1. Informacje ogólne

Aplikacja myHyundai ("myHyundai") jest własnością i jest publikowana przez Hyundai Motor Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343, o kapitale zakładowym w wysokości 86.431.000,00 zł, („Hyundai Motor Poland” lub „Hyundai”).

2. Zakres obowiązywania

2.1 Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują korzystanie z serwisu myHyundai i usług powiązanych (łącznie „Usługi”) oferowanych przez Hyundai osobom uzyskującym dostęp do Usług zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach („Klient”)

2.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Klientów obsługiwanych przez Hyundai Motor Poland. Należy pamiętać, że dostępne są też inne wersje aplikacji myHyundai, które są obsługiwane przez inne podmioty z grupy Hyundai. Dostępność poszczególnych funkcji może się różnić w zależności od wersji aplikacji myHyundai. 

3. Zakres usług myHyundai

3.1 myHyundai to platforma lojalnościowa Hyundai dla wszystkich (również potencjalnych) Klientów, którzy chcieliby posiadać lub już posiadają i użytkują pojazd marki Hyundai, która zapewnia dostęp do istotnych treści związanych z marką Hyundai, informacji o pojeździe, usługach i historii serwisowej pojazdu, czy promocji i innych korzyści.

3.2 Usługi myHyundai są traktowane jako ściśle osobiste: promocje i korzyści są zarezerwowane wyłącznie dla pojazdu (pojazdów) Hyundai, którego numer identyfikacyjny jest dopasowany do zarejestrowanego użytkownika. 

3.3 Usługi myHyundai są udostępniane lub oferowane przez Hyundai lub dostawców zewnętrznych ("Dostawcy zewnętrzni"). Dostawcy zewnętrzni są oznaczeni, a ich Usługi oferowane są na wyłączną odpowiedzialność danego Dostawcy zewnętrznego. Jeśli będą chcieli Państwo uzyskać dostęp, zakupić lub zapisać się do usług Dostawców zewnętrznych, mogą być Państwo zmuszeni do zaakceptowania odrębnych warunków użytkowania tych Dostawców Zewnętrznych, które będą miały zastosowanie oprócz niniejszych Warunków. W przypadku różnic pomiędzy obydwoma zestawami warunków użytkowania, warunki szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

4. Dostęp do usług 

4.1 Dostęp do Usług można uzyskać online za pomocą aplikacji dostępnej do pobrania z Apple Store i Google Play. 

4.2 Serwis myHyundai jest udostępniany Państwu wyłącznie do użytku osobistego jako konsumentom. Serwis myHyundai nie może być wykorzystywany do celów biznesowych.

4.3 Aby korzystać z myHyundai, należy mieć ukończone 18 lat.

4.4 Mogą Państwo korzystać z myHyundai tylko w odniesieniu do własnego pojazdu (pojazdów) Hyundai. 

4.5 W celu korzystania z Usług Klient jest zobowiązany do:

4.6 O ile nie wskazano inaczej w tych Warunkach, w celu korzystania z Usług wymagane jest również utworzenie Konta Hyundai, zgodnie z odpowiednimi warunkami użytkowania, dostępnymi w aplikacji myHyundai, poprzez podanie tytułu, imienia, nazwiska, adresu e-mail, kraju, preferowanego języka i utworzenie hasła. Konto Hyundai jest rozwiązaniem typu single sign-on. Oznacza to, że jeśli posiadają już Państwo Konto Hyundai, nie jest wymagana rejestracja nowego konta i mogą Państwo zalogować się do aplikacji myHyundai używając tych samych danych uwierzytelniających (single sign-on).

4.7 Aby móc w pełni korzystać z Usług, należy również zarejestrować swój pojazd (pojazdy) w serwisie myHyundai (o ile nie został już automatycznie zarejestrowany), wykonując następujące kroki:

 • dodać jeden lub kilka pojazdów za pomocą numeru tablicy rejestracyjnej lub odpowiadającego jej numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN), poprzez ręczne wprowadzenie lub zrobienie zdjęcia, a także
 • dodać kopię dowodu rejestracyjnego lub innego odpowiedniego dokumentu urzędowego potwierdzającego własność samochodu.
  Przekazujemy te informacje do naszych systemów informatycznych w celu weryfikacji Państwa jako właściciela. Jeśli weryfikacja za pośrednictwem naszych systemów informatycznych nie będzie możliwa, skontaktuje się z Państwem nasze Call Center.
 • W przypadku pozbycia się pojazdu, proszę pamiętać o usunięciu pojazdu z Państwa konta, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje.

