Článek I.

Úvodní ustanovení

1.      Tyto Obchodní podmínky prodeje nových vozidel HYUNDAI (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající při koupi osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI mezi autorizovaným prodejcem motorových vozidel HYUNDAI (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále také „Kupující“ a společně s Prodávajícím dále také jen „Smluvní strany).

2.     Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) nedílnou součástí každé kupní smlouvy týkající se koupě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI (dále jen „Automobil“ a „Kupní smlouva“) Kupujícím od Prodávajícího.

Článek II.

Uzavření Kupní SMLOUVY

3.     Kupní smlouva je uzavřena podpisem závazné objednávky Automobilu oběma Smluvními stranami.

1.      Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

 

Článek III.

KUPNÍ CENA

1.      Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou se rozumí cena Automobilu včetně výbavy a všech doplňků platná v den uzavření Kupní smlouvy dle ceníku Prodávajícího platného a účinného pro příslušné období.

2.     Kupní cena vycházející z ceníku používaného Prodávajícím je uvedena v závazné objednávce Automobilu.

3.     Dojde-li kdykoli od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do okamžiku dodání Automobilu Kupujícímu prokazatelně ke změně okolností, za kterých byla Kupní smlouva uzavřena, které budou mít vliv na výši Kupní ceny („Změna“), je Prodávající oprávněn Kupní cenu navýšit způsobem přímo úměrným navýšení nákladů na výrobu a dopravu Automobilu Kupujícímu, a to nanejvýš o deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu; zvýší-li Prodávající Kupní cenu z důvodů uvedených v předchozí větě podstatným způsobem, tj. o více než deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4.     V případě Změny, která by měla vést k navýšení Kupní ceny o více než deset procent (10 %) oproti původní výši, je Prodávající rovněž oprávněn iniciovat obnovení jednání mezi Smluvními stranami o podmínkách Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny. Smluvní strany jsou následně povinny vést vzájemné jednání v daném rozsahu s cílem dospět k vzájemně akceptovatelnému řešení. Nedosáhnou-li Smluvní strany dohody o změně podmínek Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny ve lhůtě třiceti (30) dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

5.     Změna dle odst. 3. tohoto článku III. může být způsobena zejména, nikoli však výlučně v důsledku:

a.     změny cen vstupních surovin, materiálů a/nebo dopravy;

b.    změny právních předpisů (včetně aplikovatelných technických norem);

c.     rozhodnutí orgánů veřejné moci (včetně vyhlášení stavu nouze, stavu ohrožení státu, válečného stavu, opatření s vyhlášením předmětných stavů souvisejících apod.); a

d.    výskytu okolností nezávislých na vůli Smluvních stran, včetně okolností vyvolaných třetími osobami či přírodními silami (teroristický čin, atentát, státní převrat, válka, embargo, stávka, zemětřesení, záplavy/povodně, tornádo, požár, epidemie, pandemie apod.).

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Pokud není písemně sjednáno jinak, kupní cena se hradí takto:

-   Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu v dohodnuté výši s ohledem na typ Automobilu a jeho výbavu, nejméně však ve výši 10.000,- Kč, a to buď (i) v hotovosti k rukám Prodávajícího v den podpisu závazné objednávky Automobilu Kupujícím, nebo (ii) bezhotovostním převodem nejpozději do pěti (5) dnů od podpisu závazné objednávky Automobilu Kupujícím. V případě neuhrazení zálohy se jedná o podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

-   Nejpozději v den předání Automobilu při podpisu předávacího protokolu uhradí Kupující zbývající část kupní ceny Prodávajícímu, přičemž uhrazení zbývající části kupní ceny může proběhnout v hotovosti, nebo může být kupní cena zaplacena bankovním převodem.

2.     Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

3.     Kupující je povinen zaplatit zálohy a zbývající části kupní ceny Prodávajícímu bezhotovostním převodem, jsou-li splněny podmínky pro povinnost provést platbu bezhotovostně ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4.     Vlastnické právo k Automobilu přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva k Automobilu.

Článek V.

DODACÍ PODMÍNKY

1.      Povinnost odevzdat Automobil Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Automobil připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího a Kupujícímu je umožněno Automobil převzít.

2.     Dodací lhůta uvedená v závazné objednávce Automobilu je předběžná (předpokládaná) a o přesném termínu předání Automobilu bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího informovat. V případě, že však Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání o více než šestnáct (16) týdnů, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V situaci, kdy Prodávající nemůže Automobil Kupujícímu dodat ani ve výše uvedené prodloužené lhůtě ze závažných důvodů, na které má jen omezený vliv, zejména, nikoli však výlučně, s ohledem na aktuální situaci na trhu se součástkami a vstupními materiály nezbytnými k výrobě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI, je Prodávající oprávněn dodací lhůtu k dodání Automobilu dále prodloužit o další 4 týdny, a to opakovaně, nejvýše však dvakrát (2×). Prodloužení lhůty k dodání Automobilu Prodávající oznámí Kupujícímu písemně alespoň pět (5) dní předem spolu s uvedením důvodů, proč k prodloužení lhůty k dodání Automobilu dochází.

3.     V případě, že Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání Automobilu o více než šestnáct (16) týdnů z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku V., aniž by došlo ze strany Kupujícího k odstoupení od Kupní smlouvy, a za předpokladu, že pro Prodávajícího nebude ze závažných důvodů Automobil možné Kupujícímu dodat, zejména, nikoli však výlučně, jelikož modelová řada Automobilu, který je předmětem koupě podle Kupní smlouvy, již nebude výrobcem vyráběna, Kupní smlouva zaniká oznámením Prodávajícího a Prodávající není v takovém případě Kupujícímu povinen Automobil dodat. O skutečnosti, že nebude možné Kupujícímu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Automobil dodat, je Prodávající povinen Kupujícího oznámením informovat bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

4.     Kupující je povinen Automobil převzít do deseti (10i) dnů od obdržení informace Prodávajícího o tom, že Automobil je připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího.

