• ບ້ານ
  • ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການ
  • ການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ເຄັດລັບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ເຕັກນິກ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ຮັກສາລົດທີ່ມີຄ່າຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄປດົນນານ ດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາຕາມໄລຍະກັບ Hyundai

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນກວດສອບເປັນປະຈໍາ
ໃນລະຫວ່າງການບໍລິການ

ກວດກາໝໍ້ນໍ້າ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.ແຮງດັນລົມຢາງ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.ຢາງລົດຍົນ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.ການບໍາລຸງຮັກສາໝໍ້ໄຟ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.ປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງນໍ້າມັນທຸກໆສອງອາທິດ (ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລົດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເມື່ອທ່ານເຊັກ!). ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຕື່ມໃສ່ລະດັບ ‘Max’ ດ້ວຍນໍ້າ ມັນ. ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ມັນ ຕື່ມຈົນລົ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບ 'Min'.

ຮັບປະກັນວ່າແຜງປັດນໍ້າຝົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂວດເກັບນໍ້າລ້າງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕື່ມໃຫ້ເຕັມເທົ່າໜັ້ນ, ແຕ່ມີປະສົມນໍ້າຢາລ້າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເໝາະສົມນໍາ. ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂື້ນໃນລະດູ ໜາວ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນກ້າມ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເຊັກຢາງປັດນໍາຝົນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຄ້າຍຄືແຕກຫັກ ແລະ ປ່ຽນທັນທີ ດີກວ່າຈະລໍ້ຖ້າໃຫ້ເຫັນຮອຍແຕກຫັກ- ມັນດີກວ່າທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຂັບລົດຢູ່ເທິງຖະໜົນ.