Yasal Yükümlülükler & Kullanım Koşulları | Hyundai Türkiye

Yasal Yükümlülükler

Kullanıcıların bu web sitesinin kullanım koşullarını dikkatle okumaları gerekmektedir. Kullanıcının web sitesine giriş yapması, kullanım koşullarını kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu sitede belirtilen kullanım koşullarını kabul etmeyen kullanıcıların siteye giriş yapmaması önerilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hyundai Assan) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
Kişisel verileriniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, yasal mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, Hyundai Assan ve Hyundai Assan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hyundai Assan’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecektir.
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Hyundai Assan olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız araştırma şirketleri, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişiler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, devredilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı veya elektronik ortam; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca işbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar mevcuttur. Söz konusu bu haklar aşağıdaki gibidir:

 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
 ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bununla birlikte Hyundai Assan’ın, makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkının saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Yukarıda yer verilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ıslak imzalı talebinizi aşağıda yer verilen Şirket adresine bizzat elden veya info@hyundai.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

İçerik ve Reklamlar

Bu web sitesi bazı web sitesi ve başka kaynaklara atıflar ve linkler içerebilir. HYUNDAI bu web sitesi ve kaynaklar üzerinde kontrol hakkına sahip olamayacağından bu sitelerin varlığı, içeriklerinin gerçeği yansıtıp yansıtmaması ya da kullanıcının bu sitelere giriş yapması sonucu uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

Kurum Bilgileri

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis No: 6417374276976368 , Sicil No: 322463270045
Adres: Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. No.2 Kozyatağı-İstanbul/Türkiye
Tel : 0216 571 63 63. Fax : 0216 571 64 64.
E-posta adresi: info@hyundai.com.tr
Web sitesi: http://www.hyundai.com.tr/

Cookie (Çerez) Kullanımı

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Hyundai Motor Company, web sitesini geliştirmek, sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla kullanıcı faaliyetlerini kaydedip değerlendirmek için "cookie" (çerez) teknolojisini kullanır. Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır.

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Hyundai Motor Company, bu teknolojiyle bireysel kullanıcıların sadece kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgilerini, yalnızca kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaydeder ve kullanır.

Cookie teknolojisinin kullanılması için tarayıcınızın ayarlarının bu teknolojiye göre ayarlanmış olması gerekmektedir. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, çerezleri sabit diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Fiyatlar

Bu web sitesinde bulunan araç, yedek parça ve aksesuar fiyatlarına ilişkin bilgiler HYUNDAI tarafından tavsiye edilen fiyatlara ilişkin olup sadece bilgi amaçlıdır ve bir fiyat teklifi niteliği arz etmez. Fiyatlar HYUNDAI Yetkili Satıcı ile Yetkili Servisleri tarafından müstakil olarak belirlendiğinden, illere, yetkili satıcı ve servislerin satış ve fiyat belirleme politikalarına göre göre farklılık gösterebilir.

Şartların değişikliği

HYUNDAI bu web sitesinde belirtilen ifade ve koşulları her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar yapılan bu değişikliklerden sonra siteye yapılacak girişlerde yeni şartlara tabi olacaklardır.

Tabi olunan hukuk ve mahkeme

Bu web sitesinden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda HYUNDAI elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir ve uyuşmazlık T.C. hukukuna tabi olacaktır. Bu tür ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.