W niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dotyczącej myHyundai ("Informacja o przetwarzaniu danych osobowych") informujemy Państwa o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z myHyundai i jego usług oraz o Państwa prawach jako osób, których dane dotyczą.

Traktujemy Państwa prywatność poważnie i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

O ile nie zostało wyraźnie uwzględnione w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczące rejestracji i aktywacji usług za pośrednictwem myHyundai podlega odrębnej Informacji o ochronie prywatności.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych?

Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343, o kapitale zakładowym w wysokości 86.431.000,00 zł, („Hyundai Motor Poland”, „Hyundai” lub „My”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z treścią niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

2. Jak mogę się skontaktować z administratorem i inspektorem ochrony danych?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące lub w związku z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych lub chcieliby Państwo złożyć skargę na nasze postępowanie z Państwa danymi osobowymi lub skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw (patrz punkt 8 poniżej), mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z powyższych danych kontaktowych lub:

 • Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa
 • Elektronicznie poprzez formularz kontaktowy
 • Telefonicznie:
  0 800 444 000 (połączenie bezpłatne)
  +48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
  Godziny funkcjonowania:
  pon-pt: 9:00-20:00
  sob: 9:00-14:00

Alternatywnie mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: hyundai.dpo@wlaw.pl

3. Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i w jakich celach oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe? 

3.1 Świadczenie usług myHyundai

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z usługą myHyundai (cechy i funkcjonalności dostępne za pośrednictwem myHyundai jako część myHyundai lub jako usługi zintegrowane z innymi usługami Hyundai) tylko w zakresie, w jakim zbieranie i przetwarzanie jest:

 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”)),
 • niezbędne do rozpoczęcia lub świadczenia usług myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Należy pamiętać, że niektóre usługi dostępne za pośrednictwem myHyundai wymagają przekazania Państwa danych osobowych z i/lub do połączonych systemów informatycznych Hyundai lub innych usług Hyundai. Z tego powodu możliwe jest, że rejestracja i/lub aktywacja innych usług Hyundai może być warunkiem korzystania z takich usług dostępnych za pośrednictwem myHyundai.

Szerzej na temat celu i zakresu przetwarzania danych oraz dalszego wykorzystania Państwa danych osobowych przez zintegrowane usługi Hyundai poinformujemy Państwa w odpowiedniej Informacji o ochronie prywatności dla danej usługi Hyundai.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dla poszczególnych usług myHyundai, należy zapoznać się z odpowiednią sekcją jak poniżej.

3.2 Przetwarzanie do innych celów

Poza świadczeniem usług myHyundai będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w innych celach, które zostały szerzej opisane w poniższych sekcjach.

 • Ulepszanie produktów / rozwój: Będziemy dalej analizować i ulepszać Usługi w celu opracowania nowych produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczenia naszych produktów i/lub ulepszenia naszych usług. W tych celach możemy automatycznie analizować dane zebrane podczas świadczenia usług w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby określić potencjał ulepszeń.

Podstawą prawną każdego takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych w celu rozwijania i ulepszania naszych usług).

 • Monitorowanie produktów / odpowiedzialność za produkt: W tym kontekście przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu monitorowania naszych produktów, zapewnienia wystarczających standardów IT i bezpieczeństwa informacji lub w celu obrony nas lub osób trzecich przed odpowiedzialnością za produkt i innymi roszczeniami prawnymi zgłaszanymi w odniesieniu do naszych produktów i usług.

O ile takie przetwarzanie nie jest wymagane przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podstawą prawną każdego takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych w celach jak wskazano powyżej).

 • Ankiety / badania rynku: Gdy korzystają Państwo z niektórych usług myHyundai, poprosimy Państwa o przesłanie opinii w celu zmierzenia Państwa zadowolenia z naszych usług.

