Článek I. 

Úvodní ustanovení

1.      Tyto Obchodní podmínky prodeje nových vozidel značky HYUNDAI (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající při koupi osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI mezi autorizovaným prodejcem motorových vozidel HYUNDAI (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále také „Kupující“ a společně s Prodávajícím dále také jen „Smluvní strany).

2.     Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) nedílnou součástí každé kupní smlouvy týkající se koupě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI (dále jen „Automobil“ a „Kupní smlouva“) Kupujícím od Prodávajícího.

                                                                                                             Článek II. 

Uzavření Kupní SMLOUVY

1.      Kupní smlouva je uzavřena podpisem závazné objednávky Automobilu oběma Smluvními stranami.

2.     Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

                                                                                                             Článek III. 

KUPNÍ CENA

1.      Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou se rozumí cena Automobilu včetně výbavy a všech doplňků platná v den uzavření Kupní smlouvy dle ceníku Prodávajícího platného a účinného pro příslušné období.

2.     Kupní cena vycházející z ceníku používaného Prodávajícím je uvedena v závazné objednávce Automobilu.

3.     Dojde-li kdykoli od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do okamžiku dodání Automobilu Kupujícímu prokazatelně ke změně okolností, za kterých byla Kupní smlouva uzavřena, které budou mít vliv na výši Kupní ceny („Změna“), je Prodávající oprávněn Kupní cenu navýšit způsobem přímo úměrným navýšení nákladů na výrobu a dopravu Automobilu Kupujícímu, a to nanejvýš o deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu; zvýší-li Prodávající Kupní cenu z důvodů uvedených v předchozí větě podstatným způsobem, tj. o více než deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4.     V případě Změny, která by měla vést k navýšení Kupní ceny o více než deset procent (10 %) oproti původní výši, je Prodávající rovněž oprávněn iniciovat obnovení jednání mezi Smluvními stranami o podmínkách Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny. Smluvní strany jsou následně povinny vést vzájemné jednání v daném rozsahu s cílem dospět k vzájemně akceptovatelnému řešení. Nedosáhnou-li Smluvní strany dohody o změně podmínek Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny ve lhůtě třiceti (30) dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

5.     Změna dle odst. 3. tohoto článku III. může být způsobena zejména, nikoli však výlučně v důsledku:

a.     změny cen vstupních surovin, materiálů a/nebo dopravy;

b.    změny právních předpisů (včetně aplikovatelných technických norem);

c.     rozhodnutí orgánů veřejné moci (včetně vyhlášení stavu nouze, stavu ohrožení státu, válečného stavu, opatření s vyhlášením předmětných stavů souvisejících apod.); a

d.     výskytu okolností nezávislých na vůli Smluvních stran, včetně okolností vyvolaných třetími osobami či přírodními silami (teroristický čin, atentát, státní převrat, válka, embargo, stávka, zemětřesení, záplavy/povodně, tornádo, požár, epidemie, pandemie apod.).

                                                                                                            Článek IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Pokud není písemně sjednáno jinak, kupní cena se hradí takto:

  • Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu v dohodnuté výši s ohledem na typ Automobilu a jeho výbavu, nejméně však ve výši 10.000 Kč, a to buď (i) v hotovosti k rukám Prodávajícího v den podpisu závazné objednávky Automobilu Kupujícím, nebo (ii) bezhotovostním převodem nejpozději do pěti (5) dnů od podpisu závazné objednávky Automobilu Kupujícím. V případě neuhrazení zálohy se jedná o podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Nejpozději v den předání Automobilu při podpisu předávacího protokolu uhradí Kupující zbývající část kupní ceny Prodávajícímu, přičemž uhrazení zbývající části kupní ceny může proběhnout v hotovosti, nebo může být kupní cena zaplacena bankovním převodem.

2.     Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

3.     Kupující je povinen zaplatit zálohy a zbývající části kupní ceny Prodávajícímu bezhotovostním převodem, jsou-li splněny podmínky pro povinnost provést platbu bezhotovostně ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4.     Vlastnické právo k Automobilu přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva k Automobilu.

