Hyundai en jouw privacy

In deze privacyverklaring legt Hyundai Motor Netherlands B.V. ("Hyundai Nederland" of "wij"/"ons") uit hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan van klanten, potentiële klanten, berijders van Hyundai voertuigen en andere personen waarmee Hyundai Nederland (indirect) contracteert of contact heeft (afnemers, leveranciers). Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie met als doel jouw websitevoorkeuren te onthouden, je een betere online ervaring te bieden en/of advertentie-uitingen bij derden te personaliseren. Als je geen cookies wenst kan je dit weigeren (tenzij deze essentieel zijn voor het functioneren van de website). Voor meer informatie over cookies kan je terecht bij ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer doordat je deze zelf aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering, een brochure of andere informatie, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, bij het aanmaken van een 'Mijn Hyundai-account', via onze website www.mijnhyundai.nl, of doordat je gebruik maakt van onze website en ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren. Als je gegevens die verplicht zijn om in te voeren (zoals van geval tot geval zal blijken) niet verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij bepaalde contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen. Sommige producten en/of diensten worden aangeboden door onze partners en ook wordt er soms verwezen naar websites van dergelijke partners of andere derden. Dit wordt duidelijk aangegeven. Hoe dergelijke partijen met jouw persoonsgegevens omgaan blijkt uit de privacyverklaringen van die partijen.
Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, zoals onze dealers en servicepartners wanneer je persoonsgegevens aan hen verstrekt, bijvoorbeeld omdat je klant bent of geïnteresseerd bent in een product of dienst van (één van) die partijen, of omdat je bij hen gegevens achterlaat die zij aan ons verstrekken. Wij verwerken dan jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres), geboortedatum, geslacht, klantnummers, contact- en marketingvoorkeuren, voertuiggegevens (waaronder jouw voertuigidentificatienummer (VIN), registratienummer, model, bouwjaar en kilometerstand), en andere informatie over jouw voorkeuren in verband met het door jou afgenomen product of de afgenomen dienst.

Grondslagen

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken op zes verschillende grondslagen, die in de wet zijn genoemd:

 • jouw toestemming;
 • de noodzaak om persoonsgegevens te gebruiken ter uitvoering van (een) overeenkomst(en) waarbij jij partij bent, of om door jou verzochte maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan;
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij jouw persoonsgegevens (kunnen) delen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • ter behartiging van de vitale belangen van de betrokkene; en
 • de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen van Hyundai of een derde zijn: marketing, reclame, communicatie, vaststellen in welke informatie, producten en diensten jij waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zult zijn, IT-beheer en -beveiliging, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, delen met aan ons gelieerde partijen zoals Hyundai Motor Europe.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden:

 • om op verzoeken te reageren (bijv. het aanvragen van een offerte, het aanmaken van een Mijn Hyundai-account, of voor het reserveren van een proefrit, het aanvragen van krediet of een lease-voorstel, of het toezenden van brochures);
 • in het kader van een koop-, krediet-, lease- of dienstverlenings-overeenkomst die je aangaat met een dealer, servicepartner, Hyundai of een gelieerde onderneming;
 • het afhandelen, administreren en factureren van bestellingen, voor de uitvoering van een overeenkomst of vanwege gerechtvaardige belangen;
 • het aanbieden, organiseren en afronden van prijsvragen en acties, vanwege gerechtvaardigde belangen of omdat je daarvoor een overeenkomst aangaat;
 • het bieden van klantenservice, waaronder begrepen service rondom het kopen van diensten en/of producten en het afhandelen van klachten en verzoeken, vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent, wettelijke verplichtingen en/of onze gerechtvaardigde belangen;
 • het verzenden van enquêtes, onderzoeken en marketing- en serviceberichten per e-mail, telefoon, post, social media en/of andere kanalen. Je hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of jouw toestemming in te trekken, als je die hebt gegeven;
 • het uitvoeren van een marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren, en de wensen van klanten in kaart te brengen, dit vanwege gerechtvaardigde belangen;
 • het verbeteren van onze communicatie door dit op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • het uitvoeren of coördineren van eventuele terugroepacties, vanwege gerechtvaardigde belangen of wettelijke verplichtingen;
 • voor reclame- en marketingdoeleinden, waaronder gerichte advertenties via bijvoorbeeld via Facebook en de uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen, en waar vereist op grond van jouw toestemming;
 • het analyseren van jouw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met jouw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met:

 • geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Hyundai, ter uitvoering van een contract of vanwege gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde;
 • bezorgdiensten (zoals Sandd) en partijen die in opdracht van ons berichten versturen (zoals Buro CoCo, N11, Kantar TNS, Clever, GoudUberconnected en AURA);
 • partijen die Hyundai assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs), vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • (potentiële) kopers of investeerders, vanwege gerechtvaardigde bedrijfseconomische doeleinden (zoals de (mogelijke) verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie);
 • autoriteiten die handhavend optreden, waaronder opsporingsinstanties, of andere derden, als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn;
 • leasemaatschappijen (zoals Arval), vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde;
 • financiële dienstverleners (zoals Santander) vanwege een overeenkomst waarbij jij partij bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van dergelijke partijen voor dat doeleinde.

Doorgifte van joiuw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Sommige derden die Hyundai inschakelt kwalificeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, bepaalde software leveranciers, mobiliteitsdienstverleners of partijen die acties of onderzoeken organiseren of uitvoeren). Met dergelijke partijen worden afspraken gemaakt conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Profilering en cookies

Wij kunnen je informatie over deze producten en diensten sturen met inachtneming van de door jou opgegeven communicatievoorkeuren en de gegevens die wij over je bezitten. Wij kunnen die informatie delen met onze klantenservice, zodat zij deze kan gebruiken wanneer jij contact opneemt. Ook kunnen wij samenwerken met derden om op jouw voorkeuren afgestemde advertenties te tonen op sociale-mediaplatformen of, als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies (indien deze toestemming verplicht is), als je surft op het internet/andere websites bezoekt (zie de cookieverklaring van Hyundai voor meer informatie). Deze informatie kunnen wij combineren vanwege onze gerechtvaardigde belangen, of met jouw toestemming voor zover vereist.

Doorgifte buiten de EER

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij genoodzaakt zijn om jouw Voertuig Identificatie Nummer (VIN) te delen met Hyundai Motor Company in Zuid-Korea. Dit doen wij alleen in het geval van een garantieclaim op een auto, vanwege statistische doeleinden en onder andere om te bepalen of een recall plaats moet vinden. Wanneer dit het geval is, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen zoals het sluiten van een modelcontract of het contracteren met partijen die aan een goedgekeurd certificeringsmechanisme onderworpen zijn, om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Neem contact op via legal@hyundai-motor.nl om een kopie van de betreffende waarborgen te kunnen inzien.

Jouw rechten, waaronder het recht op bezwaar

Jij hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over je bewaren en voor welke doeleinden, en het recht om deze gegevens in te zien en deze waar nodig te verbeteren. Als je toestemming hebt gegeven kan je deze te allen tijde weer intrekken, waarmee de betreffende verwerking vanaf dat moment zal worden gestaakt. Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die verband houden met direct marketing en verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag 'gerechtvaardigd belang', en om ons te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of over te dragen (dataportabiliteit). Ook hebt je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan deze rechten uitsluitend uitoefenen voor zover deze rechten aan jou zijn verleend op grond van de toepasselijke wetgeving.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij: Hyundai Motors Netherlands B.V., Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim, 0252-240340, www.hyundai.nllegal@hyundai-motor.nl. Met betrekking tot bepaalde verzoeken, behouden wij het recht voor om jouw verzoek af te wijzen indien dat rechtens toelaatbaar is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met legal@hyundai-motor.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn nodig om je diensten of producten te leveren;
 • jouw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om jouw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij kondigen deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een notificatie via e-mail.

Contact met Hyundai

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via: Hyundai Motors Netherlands B.V., Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim, 0252-240340, www.hyundai.nllegal@hyundai-motor.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2018.