4.8 W żadnym wypadku nie należy udostępniać nikomu swoich danych uwierzytelniających. Hyundai nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi lub osobom trzecim, jeśli Klient udostępni takie dane, chyba że nastąpiło to bez jego winy. Jeśli Klient wie lub podejrzewa, że ktoś może znać jego dane uwierzytelniające, powinien niezwłocznie zmodyfikować swoje hasło. Jeśli problem nadal występuje, należy zgłosić to poprzez formularz kontaktowy.

4.9 Hyundai zastrzega sobie prawo do zablokowania danych uwierzytelniających lub zawieszenia dostępu do aplikacji w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszych Warunków, w tym m.in. w przypadku podejrzenia nieprawidłowej i/lub niewłaściwej aktywności konta.

4.10 Korzystanie z myHyundai jest bezpłatne. Jednakże korzystanie z myHyundai wymaga dostępu do Internetu lub usług, które nie są objęte niniejszymi Warunkami. Opłaty dostawców usług mobilnych, w tym między innymi opłaty za korzystanie z danych mobilnych lub SMS-ów, podlegają odrębnym umowom z dostawcami takich usług.

Umowa pomiędzy Klientem a Hyundai Motor Poland zostaje zawarta po pomyślnej rejestracji. W procesie subskrypcji użytkownik otrzymuje opcje ustawień, za pomocą których może skorygować ewentualne błędy w danych wejściowych. Umowa jest zawierana w języku polskim. Niniejsze Warunki będą również dostępne dla Klienta w dowolnym momencie w Aplikacji (patrz: Menu Aplikacji pod Moje konto).

5. Usługi myHyundai

Aplikacja myHyundai oferuje opisane poniżej funkcje dla smartfonów kompatybilnych z systemem iOS 12 lub nowszymi wersjami oraz Android 7 lub nowszymi wersjami. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w wybranym przez Państwa kraju lub ich dostępność może być ograniczona.

5.1 Wybrany Dealer Hyundai 

Za pośrednictwem myHyundai można wybrać i zapisać preferowanego dealera lub serwis Hyundai, który jest następnie automatycznie rejestrowany i wybierany jako domyślny dla innych usług myHyundai ("wybrany dealer Hyundai").

O ile nie wskazano wybranego dealera Hyundai, dealer zostanie wybrany automatycznie na podstawie lokalizacji Klienta (najbliższy autoryzowany dealer / serwis Hyundai na podstawie kodu pocztowego lub aktualnej lokalizacji Klienta).

W każdej chwili można zapisać wybranego dealera Hyundai, zastąpić go innym wybranym dealerem Hyundai lub usunąć. 

5.2 Jazda testowa

Za pośrednictwem myHyundai można umówić się na jazdę testową u wybranego dealera Hyundai. Wybrany dealer Hyundai może potwierdzić termin lub skontaktować się za pośrednictwem czatu lub telefonicznie, aby uzgodnić termin.

Kontaktowe dane osobowe Klienta zostaną przekazane wybranemu dealerowi Hyundai w celu umówienia i przeprowadzenia jazdy próbnej.

5.3 Rozmowa na żywo i Czat

Za pośrednictwem myHyundai można wybrać usługę Rozmowy na żywo i Czatu, w ramach której zostanie nawiązane połączenie wideo z wybranym dealerem Hyundai.  

Jeśli dealer Hyundai nie będzie w stanie odpowiedzieć w krótkim czasie, Klient może umówić rozmowę wideo na odpowiadającą mu datę i godzinę. Dealer może się skontaktować z Klientem w celu potwierdzenia umówionego spotkania.

Klient może również wybrać czat z dealerem Hyundai za pośrednictwem myHyundai.

Zarówno rozmowy wideo, jak i czaty korzystają z bezpiecznego połączenia i są szyfrowane. Należy pamiętać, że Hyundai nie przechowuje filmów i rozmów na czacie ani nie ma do nich dostępu. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek ustalenia lub oświadczenia składane przez dealera Hyundai.

