MyHyundai

1. Všeobecné informácie 

Aplikáciu myHyundai ("myHyundai") vlastní a vydáva spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom: Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, ČR, IČO: 28399757, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 138784, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR:  Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom: Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, SR, IČO: 36 858 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1610/B.

2. Rozsah pôsobnosti

2.1 Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie služby myHyundai a súvisiacich služieb (ďalej spoločne len „Služby“), ktoré ponúka Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia; Galvániho 17A, 821 04 Bratislava; hyundai@hyundai.sk; +421 232 171 100; (ďalej len „my“, „nás“ alebo „naše“) osobám, ktoré pristupujú k Službám v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto Podmienkach (ďalej len „Vy“ alebo „Zákazník“).

2.2 Tieto podmienky sa vzťahujú na Zákazníkov, ktorým poskytuje Služby spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia. Upozorňujeme, že sú k dispozícii aj iné verzie aplikácie myHyundai, ktoré prevádzkujú iné subjekty Hyundai. Dostupnosť poskytovaných funkcií sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie myHyundai. 

3. Rozsah Služieb myHyundai

3.1 Platforma myHyundai je naša vernostná platforma pre všetkých (potenciálnych) zákazníkov, ktorí si želajú alebo vlastnia a používajú vozidlo Hyundai, ktorá poskytuje prístup k relevantnému obsahu súvisiacemu so značkou Hyundai, k informáciám o vozidle, k službám a histórii servisov vozidla, k obchodným výhodám a propagačným akciám počas celej cesty zákazníka. 

3.2 Služby myHyundai sa považujú za prísne osobné: propagačné akcie a výhody sú vyhradené výlučne pre vozidlo (vozidlá) Hyundai, ktorého identifikačné číslo vozidla je priradené k registrovanému používateľovi. 

3.3 Služby myHyundai sprístupňujeme alebo ponúkame my alebo poskytovatelia tretích strán („poskytovatelia tretích strán“). Na poskytovateľov služieb tretích strán sa odkazuje a ich služby sa ponúkajú na výhradnú zodpovednosť príslušného poskytovateľa služieb tretej strany. Ak chcete získať prístup k službám poskytovateľov tretích strán, zakúpiť si ich alebo si ich predplatiť, je možné, že budete musieť udeliť súhlas s osobitnými podmienkami používania týchto poskytovateľov tretích strán, ktoré sa budú uplatňovať spolu s týmito Podmienkami. V prípade rozdielov v ustanoveniach týchto podmienok používania majú prednosť špecifické podmienky pred týmito Podmienkami.

4. Prístup k službám

4.1 K službám môžete pristupovať online prostredníctvom našej aplikácie, ktorá je k dispozícii na stiahnutie v obchodoch Apple Store a Google Play. 

4.2 Služba myHyundai je vám k dispozícii len na osobné použitie ako spotrebiteľovi. Služba myHyundai sa nesmie používať na obchodné účely.

4.3 Na používanie Služby myHyundai musíte mať minimálne 18 rokov.

4.4 Službu myHyundai môžete používať len pre svoje vlastné vozidlo (vozidlá) Hyundai.

4.5 Aby ste mohli používať Služby, musíte:

(1)                prečítať si a akceptovať tieto Podmienky;

(2)                prečítať si a zobrať na vedomie Oznámenie o ochrane osobných údajov myHyundai.

4.6 Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, na používanie Služieb je potrebné si vytvoriť Účet Hyundai podľa príslušných Podmienok používania myHyundai, a to uvedením titulu, mena, priezviska, e-mailovej adresy, krajiny, preferovaného jazyka a vytvorením hesla. Účet Hyundai funguje ako jednotné prihlásenie. Ak už účet Hyundai máte, nemusíte si vytvoriť nový účet a môžete sa prihlásiť do aplikácie myHyundai pomocou rovnakých prihlasovacích údajov (jednotné prihlásenie).

