• ບ້ານ
 • Find a Car
 • Elantra
 • ຄວາມປອດໄພ
 • elantra-safety-kv

  The All-new
  ELANTRA

ລະບົບ Hyundai SmartSense
ລະບົບ SmartSense ປະກອບດ້ວຍຊຸດເຕັກໂນໂລຊີຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລະ ງຽບສະຫງົບຫຼາຍຂື້ນ.
 • ລົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ຖ້າຍານພາຫະນະດ້ານໜ້າມີການເບກກະທັນຫັນ, ຫຼື ຖ້າພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນຂ້າງໜ້າ, ເຊັ່ນ ວ່າລົດຢຸດ ຫຼື ຄົນຍ່າງຂ້າມ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ຫຼັງຈາກການເຕືອນ, ຖ້າເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ມັນຈະຊ່ວຍໃນການເບຮີ້ສຸກເສີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຜູ້ຂີ່ຈັກຍານ, ມັນຈະຊ່ວຍເບກສຸກເສີນ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ໃນເວລາເປີດໄຟຊີຍານໃນການປ່ຽນລ້ຽວເພື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງ, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຍານພາຫະນະດ້ານຫລັງ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ຫຼັງຈາກການເຕືອນໄພ, ຖ້າຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂອງການປະທະກັນ, ລະບົບຈະຄວບຄຸມຍານພາຫະນະໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການປະທະກັນ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ລະບົບຊ່ວຍຂັບຂີ່ອັດຕະໂນມັດ(SCC)

  ຄວບຄຸມຊ່ວຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກລົດທາງໜ້າ ແລະ ຂັບດ້ວຍຄວາມໄວເຊິ່ງຕັ້ງໂດຍຄົນຂັບລົດ. ຍານພາຫະນະຢຸດເຊົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າລົດຢູ່ທາງໜ້າ ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາສັ້ນໆ. ຖ້າຫາກວ່າໄລຍະເວລາດົນເກີນໄປ, ຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງໂດຍຢຽບຄັນເລັ່ງ ຫລື ກົດປຸ້ມສະວິກ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • ລະບົບຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCA)

  ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຍານພາຫະນະທີ່ກຳລັງຈະມາຂ້າງທາງ n ເບື້ອງຊ້າຍ ຫລື ເບື້ອງຂວາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກັບ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກການເຕືອນ, ບັງເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດຢູ່, ລະບົບຈະຊ່ວຍໃນການເບຮີ້ສຸກເສີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 
 • FCA
 • BCA
 • SCC
 • RCCA
 • END
 • Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

  ລົບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕໍາດ້ານໜ້າ (FCA)

  ຖ້າຍານພາຫະນະດ້ານໜ້າມີການເບກກະທັນຫັນ, ຫຼື ຖ້າພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນຂ້າງໜ້າ, ເຊັ່ນ ວ່າລົດຢຸດ ຫຼື ຄົນຍ່າງຂ້າມ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ຫຼັງຈາກການເຕືອນ, ຖ້າເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ມັນຈະຊ່ວຍໃນການເບຮີ້ສຸກເສີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຜູ້ຂີ່ຈັກຍານ, ມັນຈະຊ່ວຍເບກສຸກເສີນ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA)

  ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາໃນຈຸດອັບສາຍຕາ (BCW)

  ໃນເວລາເປີດໄຟຊີຍານໃນການປ່ຽນລ້ຽວເພື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງ, ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຍານພາຫະນະດ້ານຫລັງ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ຫຼັງຈາກການເຕືອນໄພ, ຖ້າຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂອງການປະທະກັນ, ລະບົບຈະຄວບຄຸມຍານພາຫະນະໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊ່ວຍຫລີກລ້ຽງການປະທະກັນ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Smart Cruise Control (SCC)

  ລະບົບຊ່ວຍຂັບຂີ່ອັດຕະໂນມັດ(SCC)

  ຄວບຄຸມຊ່ວຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກລົດທາງໜ້າ ແລະ ຂັບດ້ວຍຄວາມໄວເຊິ່ງຕັ້ງໂດຍຄົນຂັບລົດ. ຍານພາຫະນະຢຸດເຊົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າລົດຢູ່ທາງໜ້າ ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາສັ້ນໆ. ຖ້າຫາກວ່າໄລຍະເວລາດົນເກີນໄປ, ຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງໂດຍຢຽບຄັນເລັ່ງ ຫລື ກົດປຸ້ມສະວິກ.

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

 • Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

  ລະບົບຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງການຕໍາຈາກດ້ານຫຼັງ (RCCA)

  ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດກັບຍານພາຫະນະທີ່ກຳລັງຈະມາຂ້າງທາງ n ເບື້ອງຊ້າຍ ຫລື ເບື້ອງຂວາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກັບ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນ. ແຕ່ຫຼັງຈາກການເຕືອນ, ບັງເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດຢູ່, ລະບົບຈະຊ່ວຍໃນການເບຮີ້ສຸກເສີນໂດຍອັດຕະໂນມັດ

  ບາງລັກສະນະທີ່ສະແດງໃນໜ້ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງທ່ານ

Learn more about Hyundai

ຮູບ​ພາບ, ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​​ແຕ່​ລະ​ພູມ​ມິ​ພາກ. ຂໍ້​ມູນ​ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະກອບ​ທັງ​ໝົດ​​ແມ່ນ​ອ້າງ​ອິງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່ ​ແລະ ອາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມໜ້າ​ເພ​ຮສປະຈຳ​ແຕ່​ລະ​ພູມິ​ພາກຂອງເຮົາ ຫຼື ໂຕແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ສຳ​ຫຼັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.