เงื่อนไขในการสั่งจอง

การชำระเงินเพื่อทำการจอง

สำหรับการจองผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือตามจำนวนที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในขณะที่ทำการจองรถที่ลูกค้าเลือก การชำระเงินนี้ต้องดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ยังใช้งานได้ หรือผ่านโมบายแบ็งกิ้ง (IMPS) หรืออินเทอร์เน็ตแบ็งกิ้ง ผ่าน NEFT/RTGS ซึ่งชำระให้ผู้ค้า หรือท่านสามารถชำระโดยไปที่ร้านของผู้จำหน่ายได้เช่นกัน

การยอมรับการชำระเงิน ดำเนินการแทนผู้ค้าโดยอาศัยช่องทางการชำระเงิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เอเจนซี่")

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า HMT) เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมและจัดทำเว็บไซต์สำหรับการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ และการโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าไปยังผู้ค้า ดังนั้น HMT จะไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทำใด ๆ ของเอเจนซี่ที่เกิดจากการชำระเงินเพื่อการจองออนไลน์ ในกรณีดังกล่าว หากลูกค้าได้รับความเสียหายหรือการสูญหายไม่ว่าประเภทใดจากการทำธุรกรรมชำระเงินที่ลูกค้าได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ HMT ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกัน และลูกค้าจะต้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ค้าเท่านั้น

การจองผ่านช่องทางออนไลน์สามารถทำได้บนเว็บไซต์ แต่ช่องทางการชำระเงินให้บริการโดยคนกลาง ซึ่งให้บริการช่องทางการชำระเงินและการค้า

การชำระเงินที่ลูกค้าได้ดำเนินการเพื่อจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางการชำระเงินของเอเจนซี่ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เอเจนซี่ช่องทางการชำระเงินกำหนด HMT หรือผู้ค้าไม่ต้องรับผิดชอบในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่เกิดจากการจองผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทางการชำระเงินของเอเจนซี่

การทำธุรกรรม จำนวนเงินสำหรับการจอง และข้อกำหนดทางการค้าอื่น ๆ ทั้งปวง เช่น การชำระเงินคงค้าง การส่งมอบรถยนต์ ฯลฯ เป็นหน้าที่ตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้ตกลงกันแล้วระหว่างลูกค้าและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การบริการช่องทางการชำระเงินเป็นการอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการทำธุรกรรมสำหรับการจองผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้งานบริการช่องทางการชำระเงินไม่ทำให้ HMT / ผู้ค้าต้องรับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับการไม่ส่งมอบ การไม่ได้รับ การไม่ชำระ ความเสียหาย การละเมิดการเป็นผู้แทนและการรับประกัน การไม่ให้บริการหลังการขายหรือบริการรับประกัน หรือการฉ้อโกง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ระบุบนเว็บไซต์ของ HMT

จำนวนเงินที่หักมาจากลูกค้าจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งลูกค้าได้เลือกเมื่อทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์

ลูกค้าอนุญาตให้ช่องทางการชำระเงินของเอเจนซี่ที่ร่วมมือกับ HMT รวบรวม ประมวลผล อำนวยความสะดวก และส่งเงิน และ/หรือ การทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านบริการช่องทางการชำระเงิน
ลูกค้าเข้าใจ ยอมรับและยินยอมว่า บริการช่องทางการชำระเงินโดย HMT ไม่ใช่บริการธนาคารหรือบริการทางการเงิน แต่เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์แบบอัตโนมัติ สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคาร และเครือข่ายช่องทางการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่ การให้บริการช่องทางการชำระเงิน ไม่ถือว่า HMT เป็นทรัสตีหรือเป็นผู้ดำเนินการใดในทางดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้มีการทำธุรกรรมเพื่อทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการประมวลผลสำหรับการชำระเงินเพื่อทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการโดยลูกค้า ผู้ค้าเป็นผู้รับผิดชอบ เฉพาะในกรณีที่การจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นการขายและส่งมอบรถยนต์โดยผู้ค้าให้แก่ลูกค้าสำเร็จ

HMT ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนการจองผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการได้โดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดของลูกค้า หรือปฏิเสธการจองผ่านช่องทางออนไลน์โดยลูกค้าที่มีประวัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซึ่งน่าสงสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การละเมิดข้อตกลงใด ๆ ที่ลูกค้าได้กระทำกับ HMT/ ผู้ค้า หรือการละเมิดกฎหมายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารผู้ออกบัตรได้เรียกเก็บ หรือการละเมิดนโยบายใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล

หาก HMT เห็นว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าน่าสงสัย หรือลูกค้ามีส่วนในการกระทำการอันขัดต่อกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ HMT อาจพักการทำธุรกรรมนั้นไว้ และอาจไม่แจ้งผู้ค้าหรือส่งเงินสำหรับการจองให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (แทนที่จะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้า) โดยได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ลูกค้ายอมรับว่า HMT ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหาย ดอกเบี้ย หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย ฯลฯ ที่เกิดจากการที่ไม่มีการประมวล ผลการทำธุรกรรม หรือความล่าช้าในการประมวลผลการทำธุรกรรม ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ HMT