Ponadto możemy wykorzystać Państwa adres e-mail uzyskany bezpośrednio od Państwa podczas Państwa rejestracji w myHyundai do skontaktowania się z Państwem w celu wzięcia udziału w ankiecie i/lub badaniach rynku w odniesieniu do aplikacji myHyundai lub jej usług, chyba że wyrazili Państwo sprzeciw wobec takiego wykorzystania.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasze uzasadnione interesy w ulepszeniu naszych usług oraz informowania Państwa i promowania naszych własnych i podobnych usług).

 • Inne cele: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w innych celach tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na przykład przekazanie danych do sądów lub organów ścigania, lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na odpowiednie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli przetwarzanie danych jest w inny sposób zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli dojdzie do przetwarzania w innym celu, w razie potrzeby przekażemy Państwu dodatkowe informacje.

3.3 Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO, chyba że wyraźnie powiadomiliśmy Państwa o takim zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w inny sposób.

3.4 Dostęp do myHyundai 

3.4.1 Informacyjne wykorzystanie myHyundai

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do naszej aplikacji myHyundai w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji w żadnej z naszych świadczonych usług myHyundai i bez przekazywania nam danych osobowych w jakiejkolwiek innej formie, automatycznie gromadzimy Państwa dane dostępowe i pliki logów serwera (adres IP, data i godzina dostępu, jakie funkcjonalności Państwo odwiedzili, w tym powiadomienie, czy dostęp się powiódł, wielkość przesyłanych danych i używane przez Państwa urządzenie). Te dane osobowe są niezbędne w celu dostarczenia Państwu naszej aplikacji oraz zapewnienia stabilności i wydajności systemu oraz wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa naszej aplikacji i usług myHyundai.

Dane osobowe gromadzone automatycznie są niezbędne do zapewnienia myHyundai, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w oparciu o nasz uzasadniony interes w odniesieniu do wykorzystania przez nas informacji technicznych w celu ulepszenia naszych systemów, uczynienia korzystania z aplikacji wygodniejszym lub zapewnienia bezpieczeństwa naszej aplikacji. Opiera się to na naszym uzasadnionym interesie, ponieważ dane wykorzystywane do tych celów są przechowywane przez ograniczony czas i nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika.

Dane osobowe, które są gromadzone są usuwane automatycznie po spełnieniu powyższych celów. Pliki logów serwera usuwamy po 7 dniach.

3.4.2 Pliki cookie i śledzenie użytkowników

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii w naszej aplikacji myHyundai, aby oferta w naszych aplikacjach była aktualna, zorientowana na użytkownika i aby zoptymalizować nasze usługi do Państwa potrzeb.

Dane z plików cookie, które nie są ściśle niezbędne do korzystania z naszej aplikacji myHyundai, będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo wcześniejszej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. aa RODO.

Za pośrednictwem naszej aplikacji myHyundai mogą Państwo w każdej chwili zmienić preferowane ustawienia, aby aktywować lub dezaktywować śledzenie poprzez "Menu > Moje konto > Użytkowanie danych".

Google Analytics

W naszej aplikacji myHyundai używamy Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są umieszczane na Państwa urządzeniu mobilnym, aby analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej aplikacji myHyundai.

Google umieści następujące pliki cookie, jeśli skorzystają Państwo z naszej aplikacji myHyundai:

 

Nazwa Typ Cel/opis Czas trwania Kto korzysta z plików cookie?
_ga Analityka Używane do rozróżniania użytkowników. 2 lata Google (Google Analytics)
_gid Analityka Używane do rozróżniania użytkowników. 24 godziny Google (Google Analytics)
_gat Analityka Używane do rozróżniania użytkowników. 1 minuta Google (Google Analytics)
AMP_TOKEN Analityka Zawiera token, który może być użyty do pobrania identyfikatora klienta z usługi AMP Customer ID. 30 sekund do 1 roku Google (Google Analytics)
_gac_<property-id> Analityka Zawiera informacje związane z kampaniami dla danego użytkownika. 90 dni Google (Google Analytics)
_ga_<container-id> Analityka Używany do utrzymywania stanu sesji 2 lata Google (Google Analytics 4)
_gac_gb_<container-id> Reklama Zawiera informacje związane z kampanią. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, strona Google Ads 90 dni Google (Google Analytics 4)

 

Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa z aplikacji myHyundai będą z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki ("USA").

