• ບ້ານ
  • ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການ
  • ການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ການບໍາລຸງຮັກສາ

ການບໍາລຸງຮັກສາ

ຮັກສາລົດທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄປດົນນານ ດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາຕາມໄລຍະກັບ Hyundai

ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງກວດເຊັກລົດເປັນປະຈໍາ?

  • ດ້ວຍໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາ, ເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະຂອງທ່ານຍັງຄົງສະພາບດີ ແລະມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ດົນອອກໄປ.
    ກະລຸນາກວດເບິ່ງລາຍການລາຄາຂອງ Hyundai ໂດຍອີງຕາມໄລຍະທາງ ແລະ ລາຍການທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມ. ສຳ ລັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືຂອງທ່ານ