OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ON-LINE PREDAJ CL!CK TO BUY

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky pre on-line predaj Cl!ck to Buy (ďalej aj „OP“), sa vzťahujú na všetky dopyty/ponuky/objednávky/návrhy/ akceptácie/individuálne kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe Tovaru kupujúcim ako koncovým zákazníkom cez on-line predaj/platformu Cl!ck to Buy (ďalej len „Cl!ck to Buy“).

1.2 Aktuálne OP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim pri on-line predaji Tovaru prostredníctvom platformy Cl!ck to Buy. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z každej individuálnej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Objednávky a Akceptácie objednávky cez platformu Cl!ck to Buy, sa na základe vôle zmluvných strán riadia aj ustanoveniami aktuálnych OP, ktoré sa takto stávajú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej kúpnej zmluvy. OP ďalej záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a určujú tak príslušnú časť obsahu zmluvy. Ak OP obsahujú ustanovenia odlišné od individuálnej kúpnej zmluvy, majú ustanovenia individuálnej kúpnej zmluvy prednosť pred OP.

1.3 Každá individuálna kúpna zmluva vrátane OP medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom Tovaru je uzatvorená podľa slovenského práva, podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR, v znení neskorších predpisov a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, sa spravujú slovenským právom a uzatvárajú sa v slovenskom jazyku. Zmluvnými stranami sa rozumejú konkrétny predávajúci a kupujúci v zmysle individuálnej kúpnej zmluvy. Dovozca Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, ktorý je prevádzkovateľom platformy Cl!ck to Buy, nie je zmluvnou stranou.

1.4 Predávajúci je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri príslušného registrového súdu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti distribúcie nových a jazdených motorových vozidiel Hyundai, náhradných dielov Hyundai a príslušenstva Hyundai a ako autorizovaný servis Hyundai poskytuje opravárenské služby a vykonáva údržbu motorových vozidiel Hyundai. Predávajúci je na základe Zmluvy s autorizovaným predajcom autorizovaným zmluvným partnerom dovozcu Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, ktorého si kupujúci zvolil pri tvorbe Dopytu prostredníctvom platformy Cl!ck to Buy postupom podľa týchto OP ako konkrétneho predávajúceho.

1.5 Prostredníctvom internetového obchodu Cl!ck to Buy na webovej adrese www.hyundai.com/sk/clicktobuy/ je realizovaný on-line predaj nových osobných a úžitkových motorových vozidiel Hyundai (skladových a/alebo konfigurovaných) a ďalších tam uvedených výrobkov spotrebiteľom ako koncovým zákazníkom (ďalej len „Tovar“). Všeobecná neadresná prezentácia Tovaru prostredníctvom platformy Cl!ck to Buy je informatívneho charakteru a ako taká bez ďalšieho nepredstavuje prejav vôle konkrétneho predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s konkrétnym kupujúcim – nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka, nepredstavuje ani verejný prísľub v zmysle ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka a nepredstavuje ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 Obchodného zákonníka.

1.6 Kupujúcim sa pre potreby OP rozumie návštevník internetového obchodu Cl!ck to Buy v postavení spotrebiteľa, ktorý uzatvára s predávajúcim individuálnu kúpnu zmluvu. Cez Cl!ck to Buy sú oprávnení nakupovať Tovar kupujúci spotrebitelia. Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Na účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, oba v aktuálnom znení, je kupujúcim spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako “spotrebiteľ“).

 

2 Hyundai účet

2.1 Cez Cl!ck to Buy nakupujú kupujúci ako registrovaní zákazníci. Kupujúci sa prvýkrát registruje elektronicky prostredníctvom web stránky www.hyundai.com/sk v sekcii Cl!ck to Buy kupujúci na účely registrácie vyplní vyžiadané povinné údaje spojené so základnou registráciou a vytvorením osobného Hyundai účtu. Po ukončení základnej registrácie systém vygeneruje pre kupujúceho osobné číslo Hyundai účtu, ktoré bude spojené s e-mailovou adresou, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii.

2.2 Prístup k Hyundai účtu je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom, ktoré zadáva/ potvrdzuje kupujúci. Je v záujme každého registrovaného kupujúceho, aby si uchoval a chránil prihlasovacie údaje. Pri registrácii a objednávaní Tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v Hyundai účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Hyundai účte a pri objednávaní Tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov v Hyundai účte.

2.3 Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií potrebných k prístupu do Hyundai účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Hyundai účtu tretím osobám.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že Hyundai účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, popr. nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu v súvislosti s nedostupnosťou Hyundai účtu.

2.5 Kupujúci týmto berie na vedomie, že dovozca je oprávnený zrušiť Hyundai účet kupujúceho, a to najmä avšak nielen v prípade, keď kupujúci svoj Hyundai účet dlhšie ako 24 (dvadsať štyri) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyužíva, a/alebo v prípade, keď kupujúci podstatným spôsobom poruší/porušuje svoje povinnosti z kúpnej zmluvy či týchto OP.