Zanim to jednak nastąpi, w aplikacji myHyundai aktywowana jest anonimizacja IP, aby mieć pewność, że Państwa adres IP zostanie skrócony i zanonimizowany na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przekazany na serwer Google w USA i tam zanonimizowany. Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa z aplikacji myHyundai, sporządzania raportów dotyczących aktywności w aplikacji oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w aplikacji i korzystaniem z internetu.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: 
https://www.google.com/policies/privacy/ https://www.google.com/intl/en/policies/terms/.  

3.4.3 Marketing i spersonalizowana komunikacja

Komunikacja marketingowa
Chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie i zaoferować Państwu możliwość personalizacji Państwa doświadczenia z Hyundai. Gdy subskrybują Państwo otrzymywanie spersonalizowanej komunikacji marketingowej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach mieszczących się w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na przykład: 

 • Od czasu do czasu będziemy przesyłać Państwu informacje o produktach i usługach Hyundai, ofertach i wydarzeniach, które mogą Państwa zainteresować, za pośrednictwem preferowanych przez Państwa kanałów (e-mail, poczta, telefon i/lub komunikatory).
 • Stworzymy Państwa indywidualny profil klienta, aby wysyłać Państwu odpowiednią i spersonalizowaną komunikację. Uwaga, w celu personalizacji komunikacji możemy stosować procedury profilowania w celu analizy Państwa preferencji i zainteresowań, a także korzystania z naszych produktów i usług.
 • W razie potrzeby możemy przekazać Państwa indywidualny profil klienta określonym firmom i partnerom Hyundai oraz autoryzowanej sieci sprzedawców i serwisów Hyundai (wybranemu przez Państwa preferowanemu dealerowi lub dealerowi regionalnemu), którzy wykorzystują Państwa dane osobowe do tych samych celów i mogą wysyłać komunikację, która jest dla Państwa odpowiednia.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: Państwa dane kontaktowe i dane identyfikacyjne, historię klienta, informacje o korzystaniu z naszej aplikacji / strony internetowej / mediów społecznościowych oraz dane dotyczące użytkowania pojazdu.

Kiedy zapisują się Państwo na otrzymywanie spersonalizowanej komunikacji marketingowej, stosujemy tzw. procedurę double opt-in w celu potwierdzenia Państwa subskrypcji i Państwa danych kontaktowych. Oznacza to, że będziemy wysyłać Państwu komunikację tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną i uprzednią zgodę oraz ją potwierdzą zgodę. Z tego powodu wyślemy Państwu powiadomienie potwierdzające wyrażenie zgody. Będziemy przechowywać i dokumentować datę i godzinę Państwa subskrypcji i potwierdzenia.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dalszej komunikacji marketingowej, mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie zmienić swoje preferencje lub wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem myHyundai. 

Profilowanie w celu optymalizacji i personalizacji naszych działań marketingowych
W celu optymalizacji naszych działań marketingowych i personalizacji komunikacji możemy stosować procedury profilowania. W dalszej części chcemy przekazać Państwu istotne informacje na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.

W powyższych celach tworzymy jednolity profil klienta jako podstawę naszych działań marketingowych, w szczególności w celu pomiaru i zrozumienia skuteczności naszych reklam i komunikacji, jak również w celu zapewnienia Państwu wysoce trafnej komunikacji na temat naszych produktów i usług dostosowanych do Państwa potrzeb. Aby stworzyć taki profil klienta, łączymy Państwa preferencje i zainteresowania z informacjami pochodzącymi z Państwa korzystania z naszych produktów i usług, takimi jak historia obsługi i interakcja z naszą autoryzowaną siecią dealerską i serwisową, interakcja z kampaniami marketingowymi online i CRM, Państwa zachowanie w sieci oraz korzystanie ze strony internetowej i aplikacji i/lub dane dotyczące Państwa pojazdu.

