Práva duševného vlastníctva a ochranné známky.

Všetky práva vyhradené. Celý obsah tejto webovej stránky, najmä texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na týchto stránkach sú chránené autorským právom a inými zákonmi na ochranu práv duševného vlastníctva. Okrem toho, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, ochranné známky použité na našej webovej stránke sú chránené zákonom o ochranných známkach. Týka sa to najmä ochranných známok Hyundai Motor Company, firemných log a/alebo štítkov modelov.

Táto webová stránka neudeľuje licenciu na používanie duševného vlastníctva Hyundai Motor Company alebo tretích strán. Obsah týchto stránok sa nesmie kopírovať na komerčné účely, ani sa nesmie šíriť, upravovať alebo sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely.

 

Odkazy.

Naša webová stránka môže odkazovať na externé webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých obsah nemôžeme ovplyvniť. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. V každom prípade je za jej obsah zodpovedný ten, kto sprístupňuje alebo prevádzkuje odkazovanú webovú stránku. Keď bol vytvorený odkaz na tieto webové stránky, boli preskúmané, či neporušujú nejaké zákony. V čase vytvorenia odkazu nebolo možné rozoznať žiadny obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom. Nemôžeme však rozumne očakávať, že budeme neustále kontrolovať obsah stránok, na ktoré sme odkazovali, ak neexistuje žiadny konkrétny náznak porušenia zákona. Ak sa zistí akékoľvek takéto porušenie zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

 

Vylúčenie zodpovednosti.

Aj keď bola pri navrhovaní tejto webovej stránky venovaná maximálna pozornosť, nemôžeme zaručiť, že informácie, ktoré obsahuje, neobsahujú žiadne chyby a sú úplne správne. Všetky informácie na stránke sú dočasné, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a slúžia len na účely predbežného oznámenia. Možné odchýlky v zobrazení farieb vozidla sú spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Zobrazené produkty sa zhodujú s ponukou a s radom vybavenia pre európske trhy. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením a na stránke nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s.r.o., org. zl. Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v špecifikáciách a v obsahu vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobnosti sa dozviete u predajcu vozidiel Hyundai a v cenníkoch.