3 Kúpna zmluva a jej uzatvorenie

3.1 Predmetom kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom Cl!ck to Buy je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu jednotlivo určený Tovar s príslušenstvom a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

3.2 Kupujúcemu je na webovom sídle www.hyundai.com/sk k dispozícii katalóg obsahujúci nezáväznú prezentáciu Tovarov. Kupujúci na základe vlastného výberu realizuje prostredníctvom interaktívneho rozhrania Hyundai účtu nezáväzný dopyt (ďalej len „Dopyt“). Pri formulovaní a zadávaní Dopytu si kupujúci vyberie druh Tovaru (sklad alebo konfigurácia), počet kusov Tovaru, spôsob platby, spôsob doručenia a konkrétneho predávajúceho, s ktorým má záujem uzavrieť individuálnu kúpnu zmluvu. Kupujúci je oprávnený výber Tovaru nezáväzne vloženého do elektronického nákupného košíka kedykoľvek pred odoslaním Dopytu opraviť, t.j. najmä je oprávnený zmeniť množstvo Tovaru alebo Tovar z košíka odstrániť. Kupujúci je oprávnený a povinný pred odoslaním svojho Dopytu v sekcii Moje konfigurácie/Moje objednávky skontrolovať a zmeniť vložené údaje. Údaje uvedené v Dopyte sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti Dopytu je vyplnenie všetkých povinných údajov v príslušnom elektronickom formulári.

3.3 Kupujúci je oprávnený realizovať Dopyt prostredníctvom Hyundai účtu na Cl!ck to Buy bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci Dopyt vybavuje výhradne počas prevádzkovej doby konkrétnej prevádzkarne predávajúceho. Informácie o prevádzkovej dobe konkrétnej prevádzkarne príslušného predávajúceho sú k dispozícii na webovej stránke www.hyundai.sk. Akýkoľvek Dopyt kupujúceho doručený predávajúcemu neskôr ako 4 (štyri) hodiny pred koncom prevádzkovej doby konkrétnej prevádzkarne predávajúceho, sa považuje za Dopyt urobený okamihom otvorenia prevádzky predávajúceho v najbližší pracovný deň.

3.4 Predávajúci odosiela na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Hyundai účte oznámenie o časovo obmedzenej individualizovanej ponuke na uzavretie kúpnej zmluvy, a to vrátane informácie o očakávanom dátume dodania Tovaru ako predmetu kúpy (ďalej „Ponuka"), ktoré je tiež sprístupnené v rámci Hyundai účtu (ďalej len „Oznámenie"). Predávajúci odosiela Oznámenie vrátane Ponuky kupujúcemu okamžite po obdržaní Dopytu, najneskôr však 4 (štyri) hodiny po jeho doručení. Prílohou Ponuky i Oznámenia sú aktuálne Obchodné podmienky obsahujúce vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj vzor Garančnej knižky.

3.5 Predávajúci je oprávnený odmietnuť Dopyt a nezaslať Ponuku najmä avšak nielen v nasledujúcich prípadoch:

a) kupujúci v minulosti neodobral či riadne neuhradil kúpnu cenu za záväzne objednaný Tovar;

b) Tovar je na E-shope vystavený za chybnú kúpnu cenu, t.j. nižšiu, než je bežne ponúkaná/ odporúčaná maloobchodná cena a nejedná sa o akciovú kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu Tovar za úplne zjavne chybnú cenu; Predávajúci v tomto prípade informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu;

c) Tovar bol medzičasom záväzne objednaný iným kupujúcim;

d) výskyt administratívnej alebo systémovej chyby;

e) výskyt okolností vylučujúcich zodpovednosť/vyššej moci;

f) nemožnosť plnenia na strane predávajúceho.

3.6 Kupujúci je oprávnený v určenom čase reagovať na Ponuku objednávkou. V prípade úplnej bezvýhradnej akceptácie Ponuky kupujúcim v čase určenom v Ponuke, odosiela systém predávajúcemu generovanú záväznú objednávku Tovaru, ktorá obsahovo zodpovedá Ponuke, a to kliknutím kupujúceho na znak/pole "Objednať a zaplatiť" (ďalej len "Objednávka"). Kupujúci nie je oprávnený po odoslaní svojej záväznej Objednávky túto ďalej modifikovať. Po vytvorení a odoslaní záväznej Objednávky kupujúcim je táto zaregistrovaná v systéme Cl!ck to Buy a je sprístupnená v rámci Hyundai účtu.

3.7 Pred odoslaním záväznej Objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal (I) aktuálne znenie OP, (II) aktuálne znenie záručných podmienok/Garančnej knižky a (III) Zásady spracovania osobných údajov. Podmienkou platnosti, účinnosti a záväznosti Objednávky je potvrdenie kupujúceho o riadnom a úplnom oboznámení/prečítaní Obchodných podmienok a záručných podmienok uvedených v Garančnej knižke a Zásad spracovania osobných údajov.

3.8 Kupujúci je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu doručenia akceptácia Objednávky predávajúcim. Kupujúci je oprávnený zrušiť Objednávku telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho uvedených v Oznámení a/alebo Ponuke. Informáciu o zrušení Objednávky kupujúcim odosiela systém Cl!ck to Buy na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.9 Predávajúci odosiela na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Hyundai účte systémom generované oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej „Akceptácia"), ktoré je tiež sprístupnené v rámci Hyundai účtu (ďalej len „Oznámenie akceptácie"). Predávajúci odosiela Oznámenie akceptácie kupujúcemu okamžite po obdržaní Objednávky, najneskôr však 4 hodiny po jej doručení. Prílohou Oznámenia akceptácie je vytvorená individuálna kúpna zmluva a aktuálne Obchodné podmienky obsahujúce vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Po vytvorení a odoslaní Akceptácie objednávky predávajúcim sú tieto zaregistrované v systéme Cl!ck to Buy a sprístupnené v rámci Hyundai účtu.