4.7 Aby ste mohli v plnej miere využívať výhody Služieb, mali by ste svoje vozidlo (vozidlá) zaregistrovať v Službe myHyundai (ak už nie je zaregistrované automaticky), a to vykonaním nasledujúcich krokov:

(1)                pridajte jedno alebo viacero svojich vozidiel pomocou evidenčného čísla alebo príslušného identifikačného čísla vozidla (VIN) manuálnym zadaním alebo odfotením A 

(2)                priložte kópiu osvedčenia o evidencii alebo iného príslušného úradného dokladu potvrdzujúceho Vaše vlastníctvo vozidla.

Tieto informácie prenášame do našich IT systémov, aby sme Vás overili ako vlastníka. Ak by overenie prostredníctvom našich IT systémov nebolo možné, bude vás kontaktovať naše call centrum.

(3)                V prípade, ak svoje vozidlo prevediete, nezabudnite ho odpojiť zo svojho účtu Hyundai, aby ste si mali na svojom účte presné a aktuálne informácie.

4.8 V žiadnom prípade by ste nemali nikomu poskytovať svoje prihlasovacie údaje. Spoločnosť Hyundai nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Vám alebo tretím stranám, ak tak urobíte, pokiaľ by sa o nich nedozvedeli bez Vášho zavinenia. Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto sa mohol dostať k Vašim prihlasovacím údajom, musíte svoje heslo bezodkladne zmeniť. Ak problém pretrváva, kontaktujte dpo@hyundai.skdpo@iosec.eu.

4.9 Spoločnosť Hyundai si vyhradzuje právo zablokovať Vaše prihlasovacie údaje alebo pozastaviť Váš prístup k aplikácii, ak ste nedodržali ustanovenia týchto Podmienok, okrem iného aj v prípade podozrenia na neobvyklú a/alebo nesprávnu činnosť Vášho účtu.

4.10 Používanie Služby myHyundai je bezplatné. Používanie Služby myHyundai si však vyžaduje prístup na internet alebo služby, na ktoré sa tieto podmienky nevzťahujú. Poplatky poskytovateľa mobilných služieb najmä avšak nielen poplatkov za používanie mobilných dát alebo SMS podliehajú samostatnej zmluve (zmluvám) s poskytovateľom (poskytovateľmi) takýchto služieb.

4.11 Zmluva medzi Vami a Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia sa uzatvára po úspešnom vytvorení účtu. V procese vytvorenia odberu máte k dispozícii možnosť upraviť rôzne nastavenia, pomocou ktorých môžete opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Tieto podmienky sú Vám kedykoľvek k dispozícii aj v rámci aplikácie (pozri ponuku aplikácie v časti Môj účet – Súkromie a preferencie).

5. Služby myHyundai

myHyundai ponúka funkcie opísané nižšie pre smartfóny kompatibilné s iOS 12 alebo novšími verziami a Android 7 alebo novšími verziami. 

5.1 Vybraný predajca Hyundai

Prostredníctvom Služby myHyundai si môžete zvoliť a uložiť svojho preferovaného predajcu alebo servis Hyundai, ktorý sa potom automaticky zaznamená a zvolí ako predvolený pre ďalšie Služby myHyundai („vybraný predajca Hyundai“).

Ak ste si nevybrali vybraného predajcu Hyundai, tento výber vykonáme automaticky na základe Vašej polohy (najbližší autorizovaný predajca/opravca Hyundai na základe Vášho poštového smerovacieho čísla alebo aktuálnej polohy).

Vybraného predajcu Hyundai je možné kedykoľvek uložiť, nahradiť ho iným vybraným predajcom Hyundai, alebo ho vymazať. 

5.2  Testovacia jazda

Prostredníctvom Služby myHyundai si môžete vyžiadať termín testovacej jazdy u vybraného predajcu Hyundai. Vybraný predajca Hyundai Vám môže potvrdiť stretnutie alebo sa s Vami spojiť prostredníctvom chatu alebo telefonicky a dohodnúť sa na termíne.

Vaše kontaktné osobné údaje zašleme Vášmu vybranému predajcovi Hyundai, aby dohodol a uskutočnil termín skúšobnej jazdy.

5.3  Konzultácia naživo a konzultácie cez chat

Prostredníctvom Služby myHyundai si môžete vybrať službu online poradne a chat poradne, ktorá Vám sprostredkuje videohovor a spojí vás s vybraným predajcom Hyundai. 

