1.Warunki użytkowania.

1.1 Czym jest usługa „Cl!ck to Buy”. Korzystając z naszego Serwisu „Cl!ck to Buy” (dalej: „Serwis”) mają Państwo możliwość zamówienia oraz nabycia on-line nowych pojazdów marki Hyundai (dalej: „Produkty”), poprzez stronę internetową prowadzoną i zarządzaną przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „HMP”), w ramach zorganizowanego systemu komputerowego na podstawie umów zawieranych na odległość, bez fizycznej obecności Państwa oraz przedstawiciela Dealera.

1.2 Funkcjonalności Serwisu. W ramach Serwisu mogą Państwo dokonać konfiguracji Produktów, wybierając wersję wyposażenia i pakiety, wersję napędu, kolor wnętrza i akcesoria lub wybrać gotowy Produkt z katalogu dostępnych samochodów. Serwis umożliwia również przeglądanie skonfigurowanych Produktów, składanie zapytań o ograniczoną czasowo ofertę cenową na dany skonfigurowany Produkt oraz składanie zamówienia na wybrany Produkt celem zawarcia umowy kupna Produktu z wybranym Dealerem samochodów marki Hyundai.

1.3 Logowanie do Serwisu odbywa się przy pomocy Konta Hyundai, z którego korzystanie regulują odrębne warunki użytkowania.

1.4 Po zalogowaniu się do Serwisu, będą Państwo mogli uzyskać dostęp do Konta Klienta, które umożliwi Państwu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

1.5 Dlaczego powinni Państwo przeczytać niniejsze Warunki. Proszę przeczytać niniejsze Warunki uważnie przed skorzystaniem z Serwisu. Niniejsze Warunki powiedzą Państwu kim jesteśmy, jak Państwo i my możemy zmienić lub zakończyć obowiązywanie naszej umowy, jakie działania są zabronione, oraz udzielą innych ważnych informacji. Jeśli uważają Państwo, że pojawił się błąd w niniejszych Warunkach, proszę skontaktować się z nami w celu omówienia tej kwestii.

2. Informacja dotyczące nas oraz kontaktu z nami.

2.1 Kim jesteśmy. Jesteśmy Hyundai Motor Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000067315, a nasza siedziba mieści się przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 w Warszawie.

2.2 Jak się z nami skontaktować. Mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej.

 

2.3 Jak możemy się z Państwem skontaktować. Jeśli musimy się z Państwem skontaktować, zrobimy to pisząc do Państwa na adres e-mail podany nam podczas rejestracji Państwa Konta Hyundai.

2.4 "Pisanie" uwzględnia e-maile. Kiedy używamy słów "pisząc" lub "pisemnie" w niniejszych Warunkach, obejmuje to drogę poczty elektronicznej (e-maile).

3.Zawarcie umowy pomiędzy Państwem a nami na podstawie niniejszych Warunków.

3.1 Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest możliwe wyłącznie dla osób pełnoletnich.

3.2 Jeśli Państwa urządzenia nie są wyposażone w techniczne właściwości wymagane dla dostępu i korzystania z Serwisu, nie będziemy zobowiązani do zapewnienia Państwu dostępu do Serwisu.

3.3 Dostęp do Serwisu jest zapewniany Państwu bezpłatnie. Wszelkie umowy, których zawarcie umożliwia Serwis, zawierane są między Państwem a wybranym przez Państwa Dealerem. HMP nie jest stroną żadnej z tych transakcji.

3.4 Akceptują Państwo niniejsze Warunki, zaznaczając pole wskazujące na Państwa akceptację przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Państwa akceptacja oznacza, że kontrakt pomiędzy Państwem a nami wchodzi w życie.

3.5 Korzystanie z Serwisu może wymagać dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki nie obejmują żadnych takich usług. Internet i inne usługi telekomunikacyjne, oraz ich ceny, są przedmiotem odrębnych umów ze świadczeniodawcami takich usług.

4. Państwa zobowiązania.

4.1 Przekazane nam przez Państwa informacje w ramach Państwa Konta Klienta powinny być zgodne z prawdą.

4.2 Nie mogą Państwo korzystać z Serwisu w sposób naruszający postanowienia niniejszych Warunków.

Korzystanie z Państwa Konta Klienta w ramach Serwisu jest uprawnieniem osobistym i nie mogą Państwo zezwalać jakiejkolwiek osobie trzeciej na dostęp do Państwa Konta Klienta.

Nie mogą Państwo korzystać z Serwisu w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje, włącznie z wszelkimi zasadami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Nie mogą Państwo podejmować żadnych działań, które zagrażałyby bezpieczeństwu Serwisu lub mogłyby narażać lub osłabić naszą infrastrukturę techniczną lub infrastrukturę osoby trzeciej.

Nie mogą Państwo uszkadzać, wyłączać, włamywać się do Serwisu ani w żaden inny sposób ingerować w nie, ani też wprowadzać do Serwisu żadnych wirusów, "robaków", złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących, "Trojanów" ani żadnego innego szkodliwego kodu lub programu, który mógłby zakłócić działanie Serwisu.

5. Prawa własności intelektualnej.

5.1 Prawa do całej zawartości Serwisu należą do nas i/lub naszych firm stowarzyszonych (łącznie "Grupa Hyundai") i/lub stron trzecich i są chronione przez obowiązujące prawo autorskie.

Prawa do znaków towarowych Hyundai i oprogramowanie stanowiące podstawę Serwisu należą do Grupy Hyundai i jej licencjodawców. Nie mogą Państwo sprzedawać, dystrybuować, publikować, udostępniać, rozprowadzać lub wykorzystywać komercyjnie Serwisu w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie mogą Państwo reprodukować (w całości lub w części), transmitować (poprzez środki elektroniczne lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, odbierać, licencjonować, łączyć oraz w inny sposób używać Serwisu, treści Serwisu lub znaków towarowych Hyundai w wykonaniu jakiegokolwiek publicznego lub komercyjnego celu bez naszego uprzedniego pozwolenia.

5.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści, obrazów lub znaków towarowych. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa w odniesieniu do naszych zastrzeżonych informacji lub materiałów związanych z Serwisem i będziemy egzekwować te prawa w pełnym zakresie.

6. Nasze uprawnienia do wprowadzenia zmian.

6.1 Możemy zmienić niniejsze Warunki lub funkcjonalności Serwisu. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki lub funkcjonalności Serwisu. Zmiany do niniejszych Warunków będą Państwu notyfikowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji. Jeśli nie wyrażą Państwo sprzeciwu do tych zmian w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni po otrzymaniu zawiadomienia, te zmiany będą uważane za zaakceptowane przez Państwa. Wyraźnie zawiadomimy Państwa o prawie  do odrzucenia nowych Warunków oraz o konsekwencjach niezabrania głosu w tym zakresie.

6.2 Możemy zawiesić dostęp do Serwisu lub Państwa Konta Klienta w ramach Serwisu. Między innymi, możemy zawiesić dostęp do Serwisu lub Państwa Konta Klienta w ramach Serwisu w celu

(a) Uporania się z problemami technicznymi lub wprowadzenia drobnych technicznych zmian;

(b) Dokonania aktualizacji do odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych.

7. Jak zakończyć obowiązywanie kontraktu pomiędzy nami.

7.1 Mogą Państwo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez dezaktywację Państwa Konta Hyundai. Mogą Państwo żądać dezaktywacji Państwa Konta Hyundai w każdym czasie poprzez kliknięcie na przycisk "usuń swoje konto" w Koncie Klienta w ramach Serwisu. Państwa Konto Hyundai, i tym samym, Konto Klienta w ramach Serwisu, zostanie uśpione na 30 dni (w czasie których mogą je Państwo ponownie aktywować), i zostanie definitywnie dezaktywowane na koniec tego okresu. Państwa umowa z nami również wówczas się zakończy.