Po ujednoliceniu danych w celu stworzenia pełnego profilu klienta, wykorzystamy te dane w naszym systemie do przeprowadzenia scoringu predykcyjnego z uwzględnieniem naukowo uznanych procedur matematycznych i statystycznych. Predictive scoring to wykorzystanie danych, algorytmów i technik uczenia maszynowego w celu przypisania punktów do różnych segmentów na podstawie Państwa danych. Segmenty te pomagają nam łatwo wizualizować kluczowe atrybuty i zachowania, które napędzają nasze działania marketingowe. Gdy profil klienta jest dedykowany konkretnym segmentom klientów, możemy kontrolować rodzaj, treść i częstotliwość naszych działań marketingowych, aby zapewnić, że będą Państwo otrzymywać komunikację, która jest dla Państwa wysoce istotna.

Znaczenie i skutki naszego profilowania i segmentacji klientów są ograniczone do tworzenia grup docelowych dla naszych działań marketingowych. Może to skutkować otrzymywaniem lub nie otrzymywaniem przez Państwa określonych informacji w przeciwieństwie do innych klientów.

3.4.4 Komunikacja marketingowa dotycząca podobnych towarów i usług

Możemy wykorzystać Państwa adres e-mail uzyskany bezpośrednio od Państwa i Państwa rejestracji w myHyundai do marketingu naszych własnych podobnych produktów i/lub usług (np. do powiadamiania Państwa o nowych usługach myHyundai lub innych podobnych usługach Hyundai), chyba że wyrazili Państwo sprzeciw wobec takiego wykorzystania.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasze uzasadnione interesy w zakresie informowania Państwa i promowania naszych usług).

Mogą Państwo w każdej chwili i bezpłatnie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu za pośrednictwem myHyundai.

3.5 Konto Hyundai i rejestracja w myHyundai

Konto Hyundai jest wymagane do rejestracji w licznych usługach (świadczonych przez nas lub przez współpracujące podmioty trzecie). Wiążące się z tym przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz oparte na naszym uzasadnionym interesie polegającym na poprawie doświadczenia klienta poprzez zapewnienie Państwu scentralizowanego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konto Hyundai to centralne konto użytkownika, w którym można zarządzać swoimi osobistymi danymi głównymi i które można wykorzystać jako Single Sign-On dla połączonych usług. Aby korzystać z naszych usług myHyundai konieczne jest utworzenie Konta Hyundai lub zalogowanie się za pomocą istniejącego Konta Hyundai. W takim przypadku Państwa aplikacja myHyundai zostanie połączona z Państwa Kontem Hyundai, a Państwa osobiste dane główne (adres e-mail, imię i nazwisko, kraj i ustawienia językowe) zostaną przeniesione.

Więcej informacji można znaleźć w odrębnej Informacji o ochronie prywatności Konta Hyundai, która jest dostępna na stronie https://eu-accountstg.hyundai.com/auth/resources/fugmh/login/hyundai-id/legal_pl.html

Niektóre usługi myHyundai wymagają Państwa rejestracji, w przeciwnym razie nie są Państwo w stanie z nich korzystać. W związku z Państwa rejestracją i dalszym korzystaniem z myHyundai, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • do zarządzania kontem użytkownika w myHyundai (od zalogowania się poprzez aplikację myHyundai do ewentualnego zakończenia działalności myHyundai),
 • aby zapewnić Państwu wszystkie usługi myHyundai,
 • zapewnienie i umożliwienie Państwu dostępu do naszych usług, dla których wymagany jest myHyundai oraz
 • aby powiadomić Państwa o aktualizacjach w serwisie myHyundai.

W tych celach przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób szczegółowo opisany poniżej.

