Užívajte si jazdu, o ostatné sa postaráme

So Servisnou zmluvou Hyundai máte teraz možnosť získať pravidelnú údržbu svojho vozidla na najvyššej kvalitatívnej úrovni, a to pri absolútnej kontrole nákladov.

Spoľahnite sa.

V spoločnosti Hyundai sú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky našich vozidiel našou maximálnou prioritou. Keďže iba správne udržiavané vozidlo môže dlhodobo spĺňať prísne štandardy a zachovať si svoju hodnotu, prichádzame s produktom, ktorý zabezpečí všetko nevyhnutné za najlepšiu možnú cenu.

Nerobte kompromisy.

Servisná zmluva Hyundai obsahuje údržbu vozidla v 100 % súlade s bežným plánom údržby stanoveným výrobcom, a to počas definovaného obdobia. Pri pravidelnej údržbe v rámci Servisnej zmluvy sa môžete spoľahnúť na používanie originálnych náhradných dielov Hyundai a odporúčaných olejov a mazív. Navyše bude údržba vykonaná výhradne vyškolenými technikmi s najnovším diagnostickým a mechanickým vybavením, presne podľa štandardov značky Hyundai.

Servisná zmluva Hyundai obsahuje:

message message message
 1. Originálne náhradné diely Hyundai

   

 2. Výrobcom odporúčané oleje a mazivá

   

 3. Prácu potrebnú na vykonanie údržby

   

  message message message
  1. Majte svoje náklady pod kontrolou.

   So Servisnou zmluvou Hyundai vopred poznáte výšku nákladov spojených s pravidelnou údržbou svojho vozidla. Pri návšteve servisu budú vykonané položky pravidelnej údržby, definované v rozsahu poskytovaných služieb, bez dodatočnej úhrady. V prípade, ak si vyberiete niektoré z doplnkových služieb, jednoducho uhradíte iba tieto. Informácie o ponuke doplnkových služieb získate v autorizovanom servise Hyundai.
  2. Zafixujte si cenu.

   Vývoj cien náhradných dielov ani práce spojenej s pravidelnou údržbou vášho vozidla už nebude bodom vášho záujmu. So Servisnou zmluvou Hyundai si zafixujete cenu na celé obdobie trvania zmluvy.
  3. Udržiavajte vozidlo v súlade s podmienkami záručného krytia.

   Pre zachovanie záruky je potrebné vykonávať pravidelné servisné prehliadky a kontroly karosérie a podvozku podľa predpisu výrobcu a tieto mať potvrdené v Garančnej knižke. Pri dodržaní záručných podmienok bezplatne odstránime výrobnú chybu, ku ktorej došlo pri bežnej prevádzke vozidla. So servisnou zmluvou Hyundai si môžete byť istí, že pravidelné servisné prehliadky budú vykonané v súlade s týmito podmienkami. 2
   • 2. Platí počas zmluvného obdobia produktu Servisná zmluva Hyundai za predpokladu vykonávania údržby vo výrobcom stanovených intervaloch pravidelnej údržby.
  4. Predávate vozidlo počas zmluvného obdobia?

   S cieľom umožniť bezproblémový prevod práva na čerpanie služieb pravidelnej údržby v rámci produktu Servisná zmluva je produkt viazaný na vozidlo, nie na majiteľa. V prípade predaja vozidla teda nový majiteľ pokračuje tam, kde predchádzajúci skončil.
  5. Zvýšte zostatkovú hodnotu.

   Vozidlá s jasnou servisnou históriou v autorizovaných servisoch majú na trhu ojazdených vozidiel najvyššiu zostatkovú hodnotu. Servisná zmluva Hyundai zabezpečuje, že žiaden výrobcom predpísaný úkon pravidelnej údržby nebude opomenutý a servisná história vozidla bude jasne overiteľná.

   Máte ďalšie otázky?

