• หน้าแรก
  • ข้อจำกัดความรับผิดตามกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดตามกฎหมาย

กรุณาอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ hyundai.com ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว

1. วัตถุประสงค์และชื่อของเว็บไซต์

เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้กำกับการเข้าถึงและการใช้บริการเว็บไซต์ www.hyundai.com/th(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทั่วไป”)
เว็บไซต์นี้สร้างโดยบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อการให้บริการหลังการขาย และการขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ของ Hyundai
Hyundai มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1801, 1802, 1804, ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "HYUNDAI")
HYUNDAI จัดทำเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") สำหรับผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานส่วนตัวผ่านโดเมน www.hyundai.com/th และโดเมนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ การใช้งาน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนหน้า และผู้ใช้งานต้องยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารอื่นใด การแจ้งเตือน และหนังสือเตือนทางกฎหมายอื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดทางกฎหมายนี้ หรือที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ระหว่างการใช้งาน

ข้อความต่อไปนี้ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ และการใช้งานเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั่วไป ผู้ใช้งานต้องออกจากเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถเข้าถึงหรือรับบริการที่เว็บไซต์นำเสนอได้

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานอื่นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และการแสดงผลต่าง ๆ ไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริการและเนื้อหาบางประการที่ HYUNDAI นำเสนออาจต้องเป็นไปตามสัญญาบริการที่ได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้าหรือผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่กำหนดในเงื่อนไขทั่วไปที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขอื่นใดโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับทราบก่อนยอมรับ

เว็บไซต์ HYUNDAI นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ HYUNDAI และโครงการส่งเสริมการขาย ซึ่งหมายถึงโครงการส่งเสริมการขายและการโฆษณาของ HYUNDAI ทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้และในโครงการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านลิงก์อื่น ไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้าเกิดขึ้นระหว่าง HYUNDAI และผู้ใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ของ HYUNDAI บนเว็บไซต์นี้ HYUNDAI เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย การบริการหลังการขาย และการขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ของ Hyundai ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นราคาที่แนะนำสำหรับสาธารณะ ดังนั้น ราคาสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายผู้ค้าอย่างเป็นทางการของ HYUNDAI แต่ละศูนย์อาจแตกต่างกัน การซื้อผลิตภัณฑ์ใดของ ๆ Hyundai จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายแต่ละฉบับ

HYUNDAI พยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบข้อมูล บรรดาเนื้อหาต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือโครงการส่งเสริมการขายอย่างถี่ถ้วนก่อนเผยแพร่ภายใต้หลักความสุจริต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้ตรวจสอบการใช้งานอย่างละเอียดแล้ว ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง คำผิด หรือปัญหาอื่น ๆ อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม HYUNDAI จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานติดตามการอัปเดตหรือการแก้ไขใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดด้านกราฟิก แนะนำให้ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลผ่านช่องทางโดยตรงมายัง HYUNDAI เช่น โทรสารหรือโทรศัพท์

3. สิทธิและภาระผูกพันของ HYUNDAI

HYUNDAI ขอรับประกันความลับในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน รวมถึงจะตอบกลับข้อความใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

HYUNDAI สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขการกำหนดค่าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการลบ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร จำกัดหรือยุติ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึง โดยแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากสถานการณ์เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้ โดยจะเผยแพร่ให้ทราบบนเว็บไซต์

ในกรณีการซ่อมบำรุง การดูแลรักษา การอัปเดตหรือการปรับปรุงการให้บริการ HYUNDAI มีสิทธิที่จะยุติชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสังเกตเห็น โดยแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบบนเว็บไซต์

HYUNDAI ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในข้อมูลหรือการใช้งานที่เสนอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติให้ต้องรับประกัน หรือกรณีที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงระหว่าง HYUNDAI และผู้ใช้งาน และไม่ว่าในกรณีใด ๆ HYUNDAI ไม่รับประกันเนื้อหาจากบุคคลภายนอก และไม่รับประกันในความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเหมาะสมทันเวลาของข้อมูลที่ได้ให้ไว้สำหรับปลายทางที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดอาจจัดทำขึ้น

4. สิทธิและภาระผูกพันของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานยืนยันว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายที่จะผูกพันกับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ท่านยังยอมรับโดยชัดแจ้งอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริการของเว็บไซต์และบรรดาเนื้อหาของบริการดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบและเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ใช้งาน

ตลอดเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องใช้งานบริการเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกและ HYUNDAI ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป

ในการนี้ ผู้ใช้งานรับประกันว่าการดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทางการค้าของ HYUNDAI ผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการก่ออาชญากรรมต่อเกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือครอบครัว และ/หรือ ภาพลักษณ์ของบุคคลภายนอก HYUNDAI ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ได้กระทำต่อบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว

ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการใด ๆ ผ่านบริการบนเว็บไซต์ของ HYUNDAI ที่สามารถเข้าถึงได้ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงต่อบรรดาเนื้อหา และจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี ทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ถ่ายโอนสิ่งใดที่มีความเสี่ยงที่จะมีไวรัส หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ตลอดจนไม่แทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงอีเมลของผู้ใช้งานอื่น ๆ

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดชอบเฉพาะตัว ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง HYUNDAI ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