5.4 Kupno samochodu

Za pośrednictwem myHyundai i funkcji Stock Locator można wyszukać dostępne pojazdy u najbliższych dealerów. Klient może udostępnić swoją lokalizację lub wybrać dealera, z którym chce się skontaktować, aby kontynuować proces zakupu.

Hyundai może również zapewnić Klientowi możliwość skonfigurowania pojazdu za pomocą konfiguratora samochodów. Taki konfigurator może być udostępniony Klientowi w serwisie myHyundai. W takim przypadku Hyundai przechowuje kod konfiguracji/FSC Klienta oraz datę i godzinę skonfigurowania pojazdu. 

Na podstawie wyboru pojazdu za pośrednictwem Stock Locatora lub konfiguracji, Klient może poprosić o konsultację na żywo lub jazdę próbną u wybranego dealera Hyundai.

Po skonfigurowaniu lub wybraniu pojazdu Klient może wykonać jedną z następujących czynności: 

 • Umówić się na jazdę próbną u wybranego Dealera Hyundai (szerzej na ten temat w pkt 5.2);
 • Odbyć konsultację na żywo lub konsultację na czacie z pobliskimi dealerami Hyundai (szerzej na ten temat w pkt 5.3);
 • Złożyć zapytanie o niewiążącą propozycję cenową na konkretny pojazd - w tym przypadku Klient zostanie przekierowany na platformę Cl!ck to Buy. 
  Cl!ck to Buy jest odrębną usługą internetową świadczoną przez Hyundai. Przed skorzystaniem z tego serwisu po raz pierwszy należy zaakceptować jego warunki użytkowania i uznać politykę prywatności. 

5.5 Zarządzanie pojazdami

Za pośrednictwem myHyundai Klient może przeglądać niektóre informacje o swoim pojeździe Hyundai. W tym celu należy wprowadzić numer VIN pojazdu, a także wgrać dokument własności pojazdu, zgodnie z treścią pkt 4.7 niniejszych Warunków.

Możliwe jest również usunięcie pojazdu z konta poprzez ustawienia profilu.

5.6 Rezerwacja usług

Za pośrednictwem myHyundai Klient może skorzystać z funkcjonalności Rezerwacji Usług, aby zarezerwować wizyty serwisowe u wybranego dealera Hyundai.

Klient może wybrać żądane kategorie obsługi serwisowej i dodatkowych napraw, jak również ich preferowany harmonogram.

Po kliknięciu na "Wyślij" zapytanie zostanie wysłane do preferowanego Dealera.

Wybrany dealer Hyundai prześle Klientowi szacunkową ofertę dotyczącą pożądanych usług. O ile nie zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie, oferta ta nie będzie wiążąca. Ostateczna oferta zostanie przedstawiona Klientowi przez dealera po zbadaniu pojazdu.

5.7 Historia serwisowa

Serwis myHyundai umożliwia przeglądanie historii usług świadczonych przez Dealerów Hyundai w odniesieniu do pojazdów Hyundai. Klient może zobaczyć informacje dotyczące:

 • rodzaju usługi jaka była świadczona;
 • daty wykonania usługi; 
 • dealera, który świadczył usługę.

Hyundai dokłada starań, aby zamieszczać wyłącznie dokładne i aktualne informacje dotyczące historii serwisowej. Należy jednak pamiętać, że wyświetla wyłącznie informacje przekazane mu przez dealerów Hyundai w danym kraju i dlatego nie może gwarantować, że historia serwisowa jest kompletna. 

5.8 Śledzenie zamówienia

Za pośrednictwem myHyundai Klient może śledzić status zamówienia i produkcji pojazdu aż do momentu dostawy. Aby zobaczyć szczegóły zamówienia, myHyundai wymaga wprowadzenia kraju, w którym zamówienie zostało utworzone wraz z numerem zamówienia.

Należy pamiętać, że informacje dotyczące dostawy zamówienia są szacunkowe i mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników. 

5.9 Centrum Pomocy Hyundai Assistance

Jeśli Klient potrzebuje pomocy dla swojego pojazdu (np. w przypadku awarii), może zadzwonić do Centrum Pomocy Hyundai Assistance za pośrednictwem myHyundai, aby śledzić aktualizacje statusu swojego żądania i przybycie pomocy za pomocą mapy.