                                                                                                             Článek V. 

DODACÍ PODMÍNKY

1.      Povinnost odevzdat Automobil Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Automobil připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího a Kupujícímu je umožněno Automobil převzít.

2.     Dodací lhůta uvedená v závazné objednávce Automobilu je předběžná (předpokládaná) a o přesném termínu předání Automobilu bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího informovat. V případě, že však Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání o více než šestnáct (16) týdnů, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V situaci, kdy Prodávající nemůže Automobil Kupujícímu dodat ani ve výše uvedené prodloužené lhůtě ze závažných důvodů, na které má jen omezený vliv, zejména, nikoli však výlučně, s ohledem na aktuální situaci na trhu se součástkami a vstupními materiály nezbytnými k výrobě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI, je Prodávající oprávněn dodací lhůtu k dodání Automobilu dále prodloužit o další 4 týdny, a to opakovaně, nejvýše však dvakrát (2×). Prodloužení lhůty k dodání Automobilu Prodávající oznámí Kupujícímu písemně alespoň pět (5) dní předem spolu s uvedením důvodů, proč k prodloužení lhůty k dodání Automobilu dochází.

3.     V případě, že Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání Automobilu o více než šestnáct (16) týdnů z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku V., aniž by došlo ze strany Kupujícího k odstoupení od Kupní smlouvy, a za předpokladu, že pro Prodávajícího nebude ze závažných důvodů Automobil možné Kupujícímu dodat, zejména, nikoli však výlučně, jelikož modelová řada Automobilu, který je předmětem koupě podle Kupní smlouvy, již nebude výrobcem vyráběna, Kupní smlouva zaniká oznámením Prodávajícího a Prodávající není v takovém případě Kupujícímu povinen Automobil dodat. O skutečnosti, že nebude možné Kupujícímu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Automobil dodat, je Prodávající povinen Kupujícího oznámením informovat bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

4.     Kupující je povinen Automobil převzít do deseti (10) dnů od obdržení informace Prodávajícího o tom, že Automobil je připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího.

5.     Automobil je předáván na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

                                                                                                            Článek VI. 

PŘEVZETÍ Automobilu KUPUJÍCÍM

1.      Pokud Kupující nepřevezme Automobil ve lhůtě dle odst. 4 článku V. těchto Obchodních podmínek a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která nesmí být kratší než sedm (7) dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování Automobilu, a to od prvního dne po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty.

2.     Pokud Automobil nebude Kupujícím převzat ani v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu jejího porušení Kupujícím a Automobil použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Automobilu.

                                                                                                           Článek VII. 

NÁROKY Z VAD Automobilu

1.      Kupující je povinen upozornit při převzetí Automobilu na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, zjistitelné při přejímce a vyznačit je v předávacím protokolu, jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.

2.     Záruka a záruční podmínky jsou stanoveny v garanční knížce k Automobilu. Podmínky stanovené v garanční knížce jsou pro Kupujícího závazné. Kupující tímto prohlašuje, že měl před uzavřením Kupní smlouvy možnost seznámit se s obsahem garanční knížky.

3.     Povinnost Prodávajícího dodat řádně Automobil je splněna, pokud dodaný Automobil odpovídá schválenému typu Automobilu dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti typu Automobilu platného v den jeho odevzdání.

4.     Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo Prodávajícím, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou přesnými údaji o vlastnostech a jakosti Automobilu, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu Automobilu a údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.

5.     Prodávající neodpovídá za vady Automobilu, pokud:

a.     vada existovala již v době převzetí Automobilu a pro takovou vadu byla Smluvními stranami sjednána sleva z kupní ceny;

b.    vada byla způsobena Kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, neodborným ošetřením, nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem Kupujícího nebo mechanickým poškozením;

c.     vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než Automobilu odpovídajících přiměřených podmínkách; nebo

d.    vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

6.     Vadou není opotřebení Automobilu způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u již použitého Automobilu opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.     Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu odst. 1 článku VIII. těchto Obchodních podmínek, je, a to i při vadném plnění, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, vyloučeno právo Kupujícího z odpovědnosti za vady na (i) odstoupení od Kupní smlouvy a (ii) odstranění vady dodáním nového Automobilu bez vady, přičemž je zachováno pouze právo na (i) odstranění vady opravou Automobilu, případně výměnou vadného dílu, nebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny. Toto omezení neplatí pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání Automobil užívat k účelu, ke kterému je Automobil běžně určen.