หากผู้ใช้งานได้รับรหัสผ่าน หรือจะต้องกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวเอง ผู้ใช้งานจะต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังและเก็บรหัสผ่านให้เป็นความลับในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาให้ถูกต้อง รวมถึงการรักษาความลับซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการระบุตัวตน และ/หรือ รหัสผ่านที่ HYUNDAI ได้ให้ไว้ และไม่ให้บุคคลภายนอกใช้งาน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีการใช้งานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบริการบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้รหัสผ่านเพื่อวัตถุประสงค์นั้นจากการที่ผู้ใช้งานปราศจากความระมัดระวังหรือทำหาย

จากข้อความข้างต้น ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ HYUNDAI ทราบในทันทีซึ่งข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทำให้มีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่ระบุตัวตน และ/หรือ รหัสผ่าน ที่เกิดขึ้น เช่น การโจรกรรมข้อมูล การสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สามารถดำเนินการยกเลิกการเข้าถึงในทันที ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการรายงานเช่นว่านั้น HYUNDAI หลุดพ้นจากความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอก

5. การยกเว้นการรับประกันและความรับผิดชอบ

HYUNDAI จะพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นอกจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นหรือเงื่อนไขทั่วไปจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น HYUNDAI ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือการสูญหายอย่างใด ๆ ที่อาจเกิดจากการที่เว็บไซต์หรือบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

HYUNDAI เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ HYUNDAI ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและการจัดการที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งรับประกันการบูรณาการ การรักษาความลับ และการใช้งานได้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ ตามข้อ 7 ของเงื่อนไขทั่วไปนี้

แม้ว่า HYUNDAI จะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการนี้แล้ว แต่ HYUNDAI ไม่สามารถควบคุมและไม่รับประกันว่า จะไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดในบรรดาเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) ของผู้ใช้งาน หรือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่จัดเก็บระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ นอกจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น HYUNDAI ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่อาจเกิดจากการที่บรรดาเนื้อหาต่าง ๆ มีไวรัสที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ เป็นต้น
HYUNDAI ไม่มีภาระที่จะต้องควบคุมและไม่ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์นี้ บริการและบรรดาเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ HYUNDAI ไม่รับประกันว่าผู้ใช้งานจะใช้เว็บไซต์นี้ บริการและบรรดาเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขทั่วไป และตามข้อกำหนดและเงื่อนไชอื่น ๆ หากมี ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชัน หรือรับประกันว่ามีการใช้งานอย่างระมัดระวัง

นอกจากนี้ HYUNDAI ยังไม่มีภาระที่จะต้องยืนยันความถูกต้อง และไม่ต้องยืนยันความถูกต้องของตัวตนของผู้ใช้งาน หรือความแม่นยำ ความใช้ได้ ความสมบูรณ์ และ/หรือ ความแท้จริงของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ไว้แก่ผู้ใช้งานอื่น

ผู้ใช้งานยอมรับว่า HYUNDAI ได้สร้างสรรค์และพัฒนาเว็บไซต์นี้โดยสุจริต โดยอาศัยข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากภายในและภายนอก และ HYUNDAI ให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยที่ข้อมูลนั้นอยู่สภาวะปัจจุบัน

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานยอมรับว่า สิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิอื่นในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ HYUNDAI เว้นแต่สิทธิของบริษัทที่ HYUNDAI ได้ลงนามในสัญญาเพื่อส่งเนื้อหาให้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎระเบียบว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ

เว็บไซต์และองค์ประกอบของเว็บไซต์ เช่น การออกแบบ รูปภาพ แผนที่ กราฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ โลโก้ กรอบรูป ป้าย ซอฟต์แวร์และรหัสต่าง ๆ ซอร์สและรหัสต่าง ๆ และส่วนอื่นใดของเว็บไซต์นี้เป็นของ HYUNDAI ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งมีสิทธิในการใช้งาน ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใด ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และอาจส่งผลต่อเนื้อหา ผู้ใช้งานเว็บไซต์ยอมรับว่าไม่สามารถ ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย ส่ง เผยแพร่ มอบหมาย ขาย หรือทำการตลาดไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ได้มาจากข้อมูลที่ได้รับมา ผู้ใช้งานยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของ HYUNDAI และยินยอมที่จะไม่กระทำการดังกล่าว

ผู้ใช้งานยอมรับว่าได้รับอนุญาตให้ใช้งานภาพแสดงและการโหลดเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปในทางการค้า และไม่สามารถนำไปให้บุคคลภายนอกใช้ต่อได้

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

HYUNDAI (HMT, “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความเคารพและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของเราคือการทำให้ท่านมีประสบการณ์บนอินเทอร์เน็ตในแบบของท่านโดยเฉพาะ โดยเป็นการส่งข้อมูล ทรัพยากร และการบริการที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจว่าท่านแตกต่างจากผู้ใช้งานคนอื่น ๆ อีกหลายล้านคนของเราอย่างไร เพื่อพิสูจน์ว่าเรายึดมั่นในความเป็นส่วนตัวของท่าน เราได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่พวกเรารวบรวม วิธีการรวบรวม ประมวลผล เปิดเผยและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้นในลิงก์ต่อไปนี้

การใช้งานคุกกี้

ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ที่อยู่ IP เวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร้องขอ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือสื่อที่ส่งข้อมูลของท่านมาถึงเรา เป็นต้น ผ่านการใช้งานคุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเว็บบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดีที่สุด คุกกี้ช่วยให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายที่เป็นความสนใจของผู้ใช้งาน และพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์บนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธไม่รับคุกกี้ หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์หรือบริการ บนเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุกกี้ของเราในลิงก์ต่อไปนี้