3.10 Predávajúci alternatívne k bodu 3.9 OP odosiela na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Hyundai účte systémom generované oznámenie o odmietnutí Objednávky (ďalej „Odmietnutie"), ktoré je tiež sprístupnené v rámci Hyundai účtu (ďalej len „Oznámenie odmietnutia"). Predávajúci odosiela Oznámenie odmietnutia kupujúcemu okamžite po obdržaní Objednávky, najneskôr však 4 hodiny po jej doručení. Po vytvorení a odoslaní Oznámenia odmietnutia predávajúcim je toto zaregistrované v systéme Cl!ck to Buy.

V prípade, ak Objednávka kupujúceho napriek uvedenému ostane bez akejkoľvek odozvy predávajúceho viac ako 5 kalendárnych dní od jej vygenerovania, má sa za to, že stratila účinnosť a bude zo systému Cl!ck to Buy predávajúcim odstránená.

3.11 Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia Oznámenia akceptácie predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Hyundai účte. Týmto momentom je kúpna zmluva záväzná pre obe zmluvné strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný Tovar, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a dohodnuté náklady a Tovar v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

3.12 Kupujúci je oprávnený nakupovať/kupovať cez Cl!ck to Buy v rovnakom čase vždy maximálne spolu 2 ks Tovaru – na tento účel sa považuje kúpa Tovaru cez Online predaj za ukončenú momentom protokolárneho odovzdania Tovaru kupujúcemu.

4 Kúpna cena, ostatné náklady

4.1 Výška kúpnej ceny Tovaru vrátane výbavy a všetkých doplnkov, dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov je ako konečná/ako celková kúpna cena Tovaru uvedená v Objednávke kupujúceho a v Akceptácii/v Oznámení akceptácie. Kúpnou cenou sa rozumie cena Tovaru, ktorú odoslaním Objednávky potvrdil kupujúci stlačením príslušného znaku/poľa "Objednať a zaplatiť". Súčasťou Kúpnej ceny sú aj príslušné náklady na dopravu (podľa spôsobu dopravy zvoleného kupujúcim), ktoré budú automaticky uvedené v elektronickom košíku a zobrazené v prehľade údajov Dopytu aj Objednávky.

4.2 Súčasťou kúpnej ceny Tovaru nie sú náklady na prípadnú odbornú montáž objednanú kupujúcim. Náklady na montáž v príslušnej výške budú kupujúcemu účtované predávajúcim podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

4.3 Indexové, inflačné, iné nákladové klauzuly. Predávajúci je po uzatvorení kúpnej zmluvy oprávnený jednostranným právnym úkonom zvýšiť kúpnu cenu Tovaru o sumu, o ktorú sa predávajúcemu objektívne zvýšili skutočné náklady spojené s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu, najmä z dôvodu (I) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, finančných alebo iných opatrení orgánov verejnej správy, štátnych orgánov, alebo (II) v prípade zvýšenia ceny základného modelu alebo výbavy predmetu kúpy priamo výrobcom. Predávajúci je oprávnený zvýšiť kúpnu cenu v prípade, ak k zvýšeniu nákladov na obstaranie a dodanie predmetu kúpy došlo v období medzi uzatvorením kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu kúpy kupujúcim. O navýšení kúpnej ceny je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Ak zvýšenie kúpnej ceny vrátane DPH prekročí 10% pôvodnej kúpnej ceny vrátane DPH, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5 Platobné podmienky

5.1 Splatnosť. Dohodnutá kúpna cena Tovaru je v plnej výške splatná v celom rozsahu pred odovzdaním a prevzatím Tovaru kupujúcim, bezhotovostným prevodom. Online predaj neumožňuje nákup Tovaru na splátky ani akýkoľvek iný spôsob financovania kúpnej ceny prostredníctvom tretej osoby.

5.2 Ak sa jedná o Tovar skladom, je kúpna cena splatná do piatich (5) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy/doručenia Oznámenia akceptácie kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pod variabilným symbolom, ktorý je uvedený v Akceptácii.

5.3 Ak sa jedná o Tovar konfigurovaný, je kúpna cena splatná v dvoch častiach. Preddavok na kúpnu cenu bude stanovený predávajúcim vo výške v rozpätí od 0%-100% kúpnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Preddavok na kúpnu cenu je splatný do piatich (5) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy/doručenia Oznámenia akceptácie kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť preddavok kúpnu cenu pod variabilným symbolom, ktorý je uvedený v Akceptácii. Zostávajúca časť kúpnej ceny je splatná v lehote splatnosti uvedenej v daňovom doklade

predávajúceho, pred odovzdaním a prevzatím Tovaru kupujúcim. Predávajúci odosiela kupujúcemu daňový doklad v primeranom čase pred odovzdaním a prevzatím Tovaru kupujúcim/pred presným časom plnenia.