8.     Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu odst. 1 článku VIII. těchto Obchodních podmínek, má právo uplatnit reklamaci vytknutím vady Automobilu u Prodávajícího v kterékoli provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, nebo na adrese sídla Prodávajícího. Kupující je povinen reklamovaný Automobil za účelem přezkoumání vytknuté vady přistavit na adresu kterékoli provozovny Prodávajícího ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce na své náklady.

9.     Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu odst. 1 článku VIII. těchto Obchodních podmínek, je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady Automobilu. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto odstavce nebude reklamace Kupujícímu uznána a Automobil mu bude vrácen v příslušné provozovně Prodávajícího. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení Automobilu Prodávajícím nebo výrobcem.

                                                                                                          Článek VIII. 

UJEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

1.      Tento článek VIII. Obchodních podmínek se použije pouze při uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je pro účely těchto Obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a neuplatní se na něj pravidla uvedená v Obchodních podmínkách týkající se výlučně spotřebitele (zejména se na podnikatele neuplatní tento článek VIII. Obchodních podmínek). V případě rozporu s ostatními ustanoveními Obchodních podmínek má tento článek VIII. přednost.

2.     Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Automobilu těmito Obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a podmínkami stanovenými v garanční knížce. Pro případ jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a garanční knížky mají ustanovení garanční knížky přednost.

3.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel za to, že Automobil je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Automobil při jeho převzetí:

a.     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b.    je vhodný k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; a

c.     je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

4.     Neupozorní-li zvlášť Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy, že se některá vlastnost Automobilu liší, a Kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Prodávající Kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu odst. 3 článku VIII. těchto Obchodních podmínek Automobil:

a.     je vhodný k účelu, k němuž se obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b.    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí Kupujícího o koupi nemohlo mít vliv;

c.     je dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

d.    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

5.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za zajištění aktualizací k software Automobilu, coby věci s digitálními vlastnostmi ve smyslu ustanovení § 2161b Občanského zákoníku po celou dobu trvání záruky k Automobilu (resp. jeho příslušným částem, s nimiž je poskytování digitálních služeb či digitálního obsahu výlučně spojeno), jak je tato vymezena v garanční knížce k Automobilu. Bližší informace o charakteru, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě software Automobilu a jeho aktualizacích jsou Kupujícímu k dispozici v návodu k obsluze Automobilu, který byl Kupujícímu poskytnut před uzavřením Kupní smlouvy.

6.     Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se u Automobilu projeví v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li Smluvními stranami v Kupní smlouvě sjednána nebo v garanční knížce či jinde určena doba delší. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Automobilu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Automobil užívat.

7.     Projeví-li se vada Automobilu v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Automobil byl vadný již při převzetí.

8.     Má-li Automobil vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Automobilu bez vady nebo opravu Automobilu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Automobil měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

9.     Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Automobil měl bez vady.

10.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Automobilu a účel, pro který kupující Automobil koupil.

11.    K odstranění vady převezme Prodávající Automobil na vlastní náklady.

12.   Nepřevezme-li Kupující Automobil v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti Automobil po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají‑li Smluvní strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

13.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a.     Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavci 8 a 9 tohoto článku VIII.;

b.    se vada projeví opakovaně;

c.     je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

d.    je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

14.   Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Automobilu bez vady a vadného Automobilu, který Kupující obdržel.

15.   Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Automobilu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

16.   Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, garanční knížky, popř. jiným věrohodným způsobem.