   V prípade ďalších otázok môžete skontrolovať dokumenty nižšie – Cenník produktu Servisná zmluva Hyundai a Všeobecné obchodné podmienky či Často kladené otázky. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na jedného z partnerov značky Hyundai v Slovenskej republike.

   Najčastejšie otázky (FAQ)

   Servisná zmluva Hyundai je zmluva medzi Zákazníkom a spoločnosťou Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, ktorá za vopred definovanú cenu oprávňuje zákazníka čerpať služby pravidelnej údržby u Partnerov spoločnosti Hyundai.
   Partnerom spoločnosti Hyundai je sieť zapojených autorizovaných servisov Hyundai v Slovenskej republike, ktorých zoznam nájdete tu
   Servisná zmluva Hyundai zahŕňa právo na získanie definovaného množstva a typov servisných úkonov, originálnych náhradných dielov, mazív a iných prevádzkových kvapalín spoločne s prácou potrebnou na výkon bežnej pravidelnej údržby Vozidla v súlade s plánom údržby Hyundai v rozsahu a intervaloch uvedených v Garančnej knižke/Návode na obsluhu. To zahŕňa všetky práce spojené s výmenou súčiastok, prehliadky, opravy alebo úpravy uvádzané v pláne údržby Hyundai, vrátane nevyhnutných nákladov na výmenu dielov a nákladov na mazivá a prevádzkové kvapaliny vymenované v Garančnej knižke/Návode na obsluhu.
   Zmluva môže byť uzatvorená do 12 mesiacov odo dňa začiatku plynutia záručnej lehoty Vozidla vyznačeného v Garančnej knižke, najneskôr však pred absolvovaním prvej pravidelnej údržby Vozidla v termíne zodpovedajúcom intervalu údržby určenom v Návode na obsluhu.
   Zmluvné obdobie vyjadruje obdobie, v ktorom sa na Vozidlo po poskytnutí Služieb hľadí ako na Vozidlo s absolvovanou pravidelnou údržbou (na nasledujúci interval). Zmluvné obdobie neznamená poskytnutie ďalšej pravidelnej údržby v cene produktu, ktoré by znamenalo, že Vozidlo má absolvovanú údržbu aj na nasledujúci interval – na obdobie po dobe alebo nájazde kilometrov, ktoré prekračujú produkt uvedený vo Faktúre.
   Zmluvné obdobie začína dátumom začiatku plynutia záručnej doby Vozidla, ktorý je uvedený v Garančnej knižke.

   Zmluva stratí účinnosť, pokiaľ nastane jedna z nasledujúcich udalostí:

   - Je dosiahnutý počet mesiacov alebo počet najazdených kilometrov stanovený v Certifikáte programu , alebo je vyčerpaný Maximálny počet servisných prehliadok - podľa toho, čo nastane skôr – uplynie Zmluvné obdobie. Ak bol dosiahnutý počet mesiacov alebo počet najazdených kilometrov, maximálny počet nevyužitých servisných prehliadok už nie je z dôvodu zániku Zmluvy nárokovateľný.

   - V prípade, ak Zákazník uplatnil nárok na ktorúkoľvek alebo niekoľko Služieb skôr, ako je predpísané v intervaloch pravidelnej údržby uvedených v Návode na obsluhu/ Garančnej knižke, dôjde k ukončeniu Zmluvy skôr/ku skráteniu Zmluvného obdobia, a to o dobu rovnajúcu sa súčtu celkového počtu dní, o ktorú boli Služby uplatnené skôr, prípadne o súčet počtu kilometrov, o ktorý boli Služby uplatnené skôr.

   Zoznam prípadov, v ktorých dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nájdete tu
   V prípade, ak dôjde k prevodu vlastníckeho práva k Vozidlu, oprávneným príjemcom podľa Zmluvy sa stáva nový vlastník Vozidla. V takomto prípade je Zmluva vždy spojená s Vozidlom.

   Servisná zmluva Hyundai - Zoznam zapojených partnerov

   Máte záujem o informácie k Produktu Servisná zmluva Hyundai? Kontaktujte zapojené predajne a servisy.