CoC a Potvrdenia

Vydanie Certifikátu konformity CoC, potvrdenia plnenia smerníc ES, potvrdenia technických údajov vozidla, súhlasu na použitie alternatívnych kolies

Vydanie certifikátu konformity CoC je možné len pre vozidlá HYUNDAI kategórie M1, vyrobených pre európsky trh/krajiny EÚ. Toto je na typovom štítku vozidla vyznačené číslom globálnej homologizácie, napr.: e4*.../...*..., alebo e11*.../...*... .
Vydanie potvrdenia o plnení smerníc ES je možné len pre vozidlá HYUNDAI kategórie M1 alebo N1 vyrobených pre európsky trh/krajiny EÚ.
V potvrdení plnenia smerníc ES sú uvedené tieto smernice ES: hluk, emisie, brzdy, elektromagnetická kompatibilita, dymivosť (len pre vznetový motor).
Potvrdenie technických údajov vozidla poskytujeme v rozsahu bodov uvedných v OEV (Osvedčenie o evidencii vozidla).

Súhlas na použitie alternatívnych kolies poskytujeme len v takom rozsahu ako ho homologoval výrobca.

Základný technický opis – ZTO vozidla ani jeho kópiu neposkytujeme.

Pre ich získanie postupujte nasledovne:

1. Vyplňte formulár ŽIADOSŤ resp. ŽIADOSŤ KOLESÁ, ktorý odošlete dovozcovi spolu s kópiou technického preukazu (osvedčenia o evidencii) jedným z ďalej uvedených spôsobov:

  • e-mailom: as@hyundai.sk
  • poštou: HYUNDAI Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, Galvaniho 17A, 821 04 Bratislava
  • osobne: recepcia dovozcu, Galvaniho 17A, 821 04 Bratislava

2. Dovozca žiadosť spracuje. Doba vydania je 1 až 4 týždne

3. Dovozca Vás bude kontaktovať a informovať o výsledku, v prípade kladného vybavenia Vám vystaví faktúru na príslušnú sumu. Ak dokument nebude možné vydať, oznámime Vám dôvody, ktoré vydaniu bránia.

Poplatky za vydanie dokumentov sú:

  • CoC certifikát alebo Potvrdenie plnenia smerníc: 100 EUR
  • Potvrdenie technických údajov o vozidle

               - do 5 údajov/bodov: 39,50 EUR *

               - nad 5 údajov/bodov: 100 EUR *

  • Súhlas na použitie alternatívnych kolies: 39,50 EUR *
  • Výrobný štítok vozidla: 72 EUR *

 

* Ceny sú uvedené vrátane DPH

V prípade osobného prevzatia na recepcii dovozcu, zaplatíte v hotovosti v pokladni dovozcu.
V prípade zaslania dokumentu prostredníctvom pošty 1. triedou, Vám ho zašleme až po pripísaní fakturovanej čiastky so správne uvedeným variabilným symbolom v prospech nášho účtu.

Prílohy:

ŽIADOSŤ o vydanie CoC/potvrdenie ES: