ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ขอให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น Smart Sales Care หรือเว็บไซต์อื่นของบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย จำกัด (“HMT’’, “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งต้องไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” และ “แอปพลิเคชั่น” เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ท่านยินยอมที่จะผูกมัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน/บริการ โดยไม่จำกัด หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น HMT อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา โดยทำการอัปเดตเว็บไซต์ ซึ่งการแก้ไขหรือปรัปปรุงใดจะผูกมัดท่านไปด้วย ดังนั้น ก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ท่านควรเข้าหน้าเว็บนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสียก่อน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HMT ก่อนใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ด้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ในประเทศไทย

เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ HMT ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการขาย การบริการ ข้อเสนอ เป็นต้น ยานพาหนะของ HMT ที่มีการระบุรายละเอียดบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะในประเทศไทย และนำเสนอสำหรับการใช้งานของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การส่งเสริมการขาย โครงการ บริการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เป็นสกุลเงินไทย

คุณสมบัติ

ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้

การจำกัดการใช้งาน

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ท่านจะได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ สำหรับการดูและใช้งานข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ซึ่งให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ นอกจากจะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดง โพสต์ หรือจำหน่าย ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น ในบริการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HMT

ห้ามมิให้มีการใช้งานโรบอต แมงมุม หรืออุปกรณ์แบบอัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการใด ๆ ในการเฝ้าระวังหรือคัดลอกเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โดยเด็ดขาด ท่านยืนยันว่าท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การซื้อสินค้าออนไลน์

หน้าเว็บไซต์บางหน้าหรือลิงก์บางลิงก์บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น นำเสนอโอกาส หรือตัวเลือกเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ขายของ HMT ซึ่ง HMT และบุคคลภายนอกไม่รับประกันว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ การสั่งจองผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น ท่านสามารถสั่งจองผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการได้โดยตรงผ่านผู้ขายของ HMT

นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า:
(1) สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกสัญญาหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาไปแล้วนั้น ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมในการจองได้
(2) สำหรับผู้ที่ยื่นสมัครสินเชื่อ หน่วยการผลิตจะเริ่มดำเนินการเมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติจากธนาคาร/สถาบันที่ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อวันที่ส่งหน่วยผลิตภัณฑ์
(3) ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ขณะทำการจองล่วงหน้า และราคาสุดท้ายของยานพาหนะในเวลาที่ทำสัญญาครั้งท้ายสุดอาจแตกต่างกัน (ด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น ภาษีอากร)

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในใบสมัครขอสินเชื่อออนไลน์สำหรับสินค้าและบริการทุกชิ้นที่ได้สั่งจอง และ/หรือ ซื้อผ่านเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น HMT หรือบุคคลภายนอกไม่รับประกันว่าใบสมัครสินเชื่อออนไลน์จะได้รับการอนุมัติ การอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติของบุคคลของแต่ละบุคคล

การจองล่วงหน้า

ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ขณะทำการจองล่วงหน้า และราคาสุดท้ายของยานพาหนะในเวลาที่ทำสัญญาครั้งท้ายสุดอาจแตกต่างกัน (ด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น ภาษีอากร)

การชำระเงิน

HMT และ/หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ/บุคคลภายนอก สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่ได้ทำการจอง และ/หรือ ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นใด หากท่านชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าประเภทใด ท่านให้ข้อมูลและรับประกันว่า (ก) บัตรเครดิต บัตรเดบิต และข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน (ข) การออกบัตรได้ออกเป็นชื่อของท่าน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากท่านจะได้รับการชำระจากบริษัทหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับและอนุญาตให้เรา