หลังจากที่ได้มีการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์ และได้มีการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ระบบจะสร้างหมายเลขอ้างอิงการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าได้รับเงินที่ชำระเพื่อทำการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว
ลูกค้าต้องใช้หมายเลขอ้างอิงสำหรับการสื่อสารทั้งหมดในอนาคตกับผู้ค้า และผู้ค้าต้องจัดทำสำเนาใบเสร็จรับเงินนั้นซึ่งแสดงหมายเลขอ้างอิงไว้ และเมื่อผู้ค้าต้องการ อย่างไรก็ตาม การรับรองนี้ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้ค้าได้ยอมรับการจอง

ลูกค้ายอมรับว่า ไม่สามารถถือได้ว่าผู้ค้าได้ยอมรับการจองของลูกค้า หรือมีพันธะผูกพันกับการจอง จนกว่าผู้ค้าจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้ยอมรับการจอง

จำนวนเงินการจองที่ลูกค้าได้ชำระไปขณะทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์ จะมีการปรับตามราคาขายของรถยนต์ในเวลาที่ผู้ค้าออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้องชำระเงินคงค้างให้กับผู้ค้าเพื่อให้การทำธุรกรรมซื้อขายรถยนต์สำเร็จ หลังจากนั้น ผู้ค้าต้องส่งมอบรถยนต์ให้ตามวันที่กำหนดให้ส่งมอบซึ่งกำหนดโดยผู้ค้า การจองนี้จะผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับชำระค่ารถยนต์เต็มจำนวน และได้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นแล้ว จนกว่าจะถึงตอนนั้น การจองผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเพียงการร้องขอ และ/หรือ การจัดสรรหมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) เป็นการจัดสรรเพียงชั่วคราวในส่วนของลูกค้า และเป็นการบ่งชี้เจตนาในการขายในส่วนของผู้ค้า และไม่ทำให้เป็นการยืนยันการจองหรือการทำสัญญาขาย หากการจองไม่ได้รับการยอมรับไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ HMT หรือผู้ค้าไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงิน เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในนี้

หากลูกค้าไม่ชำระเงินคงค้างภายในเวลาที่กำหนดที่ผู้ค้าแจ้ง รถยนต์ที่ลูกค้าเลือกหรือหมายเลข VIN ที่ได้จัดสรรเป็นการชั่วคราว จะถูกจัดสรรไปให้ลูกค้ารายถัดไป ดังนั้น หมายเลขอ้างอิงการจองของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลง และผู้ค้าจะเลื่อนกำหนดการส่งมอบรถยนต์ที่ลูกค้าจอง ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับชำระเงินคงค้างจากลูกค้า และขึ้นอยู่กับความพร้อมในเวลานั้นของรถยนต์ที่ลูกค้าจอง

รูป/ภาพของรถยนต์ ส่วนประกอบ ฯลฯ ที่ได้แสดง/เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นเพียงการนำเสนอ/ทำให้เห็นภาพเท่านั้น รถยนต์ ส่วนประกอบ ฯลฯ ที่เป็นของจริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง ลักษณะของยานพาหนะ ส่วนประกอบ ฯลฯ และราครา ซึ่งรวมถึงเงินที่ต้องนำส่งรัฐ (ค่าอากรนำเข้า ภาษีและอากรอื่น ๆ) จะบังคับใช้ในวันที่ผู้ค้าได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

การยกเลิกและกระบวนการคืนเงิน

1. ระยะเวลาการยกเลิก
- สำหรับการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้จนกว่าจะได้มีการลงนามในสัญญาออนไลน์

2. การยื่นคำร้องขอยกเลิก
- ลูกค้าอาจร้องขอยกเลิกจากผู้ค้าบนเว็บไซต์ของ HMT
- กระบวนการยกเลิกจะสิ้นสุดเมื่อผู้ค้าที่ได้รับมอบหมายอนุมัติคำร้องขอยกเลิกที่ลูกค้ายื่น
- การคืนเงินจะมีค่าธรรมเนียม ดังนี้:
ชำระเงินล่วงหน้า ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) เพื่อเป็นค่าปรับหากลูกค้าร้องขอให้มีการยกเลิก
- ลูกค้าสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
i) ยานพาหนะที่จองหมดหรือไม่มีขาย
ii) กระบวนการด้านเครดิตไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่นหรือธนาคาร
iii) HMT/ผู้ค้า ยกเลิกการจองไม่ว่าด้วยเหตุใด

3. นโยบายการคืนเงิน
- กระบวนการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ชำระค่าธรรมเนียมการจอง
1) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร: จะมีการคืนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารแรกที่ใช้ในการทำธุรกรรมชำระเงินค่าธรรมเนียมการจอง
2) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต: จะมีการคืนเงินโดยคืนกลับเข้าไปในวงเงินบัตร
3) LinePay : จะมีการคืนเงินไปยัง GoPay balance ภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่คำร้องขอคืนเงินได้รับการอนุมัติแล้ว
* กระบวนการคืนเงินสำหรับกรณีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตจะใช้เวลา 14 (สิบสี่) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คำร้องขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