Ak Vám predajca Hyundai nebude môcť v krátkom čase odpovedať, budete si môcť naplánovať videohovor na požadovaný dátum a čas. Váš predajca Vás môže kontaktovať, aby ste naplánovali termín.

Môžete si tiež vybrať možnosť chatu s predajcom Hyundai prostredníctvom Služby myHyundai.

Videohovory aj chaty používajú zabezpečené pripojenie a sú šifrované. Upozorňujeme, že videá a chatové konverzácie neukladáme a nemáme k nim prístup. Nezodpovedáme za žiadne opatrenia ani vyhlásenia predajcu Hyundai.

5.4 Kúpa auta

Prostredníctvom služby myHyundai a vyhľadávača dostupnosti môžete vyhľadávať dostupné vozidlá v rôznych predajniach vo Vašom okolí. Môžete zdieľať svoju polohu alebo si vybrať predajcu, s ktorým sa chcete spojiť a pokračovať v procese nákupu.

Môžeme Vám tiež poskytnúť možnosť konfigurácie vozidla pomocou konfigurátora vozidla. Takýto konfigurátor vám môže byť k dispozícii v službe myHyundai. V takom prípade uložíme Vašu konfiguráciu/FSC kód a dátum a čas, kedy ste vozidlo nakonfigurovali. 

Na základe výberu vozidla z vyhľadávača dostupnosti alebo Vašej konfigurácie môžete požiadať o konzultáciu naživo alebo o skúšobnú jazdu u vybraného predajcu Hyundai.

Po konfigurácii alebo výbere požadovaného vozidla môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

  • O skúšobnú jazdu môžete požiadať u vybraného predajcu Hyundai, viac informácií nájdete v časti 3.8.2; 5.2;
  • Môžete požiadať o online konzultáciu alebo chatovú konzultáciu s predajcom Hyundai vo Vašom okolí, viac informácií nájdete v časti 5.3

5.5 Správa vozidiel

Prostredníctvom služby myHyundai si môžete zobraziť určité informácie o svojom vozidle Hyundai. Na tento účel musíte zadať VIN vášho vozidla a nahrať doklad o vlastníctve vozidla, ako je v uvedené v bode 4.7.

Prepojenie vozidla môžete zrušiť aj prostredníctvom nastavení profilu.

5.6 Rezervácia Služieb

Prostredníctvom Služby myHyundai si môžete rezervovať servisné termíny u vybraného predajcu Hyundai.

Môžete vybrať požadované kategórie údržby a ďalších opráv.

Môžete si tiež vybrať preferovaný harmonogram. Ako náhľad sa zobrazí zhrnutie Vašej požiadavky.

Kliknutím na „odoslať“ sa Vaša žiadosť odošle vybranému predajcovi.

Vybraný predajca Hyundai Vám zašle odhadovanú ponuku požadovaných služieb. Ak nie je v ponuke výslovne uvedené inak, ponuka je nezáväzná. Konečnú ponuku Vám predloží predajca po prehliadke Vášho vozidla u vybraného predajcu Hyundai.

5.7 Servisná história

Služba myHyundai Vám umožňuje prezerať históriu servisných služieb poskytnutých pre Vaše vozidlo Hyundai prostredníctvom našich predajcov. Môžete si pozrieť informácie týkajúce sa:

  • druhu poskytnutej služby,
  • dátumu, kedy bola služba poskytnutá,
  • predajcu, ktorý službu poskytol.

Snažíme sa uvádzať len presné a aktuálne informácie o servisnej histórii. Upozorňujeme však, že zobrazujeme len informácie, ktoré nám nahlásili predajcovia Hyundai vo Vašej krajine, a preto nezaručujeme, že servisná história je úplná.

5.8 Podrobnosti o objednávke

Prostredníctvom myHyundai môžete sledovať stav svojej objednávky vozidla od výroby až po samotné dodanie. Na zobrazenie podrobností o objednávke je v službe myHyundai potrebné zadať krajinu, v ktorej bola objednávka vytvorená, spolu s číslom objednávky.