5.4 Úhradou kúpnej ceny sa rozumie jej pripísanie v plnej výške v prospech účtu predávajúceho. Predávajúci vystaví kupujúcemu v súvislosti s úhradou kúpnej ceny daňový doklad - faktúru. Daňový doklad môže byť priložený k dodávanému Tovar, prípadne dodaný poštou či elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Hyundai účte.

5.5 Pre vrátenie akýchkoľvek platieb súvisiacich s kúpnou zmluvou zo strany predávajúceho kupujúcemu bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pri pôvodnej transakcii, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

5.6 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej akejkoľvek časti riadne a včas je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti sa považuje za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom, ktoré oprávňuje predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, predlžuje sa o dobu omeškania lehota na dodanie Tovaru kupujúcemu.

6 Dodacie podmienky

6.1 Na webovom sídle prevádzkujúcom platformu Cl!ck to Buy sú vždy najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania Objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Tovaru.

6.2 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať Tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade s kúpnou zmluvou. Miestom plnenia/dodania Tovaru vrátane všetkého príslušenstva nevyhnutného na riadne užívanie a dokladov v slovenskom jazyku je (I) adresa kupujúceho, uvedená v Objednávke a Akceptácii, alebo (II) v prípade osobného odberu Tovaru kupujúcim adresa sídla predávajúceho, ak nie je uvedená ako miesto plnenia adresa konkrétnej prevádzkarne predávajúceho. Miesto dodania je evidované v systéme Cl!ck to Buy. Náklady spojené s dodaním Tovaru sú uvedené v Objednávke a Akceptácii. Náklady spojené s osobným prevzatím Tovaru znáša vždy kupujúci.

6.3 Predbežný čas plnenia /očakávaný dátum dodania je pri každom Tovare uvedený v Objednávke a Akceptácii. Je určený odborným odhadom, s prihliadnutím na povahu predmetu kúpy, na výrobné možnosti výrobcu/plánovanie výrobných kapacít, geografickú polohu výrobného závodu, podmienky prepravy, dopyt a ponuku po predmete kúpy a predstavuje primeraný čas plnenia. Ak je v kúpnej zmluve uvedený len kalendárny mesiac a rok, rozumie sa predbežným časom plnenia posledný deň uvedeného kalendárneho mesiaca. S prihliadnutím na tu uvedené objektívne skutočnosti bude presný čas plnenia/ presný termín dodania predmetu kúpy určený nižšie uvedeným spôsobom.

6.4 Presný čas plnenia. Predávajúci vhodnou a preukázateľnou formou oznámi kupujúcemu presný čas plnenia – presný termín dodania Tovaru, v lehote najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní vopred. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar kupujúcemu aj kedykoľvek pred predbežným a/alebo presným termínom dodania a kupujúci je povinný Tovar prevziať, nie je oprávnený Tovar odmietnuť. Omeškanie kupujúceho s prevzatím Tovaru sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

6.5 Odovzdanie Tovaru. Ak je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať Tovar na adresu kupujúceho, uskutočňuje sa dodanie Tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak kúpna zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá kupujúci na základe prepravnej zmluvy. V prípade osobného odberu Tovaru kupujúcim na adrese sídla predávajúceho/na adrese konkrétnej prevádzkarne predávajúceho, splní predávajúci povinnosť dodať Tovar tým, že umožní kupujúcemu s týmto Tovarom nakladať.

6.6 Predávajúci pri odovzdávaní predvedie Tovar kupujúcemu a oboznámi ho s jeho obsluhou a údržbou odovzdaním originálu Návodu na obsluhu a Garančnej knižky v slovenskom jazyku. O dodaní a prevzatí Tovaru podpisujú zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí (bez ohľadu na presné označenie protokolu). V prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia Tovaru považuje dátum podpísania protokolu. Povinnosť predávajúceho dodať Tovar kupujúcemu je v prípade omeškania kupujúceho s jeho prevzatím splnená tým, že po podpísaní protokolu za stranu predávajúceho umožní kupujúcemu s Tovarom v mieste plnenia nakladať. S Tovarom prevezme kupujúci aj originál daňového dokladu a príslušenstvo potrebné na užívanie Tovaru, ak tieto neboli kupujúcemu odovzdané skôr.

6.7 Omeškanie kupujúceho. Predávajúci je povinný výzvou upozorniť kupujúceho na omeškanie spolu s určením primeranej lehoty v trvaní nie viac ako 5 (päť) pracovných dní na dodatočné splnenie povinnosti prevziať Tovar. Omeškanie kupujúceho s prevzatím Tovaru v dodatočnej primeranej lehote sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom. V prípade, ak kupujúci neprevezme Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.8 Všetky náklady spojené s opakovaným dodaním/doručovaním Tovaru z dôvodov na strane kupujúceho znáša kupujúci.

6.9 Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu o viac ako 90 kalendárnych dní od predbežného termínu dodania, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu a lehoty na jeho dodanie sa primerane predlžujú o dobu trvania prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho a bránia mu v dodaní (najmä avšak nielen živelné pohromy, epidémie, štrajky, politické a vojnové konflikty, výluky v doprave, omeškanie zo strany výrobcu z akýchkoľvek dôvodov). Predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu písomne, prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu bezodkladne potom, ako dôvody odpadnú.