Centrum Pomocy Hyundai Assistance jest bezpłatne dla klientów subskrybujących Centrum Pomocy Hyundai Assistance. W przypadku braku subskrypcji Centrum Pomocy Hyundai Assistance, Klient będzie zobowiązany do pokrycia powstałych kosztów i opłat za usługi świadczone przez Hyundai lub Dostawcę zewnętrznego.

Należy pamiętać, że Hyundai nie gwarantuje dostępności usługi żądania Centrum Pomocy Hyundai Assistance. Jeśli Klient potrzebuje pilnej pomocy, powinien rozważyć skontaktowanie się z odpowiednimi władzami.   

5.10 Naprawa

Za pośrednictwem myHyundai Klient może skontaktować się z wybranym dealerem Hyundai, aby poprosić o szacunkową ofertę na naprawę zewnętrzną w samochodzie Hyundai.

Aby przedstawić Klientowi szacunkową ofertę, funkcjonalność Naprawy zewnętrznej wymaga przesłania przez Klienta zdjęć części pojazdu, które mogą wymagać naprawy.

Przesłane zdjęcia, dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu) oraz informacje o jego pojeździe (tablica rejestracyjna, numer VIN, tryb, nadwozie, rok modelowy, kolor zewnętrzny i przebieg) zostaną udostępnione wybranemu dealerowi Hyundai.

Po kliknięciu "Wyślij" zapytanie zostanie przekazane do wybranego dealera Hyundai.

Wybrany przez Klienta dealer Hyundai prześle mu niewiążącą ofertę szacunkową dotyczącą naprawy zewnętrznej pojazdu. Ostateczną ofertę dealer przedstawia Klientowi po zbadaniu jego pojazdu w salonie. Jeśli Klient chce dokonać naprawy zgodnej z ofertą, może umówić się na spotkanie z dealerem za pośrednictwem myHyundai. 

5.11 Sprzedaż używanego pojazdu

Za pośrednictwem myHyundai Klient może uzyskać szacunkową ofertę sprzedaży swojego używanego pojazdu Hyundai.

Ta funkcja jest również dostępna dla użytkowników, którzy nie zarejestrowali konta Hyundai. Jednak w takim przypadku, aby móc skorzystać z tej funkcji, użytkownik jest proszony o udostępnienie swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz niektórych danych dotyczących pojazdu (takich jak numer VIN i tablica rejestracyjna, model/linia pojazdu, nadwozie, rok produkcji, kolor zewnętrzny i przebieg).

Aby uzyskać szacunkową ofertę, funkcjonalność Sprzedaż używanego pojazdu wymaga zdjęć pojazdu Klienta. Oprócz zdjęć, Klient zostanie poproszony o udostępnienie dodatkowych szczegółów dotyczących swojego pojazdu.

Aby skorzystać z tej funkcji, Klient zostanie poproszony o udostępnienie dostępu do aparatu lub biblioteki zdjęć.

Przesłane zdjęcia, dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu) oraz informacje o jego pojeździe (tablica rejestracyjna, VIN, tryb, nadwozie, rok modelowy, kolor zewnętrzny i przebieg) zostaną przekazane do wybranego dealera Hyundai. Wybrany przez Klienta dealer Hyundai prześle mu szacunkową ofertę na zakup jego pojazdu. Proces sprzedaży należy zakończyć bezpośrednio u wybranego przez Klienta Dealera Hyundai. Klient może w tym celu umówić się na spotkanie z dealerem za pośrednictwem myHyundai.

5.12 Usługi Bluelink

Za pośrednictwem myHyundai można uzyskać dostęp do pewnych informacji i funkcji z systemu Bluelink. Należy pamiętać, że w tym zakresie wymagana jest aktywacja Usługi Bluelink w systemie infotainment pojazdu oraz aplikacji Bluelink, zgodnie z odpowiednimi warunkami użytkowania, dostępnymi w aplikacji Bluelink.

Za pośrednictwem myHyundai Klient może otrzymać następujące informacje o stanie pojazdu dostępne w aplikacji Bluelink:

 • Aktualizacja stanu (dostarcza informacje o stanie pojazdu Hyundai w zakresie zasięgu, poziomu paliwa, stanu blokady drzwi, stanu kontroli klimatu, stanu akumulatora 12 V, (wszystkie pojazdy Hyundai); stanu ładowania akumulatora wysokonapięciowego, włączonego/wyłączonego ładowania planowego, (wszystkie pojazdy Hyundai EV i PHEV).