Upozorňujeme, že informácie týkajúce sa doručenia Vašej objednávky sú odhadom a môžu sa čas od času meniť v závislosti od rôznych faktorov.

5.9 Cestná asistencia (RSA)

Ak potrebujete pomoc pre svoje vozidlo (napr. v prípade poruchy), môžete zavolať našu cestnú asistenčnú službu prostredníctvom Služby myHyundai a sledovať aktualizácie stavu Vašej žiadosti a príchod asistenčnej služby prostredníctvom mapy.

Služba RSA je zahrnutá v programe cestnej asistenčnej služby, a preto je pre zákazníkov bezplatná. V prípade, že ste sa neprihlásili do programu cestnej asistencie, budete musieť uhradiť vzniknuté náklady a poplatky za služby poskytované spoločnosťou Hyundai alebo externým poskytovateľom.

Upozorňujeme, že nezaručujeme nepretržitú dostupnosť služby RSA. Ak potrebujete naliehavú pomoc, zvážte kontaktovanie príslušných orgánov.

5.10 Oprava exteriéru

Prostredníctvom Služby myHyundai môžete kontaktovať vybraného predajcu Hyundai a vyžiadať si odhadovanú ponuku na opravu exteriéru Vášho vozidla Hyundai.

Aby Vám Služba Exteriérové opravy mohla poskytnúť odhadovanú ponuku, vyžaduje fotografie častí Vášho vozidla, ktoré si môžu vyžadovať opravu.

Obrázky, ktoré ste nahrali, Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo) a informácie o Vašom vozidle (ŠPZ, VIN, režim, karoséria, modelový rok, farba exteriéru a počet najazdených kilometrov) budú poskytnuté vybranému predajcovi Hyundai.

Kliknutím na „Odoslať požiadavku“ sa požiadavka odošle vybranému predajcovi Hyundai.

Váš vybraný predajca Hyundai Vám zašle nezáväznú odhadovanú ponuku na opravu exteriéru Vášho vozidla. Konečnú ponuku Vám predloží predajca po prehliadke Vášho vozidla v predajni. Ak chcete pokračovať, môžete si dohodnúť stretnutie s predajcom prostredníctvom Služby myHyundai.

5.11 Predaj jazdeného vozidla

Prostredníctvom služby myHyundai môžete získať odhadovanú ponuku na predaj Vášho jazdeného vozidla Hyundai.

Táto funkcia je k dispozícii aj používateľom, ktorí nemajú vytvorený účet Hyundai. V takomto prípade sa však na to, aby ste mohli túto funkciu používať, vyžaduje, aby ste poskytli svoje osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo a určité údaje o vozidle (ako je VIN a evidenčné číslo, model vozidla/linka, karoséria, rok výroby, farba exteriéru a počet najazdených kilometrov).

Na získanie odhadovanej ponuky v prípade, že si želáte predať svoje jazdené vozidlo, je potrebné odoslať fotografie Vášho vozidla. Okrem fotografií je potrebné, aby ste poskytli ďalšie informácie o Vašom vozidle.

Ak chcete používať túto Službu, je potrebné poskytnúť zdieľanie prístupu k fotoaparátu alebo knižnici fotografií.

Obrázky, ktoré ste nahrali, Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo) a informácie o Vašom vozidle (ŠPZ, VIN, režim, karoséria, modelový rok, farba exteriéru a počet najazdených kilometrov) sa odošlú vybranému predajcovi Hyundai. Vybraný predajca Hyundai Vám zašle odhadovanú ponuku pre Vaše vozidlo. Proces predaja sa uzatvára priamo u vybraného predajcu Hyundai. Ak chcete pokračovať, môžete si dohodnúť stretnutie s predajcom prostredníctvom Služby myHyundai.

5.12 Služby Bluelink

Prostredníctvom Služby myHyundai máte prístup k určitým informáciám a funkciám z našich služieb Bluelink. Upozorňujeme, že v tejto súvislosti je potrebné, aby ste si aktivovali službu Bluelink v informačno-zábavnom systéme vozidla a aplikáciu Bluelink podľa príslušných podmienok používania myHyundai

Prostredníctvom aplikácie myHyundai Vám poskytneme nasledujúce informácie o stave vozidla, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Bluelink:

  • Aktualizácia stavu (poskytuje informácie o stave vozidla Hyundai týkajúce sa dojazdu, stavu paliva, stavu zámku dverí, stavu klimatizácie, stavu 12 V batérie, (všetky vozidlá Hyundai); stavu vysokonapäťového nabíjania batérie, zapnutia/vypnutia plánovaného nabíjania, (všetky vozidlá Hyundai EV a PHEV).

5.13 Výstražné svetlá

Prostredníctvom Služby myHyundai sa môžete oboznámiť s významom výstražných svetiel alebo ikon vo Vašom vozidle. Na tento účel je potrebné odfotiť výstražné svetlo a odoslať ho prostredníctvom systému.

Upozorňujeme, že cieľom Služby je pomôcť zákazníkovi interpretovať výstražné signály, ako sú svetlá alebo ikony, nenahrádza však návod na obsluhu vozidla. Zákazník je povinný oboznámiť sa s návodom na obsluhu vozidla a s významom výstražných svetiel alebo ikon, ktoré sú špecifické pre model, ktorý používa. Naša zodpovednosť je v tomto ohľade vylúčená v rozsahu povolenom zákonom.

5.14 Návod na obsluhu

Prostredníctvom služby myHyundai môžete kedykoľvek získať prístup k príručke vozidla, ktorá zodpovedá Vášmu vozidlu.

5.15  Novinky na trhu

V platforme myHyundai sa môžu zobrazovať zaujímavé fakty a novinky týkajúce sa automobilového trhu, ako aj špeciálne ponuky alebo propagačné akcie, ktorých sa zúčastňujeme vo Vašej krajine.

S podrobnosťami takýchto ponúk sa môžete oboznámiť u vybraného predajcu Hyundai. 

6. Povinnosti zákazníka

6.1. Prístup k Službám a ich používanie je možné len vtedy, ak

(1)          dodržiavate tieto podmienky,

(2)          dodržiavate platné zákony a predpisy a rešpektujete práva tretích strán pri používaní Služieb,

(3)          nepoužívate Služby na nezákonné účely a nepovoľujete tretím stranám využívať tieto Služby na nezákonné účely,

(4)          nerobíte nič, čo by ohrozovalo bezpečnosť Služieb, alebo čo by mohlo ohroziť alebo poškodiť našu technickú infraštruktúru alebo infraštruktúru tretej strany,

(5)          nepoškodzujete, nevypínate a nenabúravate sa do Služieb alebo inak do nich nezasahujete, ani nezavádzate do Služieb žiadne vírusy, „červy“, malware, spyware, „trójske kone“ alebo akýkoľvek iný škodlivý kód alebo program, ktorý by mohol ohroziť prevádzku Služieb.

6.2. Nesiete zodpovednosť za výber vlastných zariadení používaných na prístup k našim Službám vrátane kompatibility týchto zariadení z hľadiska softvéru a technologickej spôsobilosti na prijímanie Služieb. Tiež nesiete zodpovednosť za aktualizáciu svojich zariadení a za inštaláciu všetkých aktualizácií alebo nových verzií, keď ich sprístupníme.    

6.3. Mali by ste nás informovať vždy, keď vozidlo registrované v myHyundai prevádzate. Ak tak neurobíte, spoločnosť Hyundai nenesie zodpovednosť za spracovanie akýchkoľvek nepresných informácií vrátane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, až do okamihu, keď nám oznámite príslušné zmeny.

6.4. Nesiete zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákona alebo škodu spôsobenú Vaším konaním v súvislosti s používaním aplikácie myHyundai, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami alebo zákonom.

7. Zrušenie účtu

7.1. Ak chcete ukončiť používanie aplikácie myHyundai, môžete ju kedykoľvek odinštalovať zo svojho zariadenia bez toho, aby ste museli zrušiť svoj účet Hyundai. Môžete tiež odpojiť myHyundai od svojho účtu Hyundai, čím deaktivujete Služby myHyundai z účtu Hyundai. V takom prípade nebudete môcť používať Služby myHyundai, kým neprepojíte myHyundai späť s účtom Hyundai.