(1) ดำเนินการทางธุรกรรมโดยใช้บัตรหรือข้อมูลทางการเงินที่ให้ไว้
(2) ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ดำเนินการทางธุรกรรมตามที่ได้เกิดขึ้นอีก (เช่น รายเดือนหรือรายปี) สำหรับการต่ออายุ
(3) เมื่อจำเป็น วางบิลโดยเรียกเก็บจากท่านตามสัดส่วน (ตามที่กำหนด) ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบางประการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านซื้อหรือสมัครสมาชิก และ
(4) เมื่อจำเป็น (และหากมี) วางบิลโดยเรียกเก็บผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หากท่านอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ ท่านอาจยกเลิกบริการสำหรับการทำธุรกรรม/บริการ ต่อเนื่องได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าหรือโดยใช้วิธีการอื่นใดตามที่ระบุบนเว็บไซต์

ลิงก์เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงกับป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและทรัพยากรภายนอกที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก แต่ HMT ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือการให้บริการและทรัพยากรภายนอกได้ หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับบริการหรือทรัพยากรดังกล่าว หรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปถึงบริการหรือทรัพยากรนั้น ให้แจ้งผู้ให้บริการบริการหรือทรัพยากรนั้นโดยตรง HMT เชื่อมโยงลิงก์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเท่านั้นโดยที่ไฮเปอร์ลิงก์ของ HMT และการโพสต์เนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวไม่ได้เป็นการสื่อว่า HMT สนับสนุนเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายนอกหรือมีความเชื่อมโยงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกนั้น

เว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น อาจเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ของ HMT และเว็บไซต์อื่น ๆ ของ HMT นั้นอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์อื่นของ HMT ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HMT นั้นจะอยู่เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น เฉพาะในส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน

การเข้าถึง

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกผ่าน หรือส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาถึงเราผ่านเว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น และยอมรับว่าการส่งข้อมูลทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงเอง เมื่อใช้บริการเข้าสู่ระบบ ท่านอนุญาตให้ HMT เข้าถึงและครอบครองข้อมูลที่ท่านร้องขอ ทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงข้อมูลบัญชีเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านอนุญาตให้ HMT เข้าถึงคำขอของท่านและใช้ข้อมูลที่ท่านส่งเพื่อให้การเข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านต้องใช้รหัสผ่านในการลงทะเบียน ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และทุกกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน HMT ไม่ต้องรับผิดในการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่นใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าจะท่านจะรู้เห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลที่ได้ให้ไว้หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์/ แอปพลิเคชั่น

เมื่อท่านได้ให้เนื้อหาของท่าน (ซึ่งรวมถึงผลตอบรับและคำแนะนำ) แก่ HMT จากการใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) ท่านได้อนุญาตให้ HMT ใช้เนื้อหาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในการคัดลอก จำหน่าย ส่งต่อ แสดงในที่สาธารณะ ทำซ้ำ แก้ไข แปล หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อหาและเผยแพร่ชื่อของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน

กรรมสิทธิ์

นอกจากจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรูปภาพ การออกแบบ เครื่องหมาย รูปภาพ วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งได้จัดทำ และเนื้อหาอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ การออกแบบ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ HMT เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือมอบใบอนุญาตให้ใช้งานได้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และ/หรือ ของต่างประเทศ สิ่งใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือมอบสิทธิ ไม่ว่าโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยวิธีการอื่นใด ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นทางทรัพย์สินทางปัญญา

การยกเลิก/การจำกัดการเข้าถึง

HMT ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยุติชั่วคราวหรือถาวร หรือจำกัดซึ่งการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ทั้งหมดของ HMT รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจำกัดความรับผิด

HMT ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น เพราะโดยลักษณะของอินเทอร์เน็ตแล้ว เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะให้บริการตามที่สภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้น HMT ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หากเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ HMT ไม่ต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม แบบพิเศษ เชิงลงโทษ ที่เป็นเยี่ยงอย่าง หรือสืบเนื่อง ไม่ว่าประเภทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการที่ไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึง หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น หรือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์นี้หรือหน้าเว็บไซต์อื่นใดของ HMT หรือการเสียหาย/สูญหายของข้อมูล การที่ไม่สามารถส่งต่อหรือรับข้อมูล/เนื้อหา ซึ่งร่วมถึงการสูญเสียรายได้หรือสิ่งในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเกิดจากการไตร่ตรองไว้ก่อนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา การทำละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือประการอื่นใด แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก HMT จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายนั้นแล้ว