5.13 Światła ostrzegawcze

Za pośrednictwem myHyundai Klient może zweryfikować znaczenie lampek ostrzegawczych lub ikon w swoim pojeździe. W tym celu należy wykonać zdjęcie światła ostrzegawczego i przesłać je za pośrednictwem systemu.

Należy pamiętać, że usługa ma na celu pomóc Klientowi w interpretacji sygnałów ostrzegawczych, takich jak światła lub ikony, nie zastępuje jednak instrukcji obsługi pojazdu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi pojazdu oraz znaczeniem lampek ostrzegawczych lub ikon, właściwych dla modelu, który użytkuje. Odpowiedzialność Hyundai w tym względzie jest wykluczona w zakresie dozwolonym przez prawo. 

5.14 Instrukcja obsługi

Za pośrednictwem myHyundai Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do instrukcji obsługi pojazdu, odpowiadającej jego pojazdowi.

5.15 Wiadomości rynkowe

myHyundai może wyświetlać interesujące fakty i wiadomości dotyczące rynku motoryzacyjnego, jak również oferty specjalne lub akcje promocyjne podejmowane przez Hyundai w kraju Klienta.

Ze szczegółami takich ofert można zapoznać się u wybranego dealera Hyundai.  

Strona trzecia Usługi

Twój wybrany dealer Hyundai - Możemy przetwarzać niektóre zapytania za pośrednictwem autoryzowanego dealera/serwisu Hyundai. W takim przypadku możemy udostępnić Państwa dane osobowe wybranemu dealerowi Hyundai, aby mógł on przetworzyć Państwa żądanie i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby w kontekście Państwa zapytania. O ile nie wybrali Państwo preferowanego dealera Hyundai, dokonamy tego wyboru na podstawie Państwa lokalizacji (najbliższy autoryzowany dealer/serwis Hyundai na podstawie Państwa kodu pocztowego lub aktualnej lokalizacji).

Hyundai Motor Europe GmbH - Nasz podmiot stowarzyszony Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Niemcy może otrzymać Państwa dane osobowe w celu rozwoju i udoskonalenia naszych produktów i usług.

Wybrani partnerzy Hyundai - Możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranym partnerom Hyundai, którzy świadczą niezależne Usługi w ramach myHyundai:

 • Centrum Obsługi Klienta Hyundai Motor Poland - Call Center Poland, z siedzibą przy ul. Wołoskiej 16, 01-675 Warszawa,  może otrzymać Państwa dane osobowe, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych przez Państwa danych bądź w celu obsługi zapytania dotyczącego aplikacji myHyundai.
 • Centrum Pomocy Hyundai Assistance - Europ Assistance Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa, może otrzymać Państwa dane osobowe w celu udzielenia pomocy drogowej. Koordynator z Centrum Pomocy ustali rodzaj niezbędnej pomocy, skontaktuje się z odpowiednim usługodawcą i uzgodni szczegóły interwencji. Aby dokonać weryfikacji może poprosić Państwa o podanie: danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania), danych pojazdu (marka, model, nr VIN, nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji, miejsce sprzedaży pojazdu).

6. Zobowiązania Klienta

6.1 Klient może uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich pod warunkiem, że: 

 • przestrzega niniejszych Warunków;
 • przestrzega obowiązującego prawa i przepisów oraz szanuje prawa osób trzecich podczas korzystania z Usług; 
 • nie wykorzystuje Usług do celów niezgodnych z prawem ani nie ułatwia osobom trzecim korzystania z Usług do celów niezgodnych z prawem;
 • nie robi niczego, co zagraża bezpieczeństwu Usług lub mogłoby zagrozić lub osłabić infrastrukturę techniczną Hyundai lub osób trzecich; 
 • nie uszkadza, nie wyłącza, nie włamuje się do Usług ani w inny sposób nie zakłóca ich działania, nie wprowadza do Usług żadnych wirusów, "robaków", złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących, "trojanów" ani innych szkodliwych kodów lub programów, które mogłyby zagrozić działaniu Usług.

6.2 Klient jest odpowiedzialny za wybór własnych urządzeń używanych do uzyskania dostępu do Usług, w tym za kompatybilność takich urządzeń pod względem oprogramowania i technologicznej przydatności do odbioru Usług. Klient jest również odpowiedzialny za aktualizację swoich urządzeń i instalację wszelkich aktualizacji lub nowych wersji, gdy są one udostępniane przez Hyundai.