7.2 WAŻNE: Po dezaktywacji Konta Hyundai nie będą Państwo mogli już zalogować się do żadnych usług Hyundai z nim związanych, w tym do Państwa Konta Klienta w ramach Serwisu. Wszelkie zapisane przez Państwa konfiguracje, wycenione Produkty czy historia zakupów przestaną być dostępne. W celu kontynuowania korzystania z tych usług konieczna będzie ponowna aktywacja Państwa istniejącego Konta Hyundai podczas 30-dniowego uśpienia wspominanego wyżej, lub utworzenie nowego Konta Hyundai.

7.3 Państwa zobowiązania wymienione w punkcie 4.2 powyżej obowiązują również po rozwiązaniu niniejszej umowy. W związku z tym, możemy wykonywać nasze uprawnienia w związku z naruszeniem przez Państwa postanowień punktu 4.2 po zakończeniu obowiązywania umowy.

8. Nasze prawo do zakończenia obowiązywania umowy.

8.1 Możemy rozwiązać umowę, jeśli ją naruszysz. W tym przypadku, rozwiążemy umowę poprzez przekazanie Państwu wypowiedzenia na piśmie.

8.2 Możemy zaprzestać świadczenia usług w ramach Serwisu. Możemy napisać do Państwa, aby poinformować, że przestaniemy zapewniać dostęp do Serwisu. Powiadomimy Państwa o tym co najmniej 6 tygodni przed zaprzestaniem kontynuowania udzielania dostępu do Serwisu.

9. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Państwa

9.1 Ograniczamy część naszej odpowiedzialności za Państwa straty lub szkody. Jeśli naruszymy istotne zobowiązania zawarte w niniejszych Warunkach (np. zobowiązanie, od którego zależy właściwe wykonanie niniejszej umowy, a którego wypełnienia można racjonalnie oczekiwać) w wyniku zwykłego zaniedbania, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do odszkodowania za straty lub szkody, które są (1) przewidywalnym wynikiem naruszenia niniejszego kontraktu oraz (2) typowym dla tego typu umów. Wyłączamy naszą odpowiedzialność za naruszenie wszelkich innych niż istotne obowiązków.

9.2 Nie gwarantujemy dostępności wszystkich Produktów widniejących w Serwisie, ani nie zapewniamy, że każda dokonana przez Państwa konfiguracja Produktu będzie możliwa do realizacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za funkcjonowanie oraz poprawne działanie Serwisu. W szczególności nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Dealera obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczenia sprzedaży na odległość, poza lokalem przedsiębiorcy oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i realizacji zawartej między Państwem a Dealerem umowy.

9.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty gospodarcze. Korzystanie z Serwisu jest ograniczone do użytku prywatnego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych.

9.4 Są Państwo zobligowani do podjęcia uzasadnionych starań do przeciwdziałania i minimalizowania Państwa strat i szkód.

10. Jak możemy używać Państwa danych osobowych.

10.1 Jak możemy używać Państwa danych osobowych.  Używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w sposób ustalony w naszej Polityce prywatności.

11. Pozostałe istotne warunki.

11.1 Możemy przenieść tę umowę na kogoś innego. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację. Skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować, że zamierzamy to zrobić. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z przekazania, mogą Państwo zakończyć tę umowę dezaktywując swoje Konto Hyundai.

11.2 Jeśli sąd uzna część tej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część pozostanie w mocy. Każdy z ustępów niniejszych warunków funkcjonuje samoistnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe punkty pozostaną w pełnej mocy.

11.3 Nawet jeśli opóźnimy się z wyegzekwowaniem tej umowy, to i tak możemy ją później wyegzekwować. Jeśli nie będziemy nalegać na natychmiastowe podjęcie przez Państwa jakichkolwiek działań, do których są Państwo zobowiązani na mocy niniejszych Warunków, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Państwu w związku z naruszeniem niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że nie muszą Państwo podejmować takich działań i nie uniemożliwi nam podjęcia kroków przeciwko Państwu w późniejszym terminie.

11.4 Jakie prawo ma zastosowanie do niniejszej umowy. Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli jednak prawo Państwa miejsca zamieszkania przewiduje korzystniejsze zasady wykładni i interpretacji niniejszej umowy, obowiązują te korzystniejsze zasady.