3.6 Ustawienia profilu

W celu utworzenia Konta Hyundai należy podać tylko te dane osobowe, które są wymagane do udostępnienia Konta Hyundai. Wszelkie dalsze informacje podane przy pomocy Ustawień w Państwa Profilu nie są wymagane do utworzenia Konta Hyundai. Informacje te są wymagane do przyszłego świadczenia i korzystania z dalszych usług myHyundai. Mogą Państwo wprowadzić i zmienić lub dostosować wszystkie informacje za pośrednictwem swoich Ustawień profilu w myHyundai.

W związku z powyższym zbieramy i przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe, oprócz danych osobowych obligatoryjnych do utworzenia Konta Hyundai: Państwa adres, miasto, kod pocztowy, telefon komórkowy oraz ustawienia zgody na marketing i profilowanie.

Należy pamiętać, że podanie powyższych danych osobowych może być warunkiem korzystania z niektórych usług myHyundai.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług myHyundai (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

3.7 Powiadomienia push

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji myHyundai zostaną Państwo zapytani, czy chcą otrzymywać powiadomienia push. Jeśli zezwolą Państwo na powiadomienia push, aplikacja myHyundai będzie wysyłać do Państwa smartfona powiadomienia push dotyczące poszczególnych usług myHyundai (mogą one obejmować alerty, dźwięki i plakietki z ikonami), jeśli aplikacja myHyundai działa w tle.

W każdej chwili mogą Państwo aktywować i dezaktywować powiadomienia push poprzez "Ustawienia" w aplikacji myHyundai.

Jeśli zezwolą Państwo na powiadomienia push, przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8 Usługi myHyundai

Uwaga: niektóre funkcje mogą być niedostępne w wybranym przez Państwa kraju lub ich dostępność może być ograniczona.

3.8.1 Wybrany dealer Hyundai

Za pośrednictwem myHyundai można wybrać i zapisać preferowanego dealera lub serwis Hyundai, który jest następnie automatycznie rejestrowany i wybierany jako domyślny dla innych usług myHyundai ("wybrany dealer Hyundai").

O ile nie wybrali Państwo dealera Hyundai, dokonamy tego wyboru automatycznie na podstawie Państwa lokalizacji (najbliższy autoryzowany dealer/serwis Hyundai na podstawie Państwa kodu pocztowego lub aktualnej lokalizacji).

W związku z tym przetwarzamy Państwa lokalizację oraz wybranego dealera Hyundai i będziemy przechowywać te informacje w naszych systemach informatycznych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby umożliwić Państwu łatwy wybór preferowanego dealera Hyundai, co jest konieczne w przypadku niektórych usług myHyundai.

W każdej chwili można zapisać wybranego dealera Hyundai, zastąpić go innym wybranym dealerem Hyundai lub usunąć. 

3.8.2 Jazda testowa

Za pośrednictwem serwisu myHyundai mogą Państwo zarezerwować termin jazdy testowej u wybranego dealera Hyundai.

W tym celu zbieramy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz zaplanowaną datę i godzinę jazdy próbnej. Dane osobowe zostaną przekazane do wybranego przez Państwa dealera Hyundai. Wybrany dealer Hyundai może się z Państwem skontaktować w celu zaplanowania i potwierdzenia terminu jazdy testowej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu usługi myHyundai oraz umówić i przeprowadzić jazdę próbną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8.3. Rozmowa na żywo i Chat

Za pośrednictwem myHyundai mogą Państwo zamówić konsultację wideo na żywo lub konsultację na czacie u wybranego dealera Hyundai.

W tym celu zbieramy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, lokalizację oraz dane osobowe zależne od rodzaju Państwa zapytania. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które podają Państwo w związku z korzystaniem z Konsultacji na żywo lub Konsultacji na czacie. W przypadku połączenia z czatem wideo oraz w celu przeprowadzenia Konsultacji na żywo, zazwyczaj pliki wideo i audio są przesyłane przez internet i będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia Konsultacji na żywo. Jeśli rozpoczną Państwo Konsultację na żywo, zostaną Państwo poproszeni o aktywację dostępu do kamery i mikrofonu urządzenia mobilnego. Jeśli nie aktywują Państwo tego dostępu, nie będziemy mogli zapewnić Państwu możliwości skorzystania z funkcjonalności Konsultacji na żywo.