ข้อจำกัดความรับผิด

HMT ดำเนินการตามความสามารถอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับความแม่นยำ การเข้าถึง การบูรณาการ และความตรงต่อเวลาของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการ หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (หรือเพื่องดเว้นตัดสินใจดำเนินการหรือดำเนินการใด ๆ) HMT ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาด หรือการขาดหาย หรือความไม่แม่นยำของเนื้อหาของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น และไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เพื่อการสูญหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น แม้ว่า HMT จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ปราศจากไวรัส แต่ HMT ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์หรือข้อมูลนั้นจะปราศจากบรรดาไวรัสทั้งปวง HMT ไม่ต้องรับผิดในการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์หรือรหัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงไวรัสและวอร์ม HMT ขอปฏิเสธที่จะรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยซึ่งความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะอนุญาตให้ทำได้ HMT ไม่รับประกันว่าการใช้งานบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะไม่ถูกรบกวน

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายและทำให้ HMT บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้แทน ลูกจ้าง ผู้สร้างแบรนด์ร่วมกันหรือหุ้นส่วนอื่นและซัพพลายเออร์ หลุดพ้นจากคำกล่าวอ้าง คำร้องขอให้รับผิด การดำเนินการ หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควรที่บุคคลภายนอกต้องจ่ายเนื่องจาก ที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิของบุคคลอื่น ความเกี่ยวพันธ์ที่ท่านมีกับเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น

คู่สัญญาอิสระ

ผู้ใช้งานเข้าใจว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทน ระหว่างผู้ใช้งานและ HMT ท่านยินยอมที่จะไม่ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้แทน ตัวแทน หรือลูกจ้างของ HMT และ HMT ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำการแทน การดำเนินการ หรือการตัดผู้ใช้งานออก

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยจากการใช้งานหรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ในการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งสิทธิของท่าน รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วิธีการรวบรวม การประมวลผล การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในลิงก์ต่อไปนี้ [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

การใช้คุกกี้

ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวแทน เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP) เวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร้องขอ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือสื่อที่ส่งข้อมูลท่านมาให้เรา และอื่น ๆ ผ่านการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างดีที่สุด คุกกี้ทำให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้งานของเรา และเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านสามารถกำหนดให้เว็บบราวเซอร์ของท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้หรือบ่งชี้เมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะบางประการของเว็บไซต์หรือบริการอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องหากปฏิเสธคุกกี้ ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้งานคุกกี้ในลิงก์ต่อไปนี้ [นโยบายคุกกี้]

การยุติข้อพิพาท

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ การตีความ หรือการนำไปใช้ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้เข้าสู่กระบวนการยุติข้อพิพาทผ่านอนุญาโตตุลาการผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ("THAC") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ก. จำนวนอนุญาโตตุลาการต้องมี 3 คน
ข. ที่ตั้ง สถานที่ดำเนินการ และการดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการให้อยู่ในประเทศไทย และ
ค. ภาษาที่จะใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาไทย

กฎหมายและเขตอำนาจ

การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กำกับ ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดการแห่งกฎหมาย เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น ท่านยินยอมว่า HMT มีอำนาจโดยเฉพาะในข้อพิพาททั้งปวงอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่น

ข้อกำหนดทั่วไป

HMT สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือลบทิ้งซึ่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอการให้บริการใด ๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า HMT แนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น หรือหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อผู้ขาย HMT ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดก่อนดำเนินการตัดสินใจใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Hyundai ID (ลิงก์)

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยคลิกที่ลิงก์ - [ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Hyundai Motor Group]

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางเมนู “ติดต่อเรา” แต่หากต้องการติดต่อเราในเรื่องการดำเนินการหรือประเด็นทางกฎหมาย ท่านจะต้องติดต่อเราทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึงที่อยู่ด้านล่างนี้:

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์
ชั้น 18, ห้อง 1801, 1802, 1804
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110