7.2. Svoj účet Hyundai môžete tiež kedykoľvek zrušiť prostredníctvom aplikácie myHyundai, konkrétne v sekcii Môj Účet – Upraviť profil, v súlade s príslušnými podmienkami používania myHyundai [KM2]  . Po vymazaní účtu nebudete môcť používať žiadne funkcie Služieb myHyundai ani iné služby, ku ktorým máte prístup prostredníctvom účtu Hyundai.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy (len pre spotrebiteľov)

8.1. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Nižšie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám to oznámiť Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia; Galvániho 17A, 821 04 Bratislava; +421 232 171 100; hyundai@hyundai.sk; prostredníctvom jasného vyhlásenia o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v bode 8.2 nižšie (nie je to povinné).

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právne dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, Váš prístup k funkciám myHyundai bude zrušený.

8.2. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Pre:

Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

Galvániho 17A, 821 04 Bratislava

dpo@hyundai.sk

Ja/my (*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od mojej/našej (*)zmluvy na nasledujúci tovar (*)/na poskytnutie nasledujúcej služby (*),

Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*),

Názov spotrebiteľa (spotrebiteľov),

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov),

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár oznamuje v papierovej forme),

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

9. Naše práva

9.1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť tieto Podmienky alebo upraviť, prerušiť, pozastaviť alebo nahradiť akúkoľvek dostupnú alebo ponúkanú Službu. Podmienky môžu byť zmenené najmä v prípade:

(1)                zákonnej povinnosti prispôsobiť ustanovenia Podmienok všeobecne platným právnym predpisom,

(2)                povinnosti prispôsobiť Podmienky odporúčaniam, príkazom, rozhodnutiam, ustanoveniam, výkladom, usmerneniam alebo rozhodnutiam oprávnených orgánov verejnej moci vrátane orgánov dohľadu,

(3)                rozšírenia alebo zmeny funkcií Služieb vrátane zavedenia nových Služieb alebo zmeny existujúcich funkcií alebo vlastností Služieb, ak majú vplyv na zásady poskytovania Služieb podľa Podmienok,

(4)                zmeny technických podmienok poskytovania Služieb, ktorá má vplyv na pravidlá poskytovania Služieb podľa Podmienok,

(5)                potreby odstrániť nejednoznačnosti, chyby alebo administratívne chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v nariadeniach,

(6)                zmeny kontaktných údajov, mien, identifikačných čísel, elektronických adries alebo odkazov uvedených v Podmienkach.

V prípade zmeny Podmienok vás budeme o tom informovať v primeranom predstihu.

9.2. Kedykoľvek môžeme pozastaviť alebo obmedziť prístup k službám v prípade mimoriadnych udalostí, technických problémov (oprava, údržba, vylepšenie atď.), z bezpečnostných dôvodov a/alebo pri zavádzaní zmien (nové zariadenia, služby, aplikácie atď.). Budeme sa však snažiť obmedziť frekvenciu a trvanie akéhokoľvek pozastavenia alebo obmedzenia.

9.3. Môžeme vám tiež dočasne alebo trvalo odoprieť prístup k Službám v prípade (podozrenia)  porušenia týchto Podmienok alebo zneužitia Služieb.

10. Duševné vlastníctvo

Všetky ochranné známky Hyundai zobrazené na akýchkoľvek súvisiacich webových stránkach a aplikáciách Služieb sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hyundai Motor Company, Kórea, platné v Európskej únii a/alebo iných jurisdikciách. Grafika, logá, záhlavia stránok, ikony tlačidiel, skripty a názvy služieb Hyundai sú ochranné známky alebo obchodné oblečenie spoločnosti Hyundai. Ochranné známky a obchodné označenie spoločnosti Hyundai sa nesmú používať v spojení s akýmkoľvek iným produktom alebo službou, ktoré nie sú pôvodom značky Hyundai, spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu medzi zákazníkmi alebo znevážiť či zdiskreditovať spoločnosť Hyundai. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nepatria spoločnosti Hyundai Motor Company, a ktoré sa uvádzajú v súvislosti so Službami a akýmikoľvek súvisiacimi stránkami, patria ich príslušným vlastníkom, ktorí môžu, ale nemusia byť prepojení alebo podporovaní spoločnosťou Hyundai.

11. Spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov myHyundai.

Mali by ste nás okamžite informovať o akýchkoľvek (podozrivých) chybách alebo problémoch súvisiacich s aplikáciou, najmä v prípade straty alebo krádeže Vašich prihlasovacích údajov.

Mali by ste si tiež nainštalovať všetky aktualizácie aplikácie hneď, ako sú dostupné.

12. Obmedzenie zodpovednosti.

12.1. Snažíme sa zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Služieb a bezchybný prenos. Vzhľadom na povahu internetu však nemožno zaručiť nepretržitý a bezchybný prístup. Nenesieme voči Vám zodpovednosť za presnosť a aktuálnosť údajov a informácií prenášaných prostredníctvom Služieb.

12.2. Nenesieme voči Vám zodpovednosť za dôsledky prerušenia, výpadkov a funkčných porúch Služieb a akéhokoľvek pozastavenia a/alebo obmedzenia prístupu k Službám, ako je uvedené v časti 4.7 a kapitole 7.

12.3. Zodpovedáme Vám za predvídateľné straty a škody, ktoré sme spôsobili. V prípade, že porušíme tieto Podmienky, budeme niesť zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok, alebo nedodržania primeranej a náležitej starostlivosti, ale nenesieme zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať.

12.4. Nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnym spôsobom zodpovednosť voči Vám v prípadoch, v ktorých by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo nepravdivé vyhlásenia.

12.5. Za obchodné straty nenesieme zodpovednosť. Služby sú určené na súkromné použitie. Ak Služby používate na akékoľvek komerčné, obchodné alebo predajné účely, nenesieme žiadnu zodpovednosť voči Vám za žiadne straty zisku, straty biznisu, prerušenie podnikania ani za stratu obchodných príležitostí.

12.6. Nie sme zodpovední za kontrolu, hodnotenie alebo overovanie produktov, služieb alebo aplikácií poskytovateľov tretích strán a/alebo predajcov Hyundai. Nenesieme zodpovednosť za ponuky externých poskytovateľov a/alebo predajcov Hyundai a nenesieme žiadnu zodpovednosť za konanie externých poskytovateľov a/alebo predajcov Hyundai a/alebo za obsah, kvalitu a/alebo výkon ich produktov, služieb alebo aplikácií.

13. Sťažnosti a komunikácia

13.1. Akékoľvek sťažnosti, oznámenia a/alebo žiadosti týkajúce sa spoločnosti Hyundai alebo Služieb myHyundai môžete posielať jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      listom na adresu

Hyundai Motor Czech s. r. o., konajúca prostredníctvom Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17A, 821 04 Bratislava

b)      e-mailom na adresu

hyundai@hyundai.sk

c)      alebo prostredníctvom príslušných formulárov na stránke https://www.hyundai.com/sk/o-znacke/kontakt/kontaktny-formular.html v časti „Kontaktujte nás“.

13.2. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme sa k Vašej sťažnosti vyjadrili do 30 dní odo dňa jej prijatia.

14. Osobitné ustanovenia

14.1. Každý z odsekov týchto Podmienok sa uplatňuje samostatne. Ak súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je nezákonný, ostatné odseky zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

14.2. Tieto Podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešiť súdy Slovenskej republiky.

14.3. Alternatívne riešenie sporov je proces, v ktorom nezávislý orgán posudzuje skutočnosti sporu a snaží sa ho vyriešiť bez toho, aby ste sa museli obrátiť na súd. Európska komisia poskytuje platformu na alternatívne riešenie sporov. Platforma je k dispozícií prostredníctvom http://ec.europa.eu/consumers/odr/. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť Hyundai nie je povinná zúčastňovať sa konaní alternatívneho riešenia sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov, a ani sa ich nezúčastňuje.