7 Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

7.1 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva), nie však skôr ako momentom preukázateľného prevzatia Tovaru kupujúcim.

7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho (I) momentom odovzdania Tovaru na prepravu prvému dopravcovi, ak kúpna zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, v prípade osobného odberu (II) momentom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia kupujúcim alebo (II) (III)momentom, keď sa kupujúcemu umožnilo nakladať s pripraveným Tovarom a kupujúci, ktorýmal povinnosť ho riadne a včas prevziať, z dôvodov, ktoré neboli na strane predávajúceho, Tovarz dôvodu vlastného omeškania neprevzal.

7.3 Škoda, ktorá prípadne vznikla na Tovare po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ibaže ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

8 Zodpovednosť za vady

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho, a ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

8.2 Vada má svoje príčiny vo výrobe, v použitých surovinách alebo materiáloch, v technológii výroby. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu, veku a ceny všeobecne predpokladá, a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená.

7

8.3 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých kupujúci v čase prevzatia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol Tovar odovzdaný a prevzatý, musel vedieť, okrem prípadu, ak sa vady týkajú takých vlastností Tovaru, ktoré mal tento mať podľa kúpnej zmluvy.

8.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že zobral na vedomie, že údaj o spotrebe paliva uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je údajom zisteným v meraní realizovanom výrobcom podľa osobitných noriem a procesov, v ideálnych laboratórnych podmienkach, na účely globálnej homologizácie vozidla. Jedná sa o údaj, ktorý je špecifický pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených osobitných laboratórnych podmienkach. Na základe uvedeného kupujúci berie na vedomie, že reálna spotreba paliva pri prevádzke Tovaru kupujúcim v iných ako laboratórnych podmienkach bude odlišná od údaju uvedeného v OEV. Z pohľadu kupujúceho sa v prípade takto uvádzaného údaju o spotrebe paliva nejedná o vymienenú vlastnosť predmetu kúpy. Ustanovenia tohto bodu sa primerane použijú aj na údaje o spotrebe elektrickej energie, dojazde, emisiách CO2, výkone v kW.

8.5 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru od predávajúceho, v prítomnosti predávajúceho a/alebo dopravcu, Tovar dôkladne prezrieť, preveriť si jeho kompletnosť, funkčnosť a bezvadnosť, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky zo zjavných vád/z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak preukáže, že Tovar mal vady v čase jeho prevzatia kupujúcim. Zjavná vada je vada zistiteľná pri obhliadke bežnou (obvyklou) pozornosťou, ktorá pri obhliadke už existovala, prejavila sa, pričom nie je rozhodujúce, či kupujúci Tovar pri prevzatí skutočne pozrel. Vady zistené pri obhliadke - chýbajúce vybavenie alebo príslušenstvo, a prípadné zjavné vady je kupujúci povinný uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí Tovaru. Kupujúci reklamuje vady zistené pri obhliadke podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí. Kupujúci berie na vedomie, že bez realizácie preberacieho konania nie je možné zjavné vady Tovaru vytknúť.

9 Záruka za akosť

9.1 Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že Tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na užívanie na obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti, ak nie je v OP a záručných podmienkach /Garančnej knižke stanovené inak. Podrobnosti - podmienky, časový a vecný rozsah a systém poskytovanej záruky vrátane podmienok pravidelnej výrobcom predpísanej údržby Tovaru sú uvedené v záručnom liste v Garančnej knižke a v Návode na obsluhu, ktoré si kupujúci prečítal pred odoslaním Objednávky, a ktoré sú kupujúcemu odovzdané s Tovarom. Ak nie je v kúpnej zmluve a OP ďalej uvedené inak, predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na Tovar v rozsahu a trvaní uvedenom v záručnom liste/v Garančnej knižke (Príloha č. 2 OP).

9.2 Garančná knižka a Návod na obsluhu, ktoré kupujúci prečítal pred odoslaním Objednávky, a ktoré v origináli prevzal s Tovarom, tiež obsahujú údaje a podmienky potrebné na zachovanie a uplatnenie záruky. Za preukázanie plnenia podmienok na zachovanie a uplatnenie záruky zodpovedá kupujúci. V prípade straty záručného listu nie je právny nárok na vydanie duplikátu. Predávajúci na požiadanie kupujúceho zabezpečí službu vydania duplikátu záručného listu k Tovaru. Cena služby bude zúčtovaná v súlade s aktuálnym cenníkom predávajúceho.

9.3 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok, alebo ak boli spôsobené v príčinnej súvislosti s porušením povinností kupujúceho.

9.4 Záručná doba. Záručná doba na Tovar je stanovená v právnom predpise a/alebo v kúpnej zmluve a/alebo v záručnom liste/v Garančnej knižke. Práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Predávajúci poskytol kupujúcemu záruku na predmet kúpy v rozsahu stanovenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, týchto OP a v rozsahu/trvaní a za podmienok uvedených v záručnom liste/v Garančnej knižke. Kupujúcemu spotrebiteľovi sa záruka na Tovar poskytuje primárne v dĺžke minimálnej záručnej doby garantovanej právnymi predpismi 24 (dvadsaťštyri) kalendárnych mesiacov. Záruka poskytovaná kupujúcemu spotrebiteľovi nad rámec zákona je zárukou zmluvnou, resp. zárukou poskytnutou jednostranným vyhlásením predávajúceho v záručnom liste/v Garančnej knižke, ktoré upravujú rozsah a podmienky tejto ďalšej záruky.

