Disclaimer van de Hyundai.com/nl website

Disclaimer www.hyundai.com/nl

Importeur Hyundai Motor Netherlands b.v. en haar leveranciers ('hierna tezamen aangeduid met 'Hyundai') stellen het op prijs dat je geïnteresseerd bent in de producten van Hyundai. Hoewel de informatie op deze internetsite uiterst zorgvuldig is samengesteld, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze internetsite te allen tijde voorbehouden. Hyundai Motor Netherlands b.v. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving dergelijke wijzingen aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties op deze internetsite voldoen aan internationaal geldende interne voorschriften bij Hyundai en kunnen derhalve in detail afwijken van de voor Nederland geldende specificaties en/of uitvoering(en). Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Op deze internetsite kan je een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijzen wij je voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde Hyundai dealer.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hyundai. Informatie die via deze internetsite wordt openbaargemaakt, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet door derden worden openbaar gemaakt, verspreid, gewijzigd en/of verveelvoudigd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hyundai.

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Hyundai is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade aangebracht door eventueel aanwezige virussen. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. Hyundai is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Bezoekers van deze internetsite die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken aan Hyundai verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren Hyundai voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie en ideeën in welke vorm dan ook aan Hyundai te verstrekken geeft jij in geval je op welke wijze dan ook rechten op deze informatie en ideeën toekomen - toestemming aan Hyundai om deze informatie en ideeën te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. Voor de wijze waarop Hyundai omgaat met jouw persoonsgegevens verwijst zij naar haar privacystatement op deze internetsite.

Door Hyundai verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hyundai staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de verzonden e-mailberichten, noch voor een juiste en volledige overbrenging of voor tijdige ontvangst van het e-mailbericht. Aan de naar jou toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

In sommige gevallen zal Hyundai gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen met het oog hierop zogenaamde 'cookies' op jouw systeem geplaatst worden, tenzij de door jou ingestelde browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van jouw Internet browser voor verdere details. Met de cookies verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan eventuele door jou verstrekte persoonsgegevens.