Ochrana osobných údajov

1. Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 283 99 757 konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, IČO 36 858 692 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

 • dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia  najmodernejšími informačnými technológiami,
 • chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
 • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data protection Officer): dpo@hyundai.sk

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát.

3. Vymedzenie pojmov

 • „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 
 • „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 • „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
 • „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
 • „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

4. Účely spracúvania osobných údajov

 • Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
  Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, telefón a e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 
 • Evidencia požiadaviek
  Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie vašej žiadosti (najmä v prípade Vášho záujmu o testovacie jazdy, vytváranie konfigurácie motorových vozidiel a pod.). Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely). Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Osobné údaje sa budú uchovávať iba do splnenia účelu, na ktorý boli spracované. Pokiaľ sa musia dodržať doby uchovávania podľa obchodného a daňového práva, doba uchovávania sa riadi zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Spracovanie účtovných dokladov
  Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón,  číslo účtu, e-mail a podpis. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
 • Evidencia požiadaviek prostredníctvom zákazníckej linky
  Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sa domáhajú ochrany svojich práv alebo poukazujú na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah importéra spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia ((dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely). Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail resp.  audiozáznam z telefónnych hovorov na zákaznícku linku, MSISDN volaného/volajúceho,  dátum a čas nahrávky, VIN číslo a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie požiadavky. Následne sú uchovávané po dobu 6 mesiacov.
 • Reklamácie
  V prípade reklamácií sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c)  nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
 • Vymáhanie pohľadávok
  V prípade vymáhania pohľadávok sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
 • Exekúcie
  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
  Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe „Súhlasu“ so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) nariadenia, ktorý poskytne uchádzač. Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odoslaním žiadosti na emailovú adresu: dpo@hyundai.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Sprostredkovatelia: BIOMETRIC, spol. s r. o. so sídlom Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava 5, IČO 43 874 801.
 • Newsletter
  Ak si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.hyundai.sk. Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Vaša osobné údaje budú spracúvané až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 • Marketing 
  Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch na marketingové účely, spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a podpis. Následne sú uchovávané po dobu 5 rokov. 
 • Monitorovanie priestorov za účelom ochrany majetku
  Na našej prevádzke je umiestnený kamerový informačný systém, ktorým sú monitorované vonkajšie a vnútorné priestory prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku v zmysle oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Záznamy z kamerového systému nie sú poskytované tretím osobám. Sú sprístupnené len oprávneným osobám prevádzkovateľa a IT špecialistom, ktorí na nich vykonávajú údržbu. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na ochranu majetku a pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
 • Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
  Spracúvanie osobných údajov dodávateľov a odberateľov sa vykonáva v zmysle oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenia, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa. Následne sú uchovávané po dobu 10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu.
 • Priamy marketing
  Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch na marketingové účely, spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón a e-mail. Následne sú uchovávané po dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.
 • myHyundai
  V súvislosti s registráciou a vytvorením Vášho užívateľského účtu myHyundai spracúvame Vaše meno a priezvisko, poštovú a e-mailovú adresu, číslo telefónu, informácie o polohe, VIN, doklad o vlastníctve vozidla, registračnú značku, údaje a informácie o vozidle, informácie o servise a údržbe vozidla, IP adresu karty SIM vozidla, informácie o stave vozidla (v prípade integrácie služby Bluelink), údaje o vybranom predajcovi/opravcovi Hyundai, objednávacie číslo servisu, informácie o chate s predajcom (dostupný iba pre zákazníka a vybraného predajcu), informácie o spätnej väzbe, informácie o užívateľskom účte, predvoľby marketingového súhlasu, údaje o navštívenom obsahu. Podrobné informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané, nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov aplikácie myHyundai.
 • Bluelink
  V súvislosti s poskytovaním online služieb Hyundai Bluelink prostredníctvom systému infotainmentu vozidla (hlavná jednotka vášho vozidla) a aplikácie Hyundai Bluelink dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu: e-mailová adresa, mobilný telefón, meno a priezvisko, krajina a uprednostňovaný jazyk. Podrobné informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Bluelink.
 • Cl!ck to Buy 
  V súvislosti s vytvorením Vášho užívateľského profilu na našej platforme Cl!ck to Buy spracúvame Vaše meno a priezvisko, Vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, heslo k účtu a informácie o tom, že boli prijaté podmienky použitia a udelený marketingový súhlas, ak je to relevantné, a údaje o navštívenom obsahu. Pokiaľ požiadate o ponuku, vyplníte zmluvu alebo požiadate o výmenu vozidla, spracovávame tiež Vaše číslo telefónu, VIN, daňový kód krajiny, v ktorej máte bydlisko, údaje a informácie o vybranom vozidle (napr. registračná značka, počet najazdených kilometrov, údaje o registrácii) , údaje o vybranom predajcovi Hyundai, zvolené a zakúpené príslušenstvo. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy (poskytnutie služieb on-line výberu a nákupu vozidla vrátane simulácie možností konfigurácie vozidla, vyžiadanie a príprava ponuky, úhrada rezervačných poplatkov) a pre uzavretie a plnenie zmluvy s Vami (čl. 6 ods 1 písm. b) nariadenia) a pre zvýšenie Vášho užívateľského komfortu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia) a v obmedzenom rozsahu tiež aby sme Vám mohli zasielať novinky a informácie o obdobných výrobkoch a službách (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia). Prípadne, ak nám udelíte súhlas, pre zasielanie obchodných a marketingových oznámení pripravených priamo pre Vás (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia). Na iné účely spracúvame Vaše osobné údaje iba v prípade, že sme povinní tak urobiť na základe zákonných požiadaviek (napr. odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste s príslušným spracúvaním súhlasili alebo pokiaľ je spracúvanie možné podľa platných zákonov. V rámci spracúvania nie je realizované automatizované rozhodovanie ani profilovanie s právnymi účinkami. Spracúvanie je realizované v spolupráci s Hyundai AutoEver Europe so sídlom, Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Nemecko, zapísané v nemeckom obchodnom registri Offenbach Nad Mohanom HRB 42684, DIČ DE252841722.

5. Tretie strany

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám (naším partnerom) ak je to vhodné v reakcii na vaše otázky, požiadavky alebo zámer používať naše služby. Jedná sa hlavne o: 

 • predajcov a/alebo opravcov Hyundai
 • zmluvných poskytovatelia produktov a služieb
 • finančné a úverové inštitúcie

6. Práva dotknutej osoby

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás kontaktujte.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu dohľadom nad spracúvaním osobných údajov e-mailom na: dpo@hyundai.sk alebo písomne na adresu: 

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia

Galvániho 17A

821 04 Bratislava

Naša zodpovedná osoba preskúma vašu námietku a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Revidované dňa 1.11.2023