9.5 Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím Tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku najdlhšie v trvaní/v dĺžke záruky, ako ju na Tovar poskytol výrobca, a to bez ohľadu na ostatné ustanovenia záručných podmienok. Záruka, ktorú poskytuje kupujúcemu na Tovar predávajúci, nikdy neprekročí/netrvá dlhšie ako záruka, ktorú na Tovar poskytol samotný výrobca.

9.6 Podmienky užívania a zachovania záruky. Predávajúci poskytuje záruku za akosť Tovaru výlučne a len v prípade, ak bude predmet kúpy používaný kumulatívne najmä/avšak nielen v súlade s Návodom na obsluhu a záručnými podmienkami podľa Garančnej knižky. Motorové vozidlo ako predmet kúpy je drahý a technicky zložitý mobilný tovar, ktorý si vyžaduje opravy a údržbu v pravidelných i nepravidelných intervaloch. S vlastníctvom motorového vozidla sú spojené aj povinnosti kupujúceho, predpísané najmä výrobcom, spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou vykonávanou v pravidelných i nepravidelných intervaloch. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok výrobcu uvedených v Návode na obsluhu a v Garančnej knižke, zaniká záruka za akosť predmetu kúpy ako celok aj pred uplynutím záručnej doby. V uvedených prípadoch predávajúci za vady Tovaru alebo jej časti v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho ďalej nezodpovedá.

9.7 Pod nesprávnou údržbou Tovaru sa rozumie najmä nevykonanie výrobcom predpísanej údržby v stanovených lehotách a/alebo nevykonanie údržby v súlade s výrobcom predpísaným technologickým postupom a predpismi. Pod nesprávnou údržbou sa rozumie taktiež údržba, pri ktorej neboli použité náhradné diely, náplne a materiály, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené výrobcom. Pod nesprávnou opravou alebo servisom sa rozumie najmä vykonanie opravy alebo servisu, pri ktorom nebol dodržaný výrobcom predpísaný technologický postup a predpisy a/alebo neboli použité náhradné diely, náplne a materiály, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené výrobcom.

9.8 Bežné opotrebenie. Bežné opotrebenie, ku ktorému dochádza po prevzatí Tovaru kupujúcim, nie je vadou. Ak je životnosť určitej časti Tovaru kratšia ako záručná doba, nie je vadou, ak pri obvyklom užívaní dôjde k celkovému opotrebeniu tejto časti Tovaru skôr, než uplynie záručná doba. Záruka za akosť Tovaru alebo jeho jednotlivých častí sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, najmä avšak nielen na nasledujúce prípady, resp. je obmedzená nasledujúcim spôsobom (diely a náplne podliehajúce bežnému opotrebeniu, ktoré sa vymieňajú na náklady kupujúceho v dôsledku pravidelnej prehliadky a predpísaného servisu), podrobnosti stanovujú záručné podmienky:

  • náplne – oleje, chladiaca zmes, brzdová kvapalina, náplň klimatizácie, ktoré vyžadujúpravidelné kontroly a pravidelná údržba,
  • diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu v dôsledku ich užívania – kupujúci je oprávnenýuplatniť nároky z poskytnutej záruky za akosť (nie za bežné opotrebenie) výlučne v rozsahu,spôsobom a za podmienok stanovených v záručnom liste, ktoré preberá a berie na vedomiesúčasne s Tovarom.

9.9 Kupujúci je povinný znášať/strpieť nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručných opráv. Kupujúci nemá právny nárok na bezplatné vypožičanie náhradného Tovaru počas vykonávania záručných opráv. Kupujúci nie je oprávnený z titulu zodpovednosti za vady uplatňovať voči predávajúcemu náklady na nájom vozidla, taxi, ubytovanie a ostatné vedľajšie náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady. Poskytnutá záruka za akosť sa na uvedené náklady nevzťahuje.

9.10 Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov. Uplatnenie nárokov. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar najneskôr v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. Ak kupujúci Tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že Tovar mal tieto vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. Kupujúci je oprávnený uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť Tovar prezrieť, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

9.11 Predávajúci je pri uplatnení každej reklamácie oprávnený okrem iného požadovať, aby kupujúci preukázal, či sa na pristavenom Tovare skutočne vyskytuje kupujúcim tvrdená vada, čo kupujúci preukazuje jej predvedením.

9.12 Miesto uplatnenia nárokov. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol Tovar kúpený, prípadne u ďalších osôb určených výrobcom na vykonávanie záručných opráv/ v ďalších autorizovaných servisoch značky Hyundai. Zoznam autorizovaných servisov vozidiel Hyundai vrátane kontaktných údajov je uvedený v záručnom liste/Garančnej knižke a na stránke www.hyundai.com/sk.