Państwa dane osobowe zostaną przekazane do wybranego dealera Hyundai, który przeprowadza Konsultację na żywo lub Konsultację na czacie. Należy pamiętać, że nie przechowujemy przesyłanych plików wideo i audio oraz rozmów na czacie ani nie mamy do nich dostępu.

W przypadku, gdy wybrany przez Państwa dealer Hyundai nie będzie dostępny w chwili, gdy zainicjują Państwo konsultację na żywo, będą mogli Państwo zaplanować konsultację na żywo na wybraną datę i godzinę.

W odniesieniu do Konsultacji na czacie przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby zapewnić Państwu spersonalizowane konsultacje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W odniesieniu do Konsultacji na żywo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby zapewnić Państwu spersonalizowane konsultacje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.8.4 Kupno samochodu

Poprzez myHyundai mogą Państwo wybrać swój wymarzony pojazd. Aby dokonać tego wyboru, mogą Państwo albo wybrać pojazd z dostępnej oferty wybranego dealera Hyundai lub skonfigurować swój własny pojazd za pomocą konfiguratora. W obu przypadkach zobaczą Państwo szacunkową cenę wybranego pojazdu.

W związku z tym, zbieramy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, lokalizację oraz wybrany lub skonfigurowany pojazd.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu usługi myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Po wybraniu lub skonfigurowaniu pojazdu mogą Państwo wykonać jedną z następujących czynności: 

 • umówić się na jazdę próbną u wybranego Dealera Hyundai (szerzej na ten temat w pkt 3.8.2);
 • odbyć konsultację na żywo lub konsultację na czacie z pobliskimi dealerami Hyundai (szerzej na ten temat w punkcie 3.8.3; lub 
 • złożyć zapytanie o niewiążącą propozycję cenową na konkretny pojazd; w tym przypadku zostaną Państwo przekierowani na naszą platformę Cl!ck to Buy. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Cl!ck to Buy znajdą Państwo w Polityce prywatności.

3.8.5 Zarządzanie pojazdami

Jeśli nie został jeszcze automatycznie dodany, mogą Państwo dodać swój pojazd w swoim myHyundai, aby wyświetlić określone informacje i wyposażenie pojazdu. Aby bezpiecznie dodać i zweryfikować swój pojazd, konieczne jest wprowadzenie numeru VIN pojazdu oraz przesłanie dokumentu własności dodanego pojazdu. Przekazujemy te informacje do naszych systemów informatycznych w celu weryfikacji Państwa jako właściciela. Jeśli weryfikacja za pośrednictwem naszych systemów informatycznych nie będzie możliwa, skontaktuje się z Państwem nasze Call Center.

Należy pamiętać, że weryfikacja Państwa pojazdu i własności jest również warunkiem korzystania z niektórych innych usług dostępnych za pośrednictwem myHyundai.

W związku z weryfikacją Państwa pojazdu przetwarzamy numer VIN oraz Państwa dokument własności pojazdu. Widoczne informacje i wyposażenie Państwa pojazdu to VIN i tablica rejestracyjna pojazdu, a także dane Państwa pojazdu (model, rok modelowy, edycja, typ nadwozia, wykończenie, kolor wewnętrzny i zewnętrzny oraz silnik).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8.6 Rezerwacja usług

Za pośrednictwem myHyundai mogą Państwo korzystać z funkcji rezerwacji usług, aby zamówić i rezerwować wizyty serwisowe u wybranego dealera Hyundai.

Podczas wysyłania prośby o zarezerwowanie wizyty serwisowej, przekazujemy następujące Państwa dane osobowe z myHyundai do wybranego dealera Hyundai w celu przedstawienia Państwu szacunkowej oferty i ceny za pożądaną konserwację i naprawę: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, numer VIN Państwa pojazdu, numer tablicy rejestracyjnej oraz informacje o pojeździe, (jak model, kolor zewnętrzny, przebieg). Wybrany dealer Hyundai może skontaktować się z Państwem w celu zaplanowania i potwierdzenia wizyty serwisowej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8.7 Historia serwisowa pojazdu

Za pośrednictwem portalu myHyundai mogą Państwo skorzystać z funkcji Historia serwisowa pojazdu, aby przejrzeć usługi i historię serwisową swojego pojazdu.