6.3 Klient powinien poinformować Hyundai za każdym razem, gdy pozbywa się pojazdu zarejestrowanego w myHyundai. Jeśli tego nie zrobi, Hyundai nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie wszelkich niedokładnych informacji, w tym danych osobowych dotyczących Klienta, do momentu powiadomienia Hyundai o odpowiednich zmianach. 

6.4 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa lub szkody spowodowane jego działaniami związanymi z korzystaniem przez niego z aplikacji myHyundai, które są sprzeczne z niniejszymi Warunkami lub prawem.

7. Usunięcie konta

7.1 Aby zakończyć korzystanie z myHyundai, można w każdej chwili odinstalować aplikację z urządzenia, bez usuwania konta Hyundai. Można również odłączyć aplikację myHyundai od Konta Hyundai, co spowoduje wyłączenie aplikacji myHyundai z Konta Hyundai. W takim przypadku Klient nie będzie mógł korzystać z myHyundai, dopóki nie połączy myHyundai z powrotem z Kontem Hyundai.

7.2 Klient może również usunąć swoje Konto Hyundai w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na przycisk "usuń swoje konto". Konto Hyundai Klienta zostanie wtedy uśpione na 30 dni (w czasie których Klient może je ponownie aktywować), i zostanie definitywnie dezaktywowane na koniec tego okresu, zgodnie z odpowiednimi warunkami użytkowania, dostępnymi w aplikacji myHyundai. Po usunięciu konta nie będzie można korzystać z żadnych funkcji myHyundai lub innych usług dostępnych za pośrednictwem Konta Hyundai. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy (tylko dla konsumentów)

8.1 Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy opisane poniżej przysługuje wyłącznie konsumentom. 

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Hyundai Motor Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, formularz kontaktowy, telefon: 0 800 444 000 (połączenie bezpłatne), +48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) - godziny funkcjonowania: pon-pt: 9:00-20:00, sob: 9:00-14:00

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy w pkt 8.2 poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez Klienta skutkuje utratą przez niego dostępu do funkcjonalności myHyundai.

8.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, formularz kontaktowy, telefon: 0 800 444 000 (połączenie bezpłatne), +48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) - godziny funkcjonowania: pon-pt: 9:00-20:00, sob: 9:00-14:00

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*);

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________

Adres konsumenta(-ów) _____________

Podpis konsumenta(-ów) ________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data _______

(*) niepotrzebne skreślić

9. Uprawnienia Hyundai

9.1 Hyundai zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków lub do modyfikacji, przerwania, zawieszenia lub zastąpienia jakiejkolwiek Usługi dostępnej lub oferowanej w dowolnym czasie i według swojego uznania. W szczególności, Warunki mogą zostać zmienione w przypadku:

 • konieczności dostosowania postanowień Warunków do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • konieczności dostosowania Warunków do zaleceń, nakazów, orzeczeń, przepisów, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów władzy publicznej, w tym organów nadzoru;
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Usług, w tym wprowadzenia nowych Usług lub zmiany dotychczasowych funkcjonalności lub cech Usług, jeżeli wpływają one na zasady świadczenia Usług na podstawie Warunków;
 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług mającej wpływ na zasady świadczenia Usług na podstawie Warunków;
 • konieczności usunięcia niejasności czy błędów pisarskich mogących wystąpić w Warunkach;
 • zmiany danych kontaktowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków podanych w Warunkach. 

W przypadku zmiany Warunków, Klient zostanie o tym poinformowany odpowiednim wyprzedzeniem. 

9.2 Hyundai może od czasu do czasu zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usług w nagłych przypadkach, w związku z problemami technicznymi (naprawa, konserwacja, usprawnienia itp.), ze względów bezpieczeństwa i/lub w związku z wprowadzeniem zmian (nowe udogodnienia, usługi, aplikacje itp.), dołoży jednak starań, aby ograniczyć częstotliwość i czas trwania wszelkich zawieszeń lub ograniczeń. 

9.3 Hyundai może również tymczasowo lub na stałe odmówić Klientowi dostępu do Usług w przypadku (podejrzenia) naruszenia niniejszych Warunków lub niewłaściwego wykorzystania Usług.

10. Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe Hyundai wyświetlane na powiązanych stronach internetowych i aplikacjach do Usług są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Hyundai Motor Company, Korea, obowiązującymi w Unii Europejskiej i/lub innych jurysdykcjach. Grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług firmy Hyundai są znakami towarowymi lub znakami handlowymi firmy Hyundai. Znaki towarowe i szata graficzna firmy Hyundai nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą niebędącą własnością firmy Hyundai w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd lub zdyskredytować firmę Hyundai. Wszystkie inne znaki towarowe nienależące do Hyundai Motor Company, które są przedstawione w odniesieniu do Usług i wszelkich powiązanych witryn, należą do ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani z firmą Hyundai, połączeni z nią lub przez nią sponsorowani. 

11. Przetwarzanie danych osobywch i bezpieczeństwo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Należy niezwłocznie poinformować Hyundai o wszelkich (podejrzanych) błędach lub problemach związanych z aplikacją, w szczególności w przypadku utraty lub kradzieży danych uwierzytelniających.

Należy również zainstalować wszelkie aktualizacje aplikacji, gdy tylko zostaną one przez nas udostępnione. 

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Hyundai dokłada wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Usług i bezbłędną transmisję. Jednak ze względu na charakter Internetu nie można zagwarantować nieprzerwanego i bezbłędnego dostępu. Hyundai nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za dokładność i aktualność danych i informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług.

12.2 Hyundai nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za skutki zakłóceń, przerw i usterek funkcjonalnych Usług oraz wszelkich zawieszeń i/lub ograniczeń w dostępie do Usług określonych w pkt 4.7 i pkt 7.

12.3 Hyundai będzie odpowiedzialny wobec Klienta za straty i szkody spowodowane przez Hyundai, które można było przewidzieć. W przypadku nieprzestrzegania przez Hyundai niniejszych Warunków, będzie on odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Klienta, które są przewidywalnym rezultatem złamania przez Hyundai niniejszych Warunków lub braku zachowania przez Hyundai należytej staranności i umiejętności, nie będzie on jednak odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie dało się przewidzieć.

12.4 Hyundai nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy lub zaniedbaniem jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców lub za oszustwo lub fałszywe przedstawienie.

12.5 Hyundai nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są przeznaczone do użytku prywatnego. Jeśli Klient korzysta z Usług w jakimkolwiek celu komercyjnym, biznesowym lub w celu odsprzedaży, Hyundai nie będzie ponosić wobec niego odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

12.6 Hyundai nie jest odpowiedzialny za weryfikację, ocenę lub zatwierdzanie produktów, usług lub aplikacji Dostawców zewnętrznych i/lub Dealerów Hyundai. Nie ponosi odpowiedzialności za oferty Dostawców zewnętrznych i/lub Dealerów Hyundai i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za działania Dostawców zewnętrznych i/lub Dealerów Hyundai i/lub zawartość, jakość i/lub działanie ich produktów, usług lub aplikacji. 

13. Reklamacje i komunikacja

13.1 Wszelkie reklamacje, powiadomienia i/lub wnioski dotyczące myHyundai lub Usług można wysyłać w jeden z następujących sposobów:

 • w formie pisemnej, skierowane na adres:
  Hyundai Motor Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa
 • za pomocą formularza kontaktowego
 • telefonicznie pod numerem:
  0 800 444 000 (połączenie bezpłatne),
  +48 22 444 00 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
  godziny funkcjonowania: pon-pt: 9:00-20:00, sob: 9:00-14:00.

13.2 Hyundai dołoży uzasadnionych starań, aby udzielić odpowiedzi na otrzymaną reklamację w ciągu 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. 

14. Postanowienia końcowe

14.1 Każde z postanowień niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

14.2 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo według właściwości ogólnej.

14.3 Alternatywne metody rozwiązywania sporów to proces, w którym niezależny organ rozpatruje fakty związane ze sporem i stara się go rozwiązać, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Komisja Europejska udostępnia platformę do alternatywnego rozwiązywania sporów. Dostęp do platformy można uzyskać poprzez stronę http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hyundai nie jest zobowiązany i nie uczestniczy w procedurach alternatywnego rozwiązywania sporów przed podmiotem zajmującym się alternatywnym rozwiązywaniem sporów dla konsumentów.