker dit weigert dan kan de toegang tot het Evenement wordt geweigerd.

4.3. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het Evenement en zolang de Bezoeker zich op de Locatie bevindt. De Bezoeker is verplicht om op verzoek van de HMNL en andere bevoegden, zoals (beveiligings)personeel, een toegangsbewijs te tonen.

4.4. Als daar om wordt verzocht is de Bezoeker verplicht zich te identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs, onder meer om HMNL in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

4.5. Indien de Bezoeker na het betreden van de Locatie, de Locatie verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.6. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan wet- en regelgeving, de voorschriften (waaronder huisregels van de Locatie) en/of aanwijzingen van HMNL, de exploitanten van de Locatie, het personeel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

5. Rechten van HMNL

5.1. Bij overtreding door de Klant of de Bezoeker van (één of meer van) deze Algemene Voorwaarden of indien HMNL dat redelijkerwijs nodig acht voor de rust en orde tijdens het Evenement, is HMNL gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te verklaren of de Bezoeker (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op enige restitutie of compensatie.

5.2. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is HMNL gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant of de Bezoeker aanspraak kan maken op enige restitutie, schadevergoeding of compensatie.

5.3. HMNL is gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.

6.  Annulering en verplaatsing

6.1. HMNL heeft het recht om het Evenement, te verplaatsen naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

6.2. Indien het Evenement door HMNL wordt geannuleerd of verplaatst heeft de Klant geen recht op enige compensatie. Ook kan de Klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. HMNL is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant als gevolg van annulering of verplaatsing van het evenement.

7. Aansprakelijkheid HMNL

7.1. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschieden voor eigen risico van de Bezoeker. Als de Bezoeker extra gevoelig is voor geluid, dient hij zelf zorg te dragen voor het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen (zoals oordoppen).

7.2. HMNL is niet aansprakelijk voor schade van de Klant en Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.3. Het programma, de duur en de aanvangstijden van het Evenement zijn onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7.4. Ten tijde van het plaatsvinden van het Evenement bestaat de mogelijkheid dat aanvullende maatregelen worden genomen in verband met Covid-19 of andere infectieziekten. HMNL organiseert het evenement overeenkomstig de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

8. Persoonsgegevens

8.1. HMNL verwerkt persoonsgegevens conform haar privacy statement, beschikbaar via https://www.hyundai.com/nl/privacy.html.

9. Slotbepalingen

9.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen HMNL en de Klant of de Bezoeker bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen HMNL en de Klant of de Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam, tenzij op basis van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is, in welk geval de Klant of Bezoeker zijn geschil ook aan die rechter kan voorleggen.

10. Actievoorwaarden

10.1. Hier staan de actievoorwaarden voor het winnen van de LG OLED TV.

10.2. Hier staan de actievoorwaarden voor het winnen van de Hyundai KONA prijs.

Versie 5 juni 2023.