W tym kontekście będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które otrzymujemy z naszych systemów informatycznych: VIN Państwa pojazdu, przebieg, data rozpoczęcia i zakończenia usługi, dealer prowadzący oraz szczegóły dotyczące usługi (lista awarii serwisowych z rodzajem naliczania opłat [gwarancyjne czy płatne przez klienta]).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia Państwu usług i funkcji myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane te przechowujemy w naszych systemach informatycznych do czasu usunięcia przez Państwa myHyundai. Należy pamiętać, że nie usuwamy danych całkowicie, a jedynie usuwamy ich przyporządkowanie do Państwa myHyundai. Będziemy nadal przechowywać dane wraz z powiązanym numerem VIN w celu zapewnienia funkcji właścicielowi pojazdu.

3.8.8 Śledzenie zamówienia

Za pośrednictwem myHyundai mogą Państwo śledzić status swojego zamówienia na pojazd od produkcji do dostawy.

Aby zobaczyć szczegóły zamówienia pojazdu, należy wpisać kraj, w którym dokonano zamówienia pojazdu oraz numer zamówienia. Informacje te przekazujemy do naszych systemów informatycznych w celu weryfikacji zamówienia pojazdu.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu usługi myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o nasz uzasadniony interes, aby poprawić doświadczenie klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.8.9 Centrum Pomocy Hyundai Assistance

Jeśli potrzebują Państwo pomocy dla swojego pojazdu (np. w przypadku awarii), mogą Państwo zadzwonić do naszego Centrum Pomocy Hyundai Assistance za pośrednictwem myHyundai, aby śledzić aktualizacje statusu swojego żądania i przybycie pomocy za pomocą mapy.

Aby sprawdzić, czy Państwa pojazd jest objęty usługami Centrum Pomocy Hyundai Assistance, myHyundai przywoła z naszych systemów informatycznych numer VIN Państwa pojazdu, numer tablicy rejestracyjnej, Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, informacje o pojeździe (takie jak model, kolor zewnętrzny, przebieg) oraz datę rozpoczęcia i zakończenia okresu bezpłatnej pomocy Centrum Pomocy Hyundai Assistance. Jeśli korzystają Państwo z Centrum Pomocy Hyundai Assistance, będziemy dodatkowo gromadzić i przetwarzać lokalizację Państwa telefonu oraz wprowadzony typ problemu, aby połączyć Państwa z najbliższym centrum serwisowym.

Uwaga: Udostępniamy Państwa dane osobowe w razie potrzeby centrom serwisowym, które świadczą usługi Centrum Pomocy Hyundai Assistance w naszym imieniu. Jeśli korzystali Państwo z Centrum Pomocy Hyundai Assistance, chcielibyśmy również poznać Państwa opinię i poprosić o przekazanie nam Państwa opinii co do firmy serwisowej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia Państwu Pomocy Drogowej zgodnie z życzeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8.10 Naprawa

Za pośrednictwem myHyundai mogą Państwo wystąpić do wybranego dealera Hyundai o szacunkową ofertę na części samochodowe do Państwa pojazdu Hyundai.               

W tym celu gromadzimy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, numer VIN pojazdu, numer tablicy rejestracyjnej, informacje o pojeździe (takie jak model, kolor nadwozia, przebieg) oraz zdjęcia przedstawiające stan zewnętrznych obszarów naprawy pojazdu. Dane osobowe zostaną przekazane do wybranego przez Państwa Dealera Hyundai w celu przygotowania szacunkowej oferty na części samochodowe oraz ustalenia wstępnej daty i godziny wizyty u wybranego Dealera Hyundai.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu usługi myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.8.11 Sprzedaż używanego samochodu

Za pośrednictwem myHyundai mogą Państwo poprosić dealerów Hyundai o szacunkową ofertę sprzedaży Państwa używanego pojazdu Hyundai.

