นโยบายคุกกี้

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (HMT, “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความเคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เรามีเป้าหมายที่จะให้บริการบนอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมแก่ท่าน ซึ่งจะให้ข้อมูล ทรัพยากร และบริการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราอาจรวบรวมข้อมูลระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อทำความเข้าใจว่าท่านแตกต่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์อีกหลายล้านคนอย่างไร ในการพิสูจน์ให้เห็นถึงการยึดมั่นของเราในความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงได้ออกนโยบายคุกกี้นี้

นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนใดบ้างที่มีการรวบรวม กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน การประมวลผล การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการและช่วงเวลาที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการคุ้มครองข้อมูลของท่าน ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน และสิทธิของท่านในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล ในการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของท่าน เราขอให้ท่านอ่านนโยบายคุกกี้นี้ HMT ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยเผยแพร่นโยบายที่ได้มีการแก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ นโยบายที่ได้มีการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อได้มีการเผยแพร่ การยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ จัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เว็บไซต์มีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น HMT ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่อยู่ในการดูแลของ HMT

HMT รวบรวม/ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนใดบ้างจากการใช้เว็บไซต์

HMT อาจรวบรวมหรือกำหนดให้ท่านให้ข้อมูลเมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ฯลฯ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ HMT อาจรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ กล่าวคือ ชื่อของท่าน อีเมล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ สถานะการสมรส เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ข้อมูลยานพาหนะ (รุ่น ชนิดของรุ่น หมายเลขทะเบียน หมายเลข VIN วันที่ซื้อ ประเภทกรรมสิทธิ์ สถานะทางทะเบียน เมืองปัจจุบัน ระยะเวลาของการรับประกัน ระยะไมล์) เป็นต้น และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น รหัสผ่านของท่าน) ในการนี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการให้ HMT จัดเก็บ รักษา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) ที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจในเว็บไซต์นี้ และประมวลผลและใช้งานโดย HMT หรือบริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้ขาย ตัวแทน ฯลฯ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ ฯลฯ และเพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หรือส่งข้อความหรืออีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ การทำการตลาด และ/หรือ การส่งเสริมการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ การสำรวจทางการตลาด การทำแบบสำรวจความเห็น การวิจัย การศึกษา โครงการ การสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอ บริการ การแจ้งเตือนบริการ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลบัญชีของท่านได้รับการคุ้มครองด้วยรหัสผ่าน และ HMT ได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอแล้วในการรักษาความปลอดภัยให้กับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้

ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน เช่น ที่อยู่ IP เวลาท่านที่เข้าเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร้องขอ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือสื่อที่ส่งข้อมูลของท่านให้กับเรา ฯลฯ โดยใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บบนเว็บบราวเซอร์ขงท่าน เพื่อทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างดีที่สุด คุกกี้ทำให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้งานของเราและเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านสามารถกำหนดให้เว็บบราวเซอร์ของท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้หรือบ่งชี้เมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะบางประการของเว็บไซต์หรือบริการอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องหากปฏิเสธคุกกี้

เว็บบีคอน

หน้าเว็บไซต์ของเราบางหน้า ข้อความอีเมลทางการค้า และ/หรือ หนังสือพิมพ์ อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า เว็บบีคอน (web beacons) ซึ่งเรียกอย่างหนึ่งว่า GIFs พิกเซลเดียว เว็บบีคอนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขคุกกี้ เวลาและวันที่มีการดูหน้าเว็บไซต์ และคำอธิบายของหน้าที่เว็บบีคอนนั้นอยู่ เว็บบีคอนเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการเสริมสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่พวกเรานำเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น รวบรวมสถิติสะสมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และติดตามจำนวนผู้ใช้งานที่ได้เปิดและดำเนิน การหลังจากที่เห็นข้อความอีเมลทางการค้าของเรา

HMT นำข้อมูลไปทำอะไรบ้าง

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ การิจัย แคมเปญ ฯลฯ ให้ท่าน ข้อมูลการติดต่อของท่านยังถูกนำไปใช้ติดต่อท่านเมื่อจำเป็น HMT บันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการบริหารจัดการระบบ วัตถุประสงค์ทางสถิติ และการแก้ไขปัญหาระบบ เราใช้ที่อยู่ IP ของท่านเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ของท่านในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถแสดงเนื้อหาที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และแสดงเนื้อหาตามที่ท่านต้องการ เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อประเมินประสบการณ์ของท่านในเว็บ HMT และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

HMT คุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไรบ้าง

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมจะถูกนำไปประมวลผล และใช้งานตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายของ HMT ข้อมูลสถิติผู้ใช้งานที่เราอาจให้กับบริษัทโฆษณา หรือหุ้นส่วนในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านนั้นเป็นเพียงข้อมูลสรุป ซึ่งไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะพยายามคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแก่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่าน ด้วยกระบวนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะไม่ถูกเปิดเผยในรูปแบบที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของเรา และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราได้ ท่านต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงในข้อมูลที่ท่านให้ไว้เอง

HMT แบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง

HMT ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ช้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ ข้อมูลระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน ฯลฯ ที่ท่านได้ส่งให้เราอาจถูกส่งให้กับบุคคลภายนอก กล่าวคือ บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ผู้สอบบัญชี ผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หุ้นส่วนทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งมีสัญญาให้บริการแทนเรา HMT อาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับการใช้งานของบริษัทในเครือ ผู้ค้า หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ บริการเหล่านี้ตามที่เห็นสมควร HMT อาจเปิดเผยข้อมูลหากเป็นการที่ต้องปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านให้กับบริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทบริษัทใดบริษัทหนึ่งของเราที่มีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยได้

เราอาจจัดการประกวด การส่งเสริมการขาย ฯลฯ (“โครงการ”) ไม่ว่าด้วยตัวเองหรือโดยร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ/บุคคล ภายนอก ผ่านเว็บไซต์นี้หรือหน้าเว็บไซต์/ลิงก์อื่นใดของเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจต้องมีการลงทะเบียน เมื่อเข้าร่วมโครการดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยินยอมในกฎระเบียบที่กำกับดูแลโครงการนั้น ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น อนุญาตให้ HMT และ/หรือ ผู้สนับสนุนโครงการสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการโฆษณาหรือการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายได้ หากท่านเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ/บุคคลภายนอก หรือเปิดเผยต่อสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการนั้น ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้ชนะ การพิจารณาคุณสมบัติการได้รับรางวัล และตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่กฎระเบียบได้อนุญาต

เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงถึงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงเจ้าของหรือผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในเครือของ HMT เราไม่ต้องรับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อื่น แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อื่นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเอง และเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นั้นมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เราขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HMT (ลิงก์)

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกลิงก์ - [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

HMT อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

การร้องขอให้แก้ไข HMT จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจเปิดเผยและแจ้งว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ในการร้องขอให้แก้ไข กรุณาส่งอีเมลมาที่ HMTctb@gmail.com หรือส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

ฮุนได โมบิลิตี้ ประเทศไทย

388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์
ชั้น 18, ห้อง 1801, 1802, 1804
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110