17.   Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

18.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Kupujícího, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

19.   Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

20.  V případě uzavření Kupní smlouvy mimo obchodní prostory Prodávajícího dle § 1828 Občanského zákoníku může Kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Automobilu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení vrátí Prodávajícímu Automobil, který od něho obdržel, a to v provozovně nebo v sídle Prodávajícího na náklady Kupujícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoli však dříve, než mu Kupující vrátí Automobil.

21.   Odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 20 tohoto článku VIII. Obchodních podmínek je Kupující oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny Prodávajícího, na adresu elektronické pošty Prodávajícího či telefonicky na kontaktní linku Prodávajícího). Za účelem odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

22.   V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 20 článku VIII. těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Automobil v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo odevzdáno společně s Automobilem. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Automobilu, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Automobilu nad rámec běžného vyzkoušení motorového vozidla daného typu; Prodávající je dále oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty Automobilu. Pokud byl Automobil přihlášen do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota Automobilu v důsledku jeho přihlášení do evidence motorových vozidel, nejméně však o dvacet pět procent (25 %). Pokud bude mít Automobil v okamžiku jeho vrácení Kupujícím vyšší nájezd než sto (100) km a současně nebyl přihlášen do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota tohoto Automobilu v důsledku nájezdu, nejméně však o deset procent (10 %). V případě poškození Automobilu je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku odpovídající nákladům na uvedení Automobilu do původního stavu. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na základě odst. 19 článku VIII. těchto Obchodních podmínek v případě takového Automobilu, který byl vyroben podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsoben jeho osobním potřebám.

23.  Je-li společně s Automobilem poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu s Automobilem Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

                                                                                                            Článek IX. 

NÁROKY PŘI PORUŠENÍ Kupní SMLOUVY

1.      Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z Kupní smlouvy déle než třicet (30) dní, jedná se o podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kdykoliv během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od Kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení Kupujícího nastávají okamžitě v případě, že Kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že Kupující tuto povinnost nemůže splnit.

2.     Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy, zejména některé z povinností uvedených v odst. 1 článku IV. a odst. 4 článku V. těchto Obchodních podmínek, déle než třicet (30) dní, vzniká Prodávajícímu právo požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši zálohy uvedené v bodě III. závazné objednávky Automobilu. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Prodávajícího na náhradu újmy ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty, na kterou mu vznikne právo.

                                                                                                             Článek X. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

1.       Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) (dále jen „ČOI“).

2.      Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

3.      Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

4.      Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

                                                                                                            Článek XI. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Kupující bere na vědomí, že v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a dalšími platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou Prodávající a společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. (dále jen „HMCZ“) oprávněni zpracovávat Kupujícím poskytnuté osobní údaje jako společní správci, a to (i) pro účely plnění Kupní smlouvy, (ii) pro účely plnění právních povinností Prodávajícího a HMCZ a (iii) pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího a HMCZ.

2.     Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího a HMCZ a o případných příjemcích osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny ve znění Zásad zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek a které jsou k dispozici v každé provozovně Prodávajícího, v sídle HMCZ a zároveň jsou také dostupné na www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

                                                                                                           Článek XII. 

Závěrečná ustanovení

1.      Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé Kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Prodávajícího.

2.     Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené Kupní smlouvy, musí mít písemnou formu.

3.     Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4.     V případech, kdy Kupující není spotřebitelem ve smyslu odst. 1 článku VIII. těchto Obchodních podmínek, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních Občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).

5.     Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

6.     Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují Smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

7.     Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Obchodních podmínek a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

8.     V případě, že po podpisu závazné objednávky Automobilu ze strany Kupujícího do doby jejího splnění (resp. do splnění závazku z Kupní smlouvy) dojde se souhlasem Prodávajícího k uzavření leasingové smlouvy na Automobil uvedený v závazné objednávce Automobilu nebo smlouvy obdobné mezi Kupujícím a třetí osobou (zejména leasingovou společností), uvedená závazná objednávka Automobilu (resp. Kupní smlouva) se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné) smlouvy na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího automaticky ruší. Prodávající a Kupující se dohodli, že uhrazená záloha na Automobil bude použita na úhradu zálohy dle uvedené leasingové nebo jí obdobné smlouvy.

9.    Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 4. 2023