Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finns presenterad på en separat sida. (Länk TBD)

Juridisk information:

Genom att använda denna webbplatsen samtycker du till dessa villkor.

Immateriella rättigheter och varumärken

Alla rättigheter förbehållna. Innehållet på denna webbplats i sin helhet, särskilt texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras placering på dessa sidor är skyddade av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. Dessutom, om inte annat uttryckligen anges, är de registrerade varumärken som används på vår webbplats skyddade av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt Hyundai Motor Companys varumärken, företagslogotyper och/eller modellplåtar.

Denna webbplats ger ingen licens att använda Hyundai Motor Companys eller tredje parts immateriella egendom. Innehållet på dessa sidor får inte kopieras för kommersiella ändamål, och får inte heller spridas, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål.

Länkar

Vår webbplats kan vara länkad till externa webbplatser som drivs av tredje part, med innehåll som vi inte kan påverka. Av denna anledning kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. I varje enskilt fall är den part som tillhandahåller eller driver den länkade webbplatsen ansvarig för dess innehåll. När länken skapades till dessa webbplatser, granskades de för att säkerställa att de inte bryter mot några lagar. Vid den tidpunkt då länken sattes, kunde inget innehåll som bröt mot lagen identifieras. Vi kan dock inte förväntas permanent kontrollera innehållet på de sidor vi har länkat till utan konkret indikation på lagöverträdelser. Om några sådana lagöverträdelser blir kända, kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Ansvarsfriskrivning

Trots att största omsorg har tagits vid utformningen av denna webbplats, kan vi inte garantera att informationen (inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och information om utrustning) den innehåller är fri från fel och helt korrekt. Denna webbplats tillhandahåller icke-bindande allmän information och kan inte ersätta detaljerad individuell rådgivning för att hjälpa den potentiella köparen att fatta sitt beslut. De tekniska funktionerna och utrustningen hos de beskrivna fordonen används enbart som exempel. Funktionerna och utrustningen kan variera beroende på det land där fordonen köps. För detaljerad information om fordonen, funktionerna och utrustningen, vänligen kontakta din lokala agent.

Vissa bilder är internationellt producerade och kan därför visa utrustning och tillval som inte är tillgängliga på den svenska marknaden. Mått och faktauppgifter kan också vara preliminära. På grund av hur webbläsare och skrivare hanterar färger kan de färger som visas på skärmen eller utskrivna skilja sig från de faktiska färgerna på bilarna.

Hyundai Motor Sweden förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande och utan att ådra sig något ansvar, göra ändringar i produktutbudet. Detta inkluderar förändringar i färg, material, specifikationer, funktioner, tillval och tillbehör.

Vidare, där vi hänvisar till webbplatser från dessa parter (länkar), tar vi inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser. Därför utesluter vi allt ansvar för skador som uppstår till följd av användning av informationen som tillhandahålls på denna webbplats, såvida inte skadorna är ett resultat av grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel. Ansvarsfriskrivningen gäller inte för krav enligt produktansvarslagen och för skador på liv, kropp eller hälsa. Detsamma gäller för försummelse av plikt från våra ombud.

Ändringar:

Hyundai Motor Sweden förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra innehållet på denna webbplats utan föregående meddelande. Datum för den senaste uppdateringen anges längst ned i dessa användarvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts, godkänner du de uppdaterade villkoren. Hyundai Motor Sweden förbehåller sig också rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Specifika regler för ändringar av Integritetspolicyn finns dock angivna i själva Integritetspolicyn.

Priser och enskilda köpeavtal 

Vid köp av Hyundai Motor Sweden produkter och/eller tjänster gäller uteslutande de villkor och bestämmelser som anges i det enskilda köpeavtalet för köpet.

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning är en process där en oberoende part överväger fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för alternativ tvistlösning. Du kan komma åt plattformen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hyundai är inte skyldig att och deltar inte i alternativ tvistlösning inför en alternativ tvistlösningsenhet för konsumenter.

Senaste uppdatering: xxxxx