W tym celu zbieramy i przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, numer VIN pojazdu, który chcą Państwo sprzedać, numer tablicy rejestracyjnej, informacje o pojeździe (takie jak model, kolor zewnętrzny, przebieg, wyposażenie) oraz zdjęcia stanu pojazdu. Dane osobowe zostaną przekazane wybranemu dealerowi Hyundai w celu przygotowania szacunkowej oferty na Państwa używany pojazd Hyundai oraz ustalenia wstępnej daty i godziny wizyty u wybranego dealera Hyundai.

Należy pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku sprzedaż używanego pojazdu Hyundai będzie nadal dokonywana bezpośrednio u wybranego dealera Hyundai.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić Państwu usługi myHyundai (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.9 Usługi Bluelink

Za pośrednictwem myHyundai można uzyskać dostęp do pewnych informacji i funkcji z naszego systemu Bluelink. Należy pamiętać, że w tym zakresie wymagane jest aktywowanie Usługi Bluelink w systemie infotainment pojazdu oraz aplikacji Bluelink. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności usługi Bluelink dostępną za pośrednictwem aplikacji Bluelink i/lub systemu infotainment pojazdu.

3.9.1 Informacje o stanie pojazdu przez Bluelink

Za pośrednictwem myHyundai możemy przekazać Państwu następujące informacje o stanie pojazdu dostępne z poziomu aplikacji Bluelink:

 • Aktualizacja stanu (dostarcza informacji o stanie pojazdu Hyundai dotyczących zasięgu, stanu blokady drzwi; stanu ładowania akumulatora wysokiego napięcia, włączonego/wyłączonego ładowania planowego (wszystkie pojazdy Hyundai EV i PHEV))

W celu zapewnienia Państwu informacji o stanie pojazdu po połączeniu za pośrednictwem Aplikacji Bluelink i dodaniu Państwa pojazdu w myHyundai, nawiązywane jest połączenie pomiędzy Państwa pojazdem a naszym środowiskiem chmury Bluelink, co wymaga przetwarzania pewnych danych związanych z pojazdem, w tym adresu IP Państwa karty SIM pojazdu, numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) oraz dalszych danych związanych z użytkownikiem w Aplikacji (adresu IP Państwa urządzenia, kodu PIN i innych informacji o koncie użytkownika, takich jak nazwa użytkownika).

Dostarczanie informacji o stanie pojazdu wymaga gromadzenia i przetwarzania pewnych danych dotyczących Państwa pojazdu (np. czasu jazdy, przebiegu, średniej prędkości pojazdu, maksymalnej prędkości pojazdu) oraz danych technicznych związanych z pojazdem (np. danych dotyczących stanu pojazdu, takich jak włączony/wyłączony silnik, stan blokady drzwi itp. wymienionych powyżej).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych usług Bluelink (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.10 Usługi osób trzecich

Za pomocą myHyundai mogą Państwo zarejestrować się w usługach wybranych partnerów Hyundai w Państwa kraju zamieszkania. W przypadku, gdy zechcą Państwo skorzystać z usługi wybranego partnera Hyundai, przekażemy Państwa dane osobowe przechowywane w myHyundai w celu świadczenia usługi partnerowi Hyundai.

Należy pamiętać, że jeśli skorzystają Państwo z opcji rejestracji w usługach wybranego partnera Hyundai, usługi te podlegają odpowiedzialności, jak również warunkom użytkowania i polityce prywatności wybranego partnera Hyundai. W tym zakresie regularnie nie mamy wpływu na wymieniane treści.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych oraz dalszego wykorzystania Państwa danych osobowych przez wybranego partnera Hyundai, zalecamy zapoznanie się z właściwą Polityką prywatności wybranego partnera Hyundai.