Hyundai Araç Geri Çağırma Kampanyaları | Hyundai Türkiye

Geri Çağırma Kampanya Sorgu

Hyundai’nizin geri çağırma kampanyasına dâhil olup olmadığını öğrenin.

HYUNDAI ASSAN TİCARİ İLETİ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (“Hyundai Assan” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, müşteri/potansiyel müşterilere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin ve potansiyel müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.


1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


İşbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemler aracılığıyla Kanun’un 5.maddesine dayalı olarak toplanan kimlik bilgileriniz (ad- soyad), iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (satın alınması düşünülen veya sahip olunan araca ilişkin bilgiler), pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve Hyundai Assan veri tabanınında saklanmaktadır.

• Pazarlama, kampanya ve reklam faaliyetleri dahil olmak üzere müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

• Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve size özel fırsatlar geliştirilebilmesi,

• Planlama, anket, istatistik ve pazar araştırması çalışmalarının yapılması,

• Sadakat programlarının yürütülmesi,

• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi,

• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılması,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları


İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

• Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda pazarlama faaliyeti kapsamında, Şirketimiz adına veri işleyen toplu SMS ve e-posta gönderen hizmet sağlayıcılarına, pazarlama şirketleri ve ajanslarına, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına,

• Hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkını kullanabilmek için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, SMS, e-mail ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla elde edilmektedir.

• Yukarıda bahsedilen amaçlarla pazarlama faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında açık rızanızın varlığı halinde işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, savunma hakkının kullanılması ve hukuki işlerin takibi, pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen kişisel verilerin yukarıda belirtilen süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, mahkemelere, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.


4. Kanun kapsamında Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [_hyundaiassan@hs01.kep.tr_] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [_iletisim@haos.com.tr_ ] adresine gönderebilirsiniz.


Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,


Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

E-posta adresi: iletisim@hyundaiassan.com.tr

KEP adresi: hyundaiassan@hs01.kep.tr

İnternet adresi: https://www.hyundai.com/tr/tr

Mersis No: 0091000648500025

Adres: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 32 İç Kapı No: 20 Maltepe / İstanbul