9.13 Kupujúci je povinný zistené vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, bezodkladne oznámiť predávajúcemu/určenej osobe, inak predávajúci nezodpovedá za zhoršenie alebo nové vady Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku zistených vád v dobe od ich zistenia až po ich oznámenie. V prípade zistenia vady v záručnej dobe je kupujúci povinný Tovar bez zbytočného odkladu dopraviť do autorizovaného servisu Hyundai, voči ktorému/u ktorého uplatnil reklamáciu.

9.14 Nároky z vád. Uplatneným nárokom z vád je kupujúci viazaný. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez výslovného súhlasu predávajúceho. Kupujúci/ spotrebiteľ je oprávnený počas zákonnej záruky 24 (dvadsaťštyri) mesiacov uplatňovať voči predávajúcemu nároky z vád Tovaru podľa § 612 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka SR (spotrebiteľské kúpne zmluvy). Ak sa na Tovare vyskytne vada, kupujúci spotrebiteľ má nasledovné práva:

1. ak je vada odstrániteľná (vada, ktorú možno opravou odstrániť a plnenie sa tak stáva plnenímbez vád),

    a)právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,

    b)právo na výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, alelen vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenuTovaru alebo závažnosť vady,

2. ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci nemôže pre (I) opätovné vyskytnutie sa vady pooprave alebo pre (II) väčší počet vád Tovar riadne užívať, právo na výmenu alebo právoodstúpiť od kúpnej zmluvy. Uvedené sa neuplatňuje počas záruky, ktorú predávajúci poskytolkupujúcemu dobrovoľne, nad rámec zákona – teda počas záruky plynúcej po uplynutízákonom stanovenej záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka.

3. ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady,kupujúci má právo na výmenu alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Uvedené sa neuplatňujepočas záruky, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu dobrovoľne, nad rámec zákona – tedapočas záruky plynúcej po uplynutí zákonom stanovenej záručnej doby podľa Občianskehozákonníka.

Po uplynutí zákonnej záručnej doby 24 (dvadsaťštyri) mesiacov nie sú kupujúcemu spotrebiteľovi predávajúcim priznané nároky/ neuplatňujú sa nároky uvedené v § 622 ods. 2 a § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí zákonom stanovenej záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka je predávajúcim kupujúcemu počas zmluvnej záruky priznané a kupujúci je oprávnený požadovať len právo na bezplatné odstránenie vady opravou; právo na zľavu z kúpnej ceny, právo na výmenu Tovaru a právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy priznané nie sú, neuplatňujú sa.

9.15 Pre realizáciu odstránenia vád platí, že diely, ktoré boli v rámci odstránenia vady vymenené (nahradené), sa stávajú vlastníctvom predávajúceho a môžu byť vyžadované výrobcom.

9.16 Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho spotrebiteľa spôsobom a v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi/zákon NR SR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, a v súlade s ďalšími podrobnosťami uvedenými v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený v prevádzkových priestoroch predávajúceho na mieste viditeľnom a dostupnom spotrebiteľovi.

9.17 Ak kupujúci spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas zákonnej záručnej doby 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť až odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom, týmito OP, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak nie je vo OP vyslovene stanovené inak, nie je jedna zmluvná strana povinná vopred upozorniť druhú zmluvnú stranu na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.2 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Doručenie odstúpenia od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane, ako aj ostatná písomná komunikácia zmluvných strán, sa uskutočňujú vo forme a spôsobom uvedeným v týchto OP, ak nie je ďalej výslovne uvedené inak. Systém Cl!ck to Buy informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy o zániku kúpnej zmluvy v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.3 Informačná povinnosť/poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kupujúci je oprávnený, aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Tovar sa na tento účel považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa a) Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.4 Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od individuálnej kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe. Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 OP, ktorý mu dáva predávajúci k dispozícii. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo preukázateľne odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

10.5 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.6 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť predávajúcemu, ibaže sa zmluvné strany na návrh predávajúceho dohodnú, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.7 Predávajúci pri odstúpení od zmluvy neuhrádza kupujúcemu náklady, ktoré od neho neprijal, t.j. náklady na registráciu vozidla do zákonnej evidencie motorových vozidiel. Zákonná registračná povinnosť vyplýva každému vlastníkovi vozidla, má evidenčný charakter, nevyplýva z kúpnej zmluvy a nie je podmienkou pre nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru. Registračný poplatok je jednorazový poplatok, ktorý je „spotrebovaný“ tým, že došlo k registrácii Tovaru na kupujúceho. Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú aj na kupujúcim uhradené náklady na povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenia a nákup diaľničnej známky ako aj náklady na prestavbu, úpravy, montáž doplnkov a pod.

10.8 Povinnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odovzdať Tovar predávajúcemu v pôvodnom mieste dodania uvedenom v bode 6.2 OP alebo najneskôr v tejto lehote Tovar zaslať vhodným a bezpečným spôsobom späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru, ak predávajúci túto možnosť ponúka. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru.

