Asistenčná služba Hyundai

Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche?

V Slovenskej republike:

Pokiaľ vznikne porucha na vozidle počas bežnej pracovnej doby, t. j. asi od 7.30 do 16. hodiny, tak najrýchlejší spôsob pomoci je zavolať pokiaľ možno priamo do najbližšieho autorizovaného servisu Hyundai. Niektoré naše autorizované servisy majú otvorené aj po 16. hodine.
Kontakty na autorizované servisy sa zobrazia po kliknutí tu. Najrýchlejšie služby vám poskytnú autorizované servisy Hyundai. Kontakt na najbližší autorizovaný servis Hyundai vám poskytne aj centrála HYUNDAI ASSISTANCE.
 • HYUNDAI ASSISTANCE nonstop: 02 4920 5959
Na túto centrálu volajte, samozrejme, aj v prípade akýchkoľvek problémov pri spojení s najbližším autorizovaným servisom Hyundai. Centrála HYUNDAI ASSISTANCE je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek vám sprostredkuje potrebnú pomoc.

V zahraničí:

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis Hyundai. Počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu „HYUNDAI ASSISTANCE“ v Slovenskej republike na číslo:
 • +421 2 4920 5959
Pracovníci centrály vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne vám pomôžu vyriešiť vašu nepríjemnú situáciu.

Čo je Hyundai Assistance?

 • Predovšetkým pocit istoty pri jazde vaším vozidlom doma aj v zahraničí. Pokiaľ sa vaše vozidlo stane počas cesty z dôvodu nečakanej poruchy nepojazdné, budú vám poskytnuté kdekoľvek a v ktoromkoľvek čase nasledujúce služby:
 • pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy
 • pokiaľ sa nepodarí uviesť vozidlo do prevádzky na mieste poruchy –bude odtiahnuté do najbližšieho servisu Hyundai
 • ak sa oprava vozidla nevykoná v ten istý deň a nachádzate sa vo vzdialenosti väčšej ako 50 km od miesta svojho bydliska, môže vám HYUNDAI ASSISTANCE v prípade potreby zaistiť ešte niektorú z nasledujúcich služieb:
 1.  náhradnú dopravu (autobus, vlak a podobne)
 2.  požičanie náhradného vozidla (najviac na štyri dni)
 3.  nocľah v hoteli pre posádku vozidla na štyri noci (max. ***hotel)

Pozn: Všetky tieto služby vám budú poskytnuté bezplatne. Z bezplatných služieb sú vyňaté poruchy spôsobené vlastnou vinou (napríklad nedostatok paliva, prehryzená kabeláž...) alebo násilnými vonkajšími vplyvmi (napríklad havária, vandalizmus...). Pokiaľ vozidlo nie je už v záruke alebo sa nejedná o záručnú opravu, bude vám poskytnutá služba vyúčtovaná.

Pri privolaní pomoci majte u seba „garančnú knižku“ a asistenčnú kartu svojho vozidla.
Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

 • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča)
 • EČV a farbu vozidla
 • typ a výrobné číslo vozidla, číslo asistenčnej karty
 • stručný opis poruchy
 • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Sú všetky tieto služby naozaj poskytované bezplatne?

Za predpokladu, že budete plniť podmienky záruky uvedené v „garančnej knižke“ svojho vozidla. Znamená to predovšetkým vykonanie údržby stanovenej výrobcom – servisných prehliadok a ich potvrdenie zápisom do garančnej knižky vozidla.
Uskutočnenie údržby stanovenej výrobcom a prípadných odporučených opráv vám servis potvrdí v „garančnej knižke“, a tým sa vám nárok na vykonanie asistenčného zásahu automaticky predlžuje vždy o jeden ďalší rok (resp. do najbližšej servisnej prehliadky) až do dátumu ukončenia zakúpenej asistencie. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „garančná knižka“ príslušného vozidla, ktorú majte vždy vo vozidle. V prípade jej straty sa obráťte na svoj autorizovaný servis Hyundai, ktorý potom sprostredkuje vystavenie duplikátu.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v Slovenskej republike?

HYUNDAI ASSISTANCE môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály vám v tejto nepríjemnej situácii poradia, ako ďalej postupovať, a sprostredkujú vám vami požadované služby, napríklad odtiahnutie havarovaného vozidla do autorizovaného servisu Hyundai, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením vášho vozidla, budú z vašej strany hradené.
Odporúčame vám opravu po nehode vykonať v autorizovanom servise Hyundai, kde sú schopní zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia Hyundai originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Hyundai vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy vášho vozidla s vašou poisťovňou.