5.     Automobil je předáván na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

Článek VI.

PŘEVZETÍ Automobilu KUPUJÍCÍM

1.      Pokud Kupující nepřevezme Automobil ve lhůtě dle odst. 4 článku V těchto Obchodních podmínek a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která nesmí být kratší než sedm (7) dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování Automobilu, a to od prvního dne po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty.

2.     Pokud Automobil nebude Kupujícím převzat ani v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu jejího porušení Kupujícím a Automobil použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Automobilu.

Článek VII.

NÁROKY Z VAD Automobilu

1.      Kupující je povinen upozornit při převzetí Automobilu na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, zjistitelné při přejímce a vyznačit je v předávacím protokolu, jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.

2.     Záruka a záruční podmínky jsou stanoveny v záruční knížce k Automobilu. Podmínky stanovené v záruční knížce jsou pro Kupujícího závazné. Kupující tímto prohlašuje, že měl před uzavřením Kupní smlouvy možnost seznámit se s obsahem záruční knížky.

3.     Povinnost Prodávajícího dodat řádně Automobil je splněna, pokud dodaný Automobil odpovídá schválenému typu Automobilu dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti typu Automobilu platného v den jeho odevzdání.

4.     Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo Prodávajícím, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou přesnými údaji o vlastnostech a jakosti Automobilu, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu Automobilu a údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.

5.     Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím, kterým je právnická osoba či podnikající fyzická osoba, je, a to i při vadném plnění, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, vyloučeno právo Kupujícího z odpovědnosti za vady na (i) odstoupení od Kupní smlouvy a (ii) odstranění vady dodáním nového Automobilu bez vady, přičemž je zachováno pouze právo na (i) odstranění vady opravou Automobilu, případně výměnou vadného dílu, nebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny. Toto omezení neplatí pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání Automobil užívat k účelu, ke kterému je Automobil běžně určen.

Článek VIII.

UJEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

1.      Tento článek VIII. Obchodních podmínek se použije pouze při uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě rozporu s ostatními ustanoveními Obchodních podmínek má tento článek VIII. přednost.

2.     Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Automobilu Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podmínkami stanovenými v záruční knížce. Kupující tímto prohlašuje, že byl s podmínkami stanovenými v záruční knížce před uzavřením Kupní smlouvy seznámen.

3.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel za to, že Automobil je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Automobil při jeho převzetí má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Automobilu a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že Automobil vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

4.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Automobilu v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li Smluvními stranami sjednána nebo v záruční knížce určena doba delší.

5.     V případě uzavření Kupní smlouvy mimo obchodní prostory Prodávajícího dle § 1828 Občanského zákoníku může Kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Automobilu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení vrátí Prodávajícímu Automobil, který od něho obdržel, a to v provozovně nebo v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoli však dříve, než mu Kupující vrátí Automobil.

6.     V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 5 článku VIII. těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Automobil v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo odevzdáno společně s Automobilem. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Automobilu, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Automobilu nad rámec běžného vyzkoušení Automobilu při běžném nákupu v kamenné provozovně. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na základě odst. 5 článku VIII. těchto Obchodních podmínek v případě takového Automobilu, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

Článek IX.

NÁROKY PŘI PORUŠENÍ Kupní SMLOUVY

1.      Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z Kupní smlouvy déle než třicet (30) dní, jedná se o podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kdykoliv během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od Kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení Kupujícího nastávají okamžitě v případě, že Kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že Kupující tuto povinnost nemůže splnit.

2.     Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy, zejména některé z povinností uvedených v odst. 1 článku IV. a odst. 4 článku V. těchto Obchodních podmínek, déle než třicet (30) dní, vzniká Prodávajícímu právo požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši zálohy uvedené v bodě III. závazné objednávky Automobilu. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Prodávajícího na náhradu újmy ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty, na kterou mu vznikne právo.

Článek X.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

1.       Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).

2.      Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

3.      Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

4.      Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Článek XI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Kupující bere na vědomí, že v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a dalšími platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou Prodávající a společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. (dále jen „HMCZ“) oprávněni zpracovávat Kupujícím poskytnuté osobní údaje jako společní správci, a to (i) pro účely plnění Kupní smlouvy, (ii) pro účely plnění právních povinností Prodávajícího a HMCZ a (iii) pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího a HMCZ.

2.     Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího a HMCZ a o případných příjemcích osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny ve znění Zásad zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek a které jsou k dispozici v každé provozovně Prodávajícího, v sídle HMCZ a zároveň jsou také dostupné na www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1.      Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé Kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Prodávajícího.

2.     Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené Kupní smlouvy, musí mít písemnou formu.

3.     Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4.     V případech, kdy je Kupujícím podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních Občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

5.     Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

6.     Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují Smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

7.     Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Obchodních podmínek a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

8.     V případě, že po podpisu závazné objednávky Automobilu ze strany Kupujícího do doby jejího splnění (resp. do splnění závazku z Kupní smlouvy) dojde se souhlasem Prodávajícího k uzavření leasingové smlouvy na Automobil uvedený v závazné objednávce Automobilu nebo smlouvy obdobné mezi Kupujícím a třetí osobou (zejména leasingovou společností), uvedená závazná objednávka Automobilu (resp. Kupní smlouva) se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné) smlouvy na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího automaticky ruší. Prodávající a Kupující se dohodli, že uhrazená záloha na Automobil bude použita na úhradu zálohy dle uvedené leasingové nebo jí obdobné smlouvy.

9.     Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 19. 9. 2022