2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „udop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka:

 1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;
 2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;
 4. nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa  w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”);
 5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
  a.      zakup samochodów od Hyundai Motor Europe GmbH;
  b.      zakup części od Mobis Parts Europe N.V.
  Pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.
 6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;
 7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;
 8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;
 9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);
 10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);
 11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.

2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „udop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka:

 1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;
 2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;
 4. nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych o których mowa  w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”);
 5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
  a.      zakup samochodów od Hyundai Motor Europe GmbH;
  b.      zakup części od Mobis Parts Europe N.V.
  Pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
 6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;
 7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;
 8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;
 9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);
 10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);
 11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.

2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „udop”).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka:

 1. stosowała wewnętrzne procedury zapewniające prawidłową realizację obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów ustaw podatkowych;
 2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 3. prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy;
 4. przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jednokrotnie informację o schemacie podatkowym zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „ordynacja podatkowa”), która dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych;
 5. realizowała poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:
  a.      zakup samochodów od Hyundai Motor Europe GmbH;
  b.      zakup części od Mobis Parts Europe N.V.
  Pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
 6. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop;
 7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej;
 8. nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ordynacji podatkowej;
 9. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685);
 10. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722);
 11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.