ACTIEVOORWAARDEN

 

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘win een LG OLED 77 inch (hierna verder te noemen: de "Actie") van Hyundai Motor Nederland B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 14 te Sassenheim ("HMNL"). De Actie heeft tot doel het promoten van het merk Hyundai. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

 

1.       Voorwaarden voor deelname

1.1      Deelname aan de Actie is kosteloos. Tijdens deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven: LG OLED 77” met een waarde van € 3.299  (de "Prijs").

1.2     De afbeeldingen die worden gebruikt in promotionele materialen voor de Actie zijn niet gelijk aan het item dat wordt weggegeven als Prijs. Aan dergelijke afbeeldingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1.3     Voor deelname aan de Actie dien je in bezit te zijn van een ticket van het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement en aanwezig te zijn in de evenementenruimte op moment van uitreiking.

1.4     Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de Actie.

1.5     Deelnemers die proberen meerdere keren deel te nemen aan de Actie kunnen worden gediskwalificeerd. Inschrijvingen die worden gegenereerd door scripts, bots, mechanische of op andere wijze geautomatiseerde middelen zijn verboden en zullen leiden tot diskwalificatie. Meerdere inschrijvingen via tussenpersonen, derden, georganiseerde groepen of andere methoden om inschrijvingen te dupliceren worden niet aanvaard en zullen tevens leiden tot diskwalificatie.

1.6     Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder, woonachtig zijn in Nederland en beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

1.7     Medewerkers van HMNL en andere deelnemende merken aan het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement zijn uitgesloten van deelname. Tevens zijn partners of familie van de medewerkers van HMNL uitgesloten van deelname aan de Actie.

1.8     De actieperiode loopt van 13 juni 2023 17:00 uur tot en met 13 juni 2023 20.30 uur.

 

2.       Prijs

2.1     De Prijs is uitsluitend de LG OLED  77”. Eventuele extra's zijn op eigen kosten van de winnaar.

2.2     De specificaties van de Prijs (zoals type en kleur) worden uitsluitend bepaald door HMNL. De winnaar kan geen voorkeur doorgeven.

2.3    De Prijs wordt niet verstrekt op het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement.

2.4    De Prijs wordt in de maand na het evenement gestuurd naar het adres dat is opgegeven door de winnaar. De Prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet om te zetten in een geldbedrag.

2.5     De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de Prijs komt voor rekening van de winnaar. De kansspelbelasting is 29,50% over de te winnen prijs.

3.       Bekendmaking winnaars

3.1    De winnaar van de Prijs wordt bekend gemaakt op het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement van HMNL op 13 juni 2023 tussen 20:30 en 21:00. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2    Er zal geautomatiseerd 1 kandidaat worden geselecteerd die kans maakt om de Prijs te winnen. Deze kandidaat wordt geselecteerd op basis van random geselecteerde klantnummers op de officiële toegangsbewijzen. Het betreffende klantnummer wordt op het LED scherm van het podium geprojecteerd. De tickethouders van dit klantnummer (kandidaat) wordt verzocht op het podium te komen op het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement. Mits de kandidaat voldoet aan de voorwaarden (juiste ticket) wint deze de Prijs. Dit proces zal worden begeleid door de president van Hyundai Motor Nederland onder toezicht van een notaris.

3.3    De winnaar wordt backstage opgevangen door een medewerker van HMNL om zijn/haar gegevens achter te laten.

3.4    De winnaar van de Prijs kan alleen tijdens het Korean Culture Festival | Move with the K-Vibe powered by Hyundai evenement op 13 juni 2023 aanspraak maken op de Prijs. Indien een winnaar binnen deze periode geen aanspraak maakt op de Prijs, of wanneer naar redelijk inzicht van HMNL blijkt dat de winnaar toch niet voldoet aan deze actievoorwaarden, dan vervalt diens aanspraak op de prijs en komt de prijs in het geheel te vervallen en is er geen winnaar. 

3.5    HMNL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de Prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de Prijs in ontvangst te nemen.

4.       Publiciteit en promotionele activiteiten

4.1    De winnaar verleent aan HMNL het onvoorwaardelijke recht om van hun deelname opnames te maken en deze te exploiteren, ongeacht de wijze waarop (bijvoorbeeld het (in bewerkte vorm) uitzenden of uit te doen zenden).

4.2    Een deelnemer of winnaar zal desgevraagd medewerking verlenen aan redelijke aanvullende publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met de Actie. Een dergelijk verzoek zal een deelnemer of winnaar niet op onredelijke gronden weigeren.

4.3    Een deelnemer of winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten heeft geen recht op een (financiële) vergoeding.

4.4    Deelnemers en winnaars doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten, voor zover toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Deelnemers en winnaars erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat HMNL het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

 

5.       Persoonsgegevens en privacy

5.1     Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

5.2    HMNL kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

5.3    De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan HMNL verstrekt zullen door HMNL worden verwerkt in overeenstemming met haar privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op https://www.hyundai.com/nl/privacy.html.

 

6.       Aansprakelijkheid

6.1     Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht zijn HMNL en aan haar gelieerde vennootschappen niet aansprakelijk voor enige schade die:

6.1.1  voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door HMNL verstrekte Prijs;

6.1.2   samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website(s) of andere technische faciliteiten.

6.2    HMNL is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen (type)fouten zijn dan ook voorbehouden. HMNL is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

6.3    HMNL is niet verantwoordelijk voor eventuele beperkende voorwaarden van een telecomaanbieder die van toepassing zijn op het gebruik van de mobiele telefoon door de deelnemer.

 

7.       Overige bepalingen

7.1     HMNL behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de Prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat HMNL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

7.2     HMNL behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

7.3    In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door HMNL

7.4    Na het winnen van de Prijs is het als winnaar gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van HMNL opnieuw prijzen te winnen.

7.5     Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van HMNL. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HMNL.

7.6    Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met het HMNL via de contactgegevens op deze pagina: https://www.hyundai.com/nl/contact-met-hyundai.html. HMNL streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van HMNL een voorstel om de klacht op te lossen.

7.8    Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. HMNL handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

7.9    Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

12 juni 2023