ACTIEVOORWAARDEN

 

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Win WK Tickets met de beste Oranje Outfit’ (hierna verder te noemen: de "Actie") van Hyundai Motor Nederland B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 14 te Sassenheim ("HMNL"). De Actie heeft tot doel het promoten van het merk Hyundai. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

 

1.       Voorwaarden voor deelname

1.1      Deelname aan de Actie is kosteloos. Tijdens deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven: 20 WK tickets voor de 8ste finale op zaterdag 3 December in Khalifa International Stadium Qatar, met een waarde van €282,73,- per stuk (de "Prijs"). De Prijs wordt aan 10 winnaars weggegeven.

1.2     De afbeeldingen die worden gebruikt in promotionele materialen voor de Actie zijn niet gelijk aan het item dat wordt weggegeven als Prijs. Aan dergelijke afbeeldingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1.3     Voor deelname aan de Actie dien je in bezit te zijn van een ticket van het Oranje Spektakel evenement, aanwezig te zijn in de evenementenruimte op moment van uitreiking en een enthousiaste Oranjesupporter outfit te dragen.

1.4     Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de Actie.

1.5     Deelnemers die proberen meerdere keren deel te nemen aan de Actie kunnen worden gediskwalificeerd. Inschrijvingen die worden gegenereerd door scripts, bots, mechanische of op andere wijze geautomatiseerde middelen zijn verboden en zullen leiden tot diskwalificatie. Meerdere inschrijvingen via tussenpersonen, derden, georganiseerde groepen of andere methoden om inschrijvingen te dupliceren worden niet aanvaard en zullen tevens leiden tot diskwalificatie.

1.6     Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder, woonachtig zijn in Nederland en beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

1.7     Medewerkers van HMNL en andere deelnemende merken aan het Oranje Spektakel evenement zijn uitgesloten van deelname. Tevens zijn partners of familie van de medewerkers van HMNL en deelnemende merken uitgesloten van deelname aan de Actie.

1.8     De actieperiode loopt van 21 november 2022 15:00 uur tot en met 21 november 2022, 16:30 uur.

 

2.       Prijs

2.1     De Prijs per Winnaar is uitsluitend 2 WK tickets voor de 8ste finale op zaterdag 3 December in Khalifa International Stadium Qatar. Eventuele extra's, zoals de reis naar Qatar en verblijfskosten, zijn op eigen kosten van de winnaar.

2.2     De specificaties van de Prijs worden uitsluitend bepaald door HMNL. De winnaar kan geen voorkeur doorgeven.

2.3    De Prijs wordt niet verstrekt op het Oranje Spektakel evenement. De winnaar wordt via een oproep door de host verzocht naar een locatie in Ahoy te komen om contactgegevens achter te laten. De winnaar ontvangt de twee tickets op 28, 29 of 30 november 2022 per post op het door de winnaar opgegeven adres.

2.4    De Prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet om te zetten in een geldbedrag.

2.5     De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de Prijs komt voor rekening van HMNL.

 

3.       Bekendmaking winnaars

3.1    De winnaar van de Prijs wordt bekend gemaakt op het Oranje Spektakel evenement van HMNL op 21 november 2022 direct na de wedstrijd Senegal – Nederland. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2    Er zal een host rondlopen tussen 15.00 en 16.00 die 10 personen selecteert met de meest extravagante Oranjesupporter outfit. Zij ontvangen 1 van de 10 ‘golden tickets’ en er wordt een foto gemaakt van de winnaars door de host. Na de wedstrijd zal de host aankondigen waar de winnaars van deze ‘golden tickets’ hun prijs kunnen ophalen. Tevens worden op moment van de aankondiging de foto’s van de winnaars op het LED scherm gepresenteerd.  

3.3    De winnaar wordt op de afgesproken plek opgevangen door een medewerker van HMNL om zijn/haar gegevens achter te laten.

3.4    De winnaar van de Prijs kan op het Oranje Spektakel evenement, tot uiterlijk 5 werkdagen na het Oranje Spektakel evenement (derhalve uiterlijk op 28 november 2022), aanspraak maken op de Prijs. Indien een winnaar binnen deze periode geen aanspraak maakt op de Prijs, of wanneer naar redelijk inzicht van HMNL blijkt dat de winnaar toch niet voldoet aan deze actievoorwaarden, dan vervalt diens aanspraak op de prijs en komt de prijs in het geheel te vervallen en is er geen winnaar. 

3.5    HMNL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de Prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de Prijs in ontvangst te nemen.

 

4.       Publiciteit en promotionele activiteiten

4.1    Deelnemers, en met name de winnaar, worden verzocht geen opnames te maken van hun deelname en deze te exploiteren, ongeacht de wijze waarop (bijvoorbeeld het (in bewerkte vorm) uitzenden of uit te doen zenden).

4.2    Een deelnemer of winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten heeft geen recht op een (financiële) vergoeding.

4.3    Deelnemers en winnaars doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten, voor zover toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Deelnemers en winnaars erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat HMNL het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

 

5.       Persoonsgegevens en privacy

5.1     Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

5.2    HMNL kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

5.3    De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan HMNL verstrekt zullen door HMNL worden verwerkt in overeenstemming met haar privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op https://www.hyundai.com/nl/privacy.html.

 

6.       Aansprakelijkheid

6.1     Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht zijn HMNL en aan haar gelieerde vennootschappen niet aansprakelijk voor enige schade die:

6.1.1  voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door HMNL verstrekte Prijs;

6.1.2  samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website(s) of andere technische faciliteiten.

6.2    HMNL is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen (type)fouten zijn dan ook voorbehouden. HMNL is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

6.3    HMNL is niet verantwoordelijk voor eventuele beperkende voorwaarden van een telecomaanbieder die van toepassing zijn op het gebruik van de mobiele telefoon door de deelnemer.

 

7.       Overige bepalingen

7.1     HMNL behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de Prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat HMNL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

7.2     HMNL behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

7.3    In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door HMNL

7.4    Na het winnen van de Prijs is het als winnaar gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van HMNL opnieuw prijzen te winnen.

7.5     Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van HMNL. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HMNL.

7.6    Voor extra informatie of eventuele klachten met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met het HMNL via de contactgegevens op deze pagina: https://www.hyundai.com/nl/contact-met-hyundai.html. HMNL streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van HMNL een voorstel om de klacht op te lossen.

7.8    Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. HMNL handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

7.9    Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.