10.9 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie základných vlastností a funkčnosti Tovaru. Tovar nesmie javiť známky prestavby, úprav, montáže doplnkov, nadmerného používania, musí byť vrátený predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou. Spotrebiteľ je po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie výlučne oprávnený Tovar odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať Tovar tak, aby zistil základné vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Predávajúci informuje kupujúceho, že za rámec zaobchádzania potrebného na zistenie základných vlastností a funkčnosti Tovaru považuje nájazd s vozidlom maximálne v rozsahu do 100 km. Ak Tovar pri vrátení javí známky poškodenia (vrátane prestavby, úprav, montáže doplnkov a pod.) alebo používania nad zákonom dovolený rámec, alebo Tovar nie je kompletný, je pozmenený a pod., predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu nadmerné zníženie hodnoty Tovaru a akúkoľvek škodu v zodpovednosti kupujúceho. V prípade pochybností budú rozsah zníženia hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, a rozsah škody určené znaleckým posudkom.

10.10 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä avšak nielen predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.11 Ak je kupujúcemu spoločne s Tovarom poskytnutý dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, kedy ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy k Tovaru, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.

10.12 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak (I) kupujúci včas a riadne nesplní povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, (II) ak kupujúci nesplní povinnosť prevziať predmet kúpy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej predávajúcim, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 (sedem) kalendárnych dní. Predávajúci vopred upozorní kupujúceho na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu v plnej výške, ale dodanie predmetu kúpy nie je objektívne možné z dôvodu realizácie opatrení orgánov verejnej správy alebo iných štátnych orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho (dodatočná nemožnosť plnenia). Predávajúci, ktorý takto odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia kupujúcemu vrátiť v plnom rozsahu prijatú kúpnu cenu.

11 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

11.1 Podľa zákona NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je kupujúci spotrebiteľ oprávnený využiť právo na riešenie sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou, subjektom alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov –podľa výberu spotrebiteľa alebo Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnickáosoba zapísaná v zozname vedenom podľa zákona.

11.2 Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má ďalej právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.3 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe - ars@soi.sk, adr@soi.sk. Adresa na podávanie podaní v listinnej podobe - Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Telefón: +421(2)58272123, +421(2)58272141, https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Kupujúci môže na riešenie sporu využiť platformu na riešenie sporov online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Ak nie je vo OP individuálne uvedené inak, je právny úkon realizovaný v súvislosti s kúpnou zmluvou platný, ak je urobený písomne, podpísaný konajúcou osobou a doručený ako nascenovaný súbor prostredníctvom e-mailovej správy druhej zmluvnej strane. Táto písomná forma a súčasne dohodnutý spôsob doručovania na účely kúpnej zmluvy v plnom rozsahu umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Za deň doručenia právneho úkonu sa považuje deň odoslania právneho úkonu prostredníctvom faxu alebo prostredníctvom e-mailovej správy. Kontaktné údaje zmluvných strán sú záväzné, každá zmluvná strana zodpovedá za ich pravdivosť a aktuálnosť. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznamovať akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Odosielanie prostredníctvom poštovej zásielky nie je obmedzené.

12.2 Všetky ďalšie dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom ktorých má dôjsť k zmene uzavretej kúpnej zmluvy, musia mať písomnú formu.

12.3 Predávajúci nie je v omeškaní s plnením akýchkoľvek peňažných a/alebo nepeňažných záväzkov a lehoty na ich plnenie sa primerane predlžujú o dobu trvania prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho, boli nepredvídateľné a neodvrátiteľné, a ktoré mu bránia v plnení (najmä avšak nielen živelné pohromy, epidémie, štrajky, politické a vojnové konflikty, výluky v doprave, omeškanie zo strany výrobcu z akýchkoľvek dôvodov). S prihliadnutím na tu uvedené okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho za omeškanie a za škodu, kedy sa dodanie predmetu kúpy stáva značne náročnejšie a/alebo sa môže stať čiastočne a/alebo úplne nemožným, je tento oprávnený kedykoľvek dodať kupujúcemu predmet kúpy s upravenou výbavou a/alebo technickou úpravou v porovnaní s kúpnou zmluvou, pričom budú zachované charakteristické prvky predmetu kúpy. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho, že výrobca zastavil distribúciu konkrétneho vozidla a/alebo vykonal zmeny výbavy alebo technické úpravy predmetu kúpy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie a/alebo za škodu voči kupujúcemu ohľadom zmeny výbavy alebo technických úprav. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že napriek tu uvedeným objektívnym okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť vyvinú maximálne úsilie smerujúce k cieľu realizovať kúpnu zmluvu za daných okolností aj poskytnutím prípadného čiastočného plnenia, nakoľko to umožňuje povaha zmluvy a pre obe zmluvné strany tak ostáva zachovaný účel plnenia a jeho hospodársky význam, čo uzavretím kúpnej zmluvy vrátane OP potvrdzujú.

12.4 Postúpenie pohľadávok a prevzatie dlhov vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, rovnako ako postúpenie celej kúpnej zmluvy, vždy vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas predávajúceho.

12.5 V prípade, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo OP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

12.6 Právo oboch zmluvných strán uplatňovať nároky súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky nie je dotknuté. V prípade, ak je účastníkom právneho vzťahu na strane kupujúceho fyzická osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci a kupujúci dohodli právomoc súdov Slovenskej republiky.

OP sú účinné od 01. 03. 2023