Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 15500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784 („HMCZ“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro HMCZ prioritou.

HMCZ je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). V určitých případech, především pro účely podpory prodeje, zajištění výroby a prodeje vozů Hyundai, zajištění jejich záruky, oprav a všech souvisejících služeb, je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné HMCZ během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je HMCZ („Internetové stránky“); (ii) zpracování osobních údajů ze strany HMCZ během plnění smluv s obchodními partnery, dealery a zákazníky HMCZ, okolnosti zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých specifických nástrojů (vč. My Hyundai, Cl!ck to Buy, H-live) jsou v zájmu zvýšení přehlednosti uvedeny samostatně níže; (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností HMCZ; (iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy; (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ; (vi) zpracování osobních údajů prováděné HMCZ na základě Vámi uděleného souhlasu a (vii) zpracování osobních údajů v rámci etické linky.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností HMCZ zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery a dealery HMCZ a smluv uzavíraných se zákazníky); včetně hromadných objednávek zákazníka (Program Fleet), které zahrnují tzv. fleetový příspěvek HMCZ příslušnému prodejci, kdy je HMCZ oprávněna si pro účely poskytnutí tohoto příspěvku po prodejci vyžádat vyplněnou žádost o dobropis, jejíž přílohu tvoří faktura vystavená prodejcem zákazníkovi, předávací protokol k danému motorovému vozidlu Hyundai včetně kopie dokladu o registraci tohoto vozidla;
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů HMCZ, například ochrana Internetových stránek a sítě HMCZ před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o testovací jízdy, vytváření konfigurace motorových vozidel apod.);
 • Registrace a vedení účtu MyHyundai (a souvisejícího poskytování doplňkových služeb);
 • Registrace a vedení účtu Cl!ck to Buy (a souvisejícího poskytování doplňkových služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení (HMCZ může zasílat obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonního hovoru nebo poštou) a cílení reklamy,
 • Přijetí oznámení v rámci naší etické linky.

Zpracovávané osobní údaje

HMCZ je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 

Údaje subjektů údajů a účely zpracování

 • Jméno a příjmení - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zajištění testovací jízdy, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy a případně dalších,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách, Provoz etické linky (jsou-li HMCZ údaje o identitě oznamovatele sděleny)
 • Oslovení (Pan, Paní) - Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy a případně dalších,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
 • Datum narození - Zajištění testovací jízdy
 • Kontaktní adresa / adresa trvalého pobytu - Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Zajištění testovací jízdy, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Provoz etické linky (jsou-li HMCZ údaje oznamovatelem sděleny)
 • E-mail - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy a případně dalších,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách, Zajištění testovací jízdy, Provoz etické linky (jsou-li HMCZ údaje oznamovatelem sděleny)
 • Telefonní číslo - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy a případně dalších, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách, Zajištění testovací jízdy
 • Číslo účtu - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ
 • IČO, DIČ - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ
 • Číslo občanského a technického průkazu - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zajištění testovací jízdy (pouze občanský průkaz)
 • Číslo řidičského průkazu - Zajištění testovací jízdy
 • VIN a další informace o motorovém vozidle - VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy a případně dalších, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.
 • MAC adresa* - Ochrana oprávněného zájmu HMCZ
 • Adresa IP (poslední 2 bajty), geolokační údaje (země, region, město), jazyk prohlížeče, datum a čas návštěvy, předchozí návštěvy, informace o zařízení – typ a verze prohlížeče, operační systém, rozlišení - Provoz Internetových stránek, vytváření uživatelských profilů
 • Uživatelské jméno, přepis obsahu chatu, lokace, zvuková nahrávka chatu - Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách
 • Datum narození - Provoz etické linky (jsou-li HMCZ údaje oznamovatelem sděleny)
 • Údaje uvedené v oznámení na etickou linku - Provoz etické linky
 • Podpis - Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu HMCZ, Zajištění testovací jízdy

* Zpracování v agregované podobě pouze pro účely vyhodnocení návštěvnosti prodejních míst, pseudonymizace je realizovaná bezprostředně po získání MAC adresy prostřednictvím technologie salted hashe bez možnosti zpětné identifikace.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci HMCZ a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb a pro účely vytváření zákaznických segmentů a profilů. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází také v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte HMCZ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílené reklamy / obchodních sdělení, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti HMCZ jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným HMCZ, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

S ohledem na to, že HMCZ je členem slupiny Hyundai, mohou být v souladu s recitálem č. 48 GDPR některé osobní údaje sdíleny na základě oprávněného zájmu v rámci skupiny Hyundai pro administrativní a provozní účely. Společnosti skupiny Hyundai mezi sebou uzavřely skupinovou smlouvu upravující práva a odpovědnosti v oblasti nakládání s osobními údaji.

Seznam příjemců osobních údajů HMCZ je dostupný ZDE.

HMCZ je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců, dalších pracovníků a zákazníků obchodních partnerů HMCZ, a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s HMCZ, popř. jiné údaje, které HMCZ obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije HMCZ za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že HMCZ bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. 

HMCZ provádí – v rámci kontroly plnění Smlouvy s autorizovaným prodejcem / Smlouvy s autorizovaným opravcem a dodržování Standardů prodejce / Standardů opravce –  pravidelné nebo nepravidelné průzkumy trhu prostřednictvím fiktivních nákupů (mystery shoppingů). V rámci těchto mystery shoppingů dochází ke zpracování osobních údajů pracovníků autorizovaných prodejců / autorizovaných opravců. Informace o zpracování osobních údajů v rámci mystery shoppingu je obsažena v samostatném informačním dokumentu; za splnění informační povinnosti je odpovědný příslušný autorizovaný prodejce / autorizovaný opravce.

Obchodní partner je povinen vždy řádně poučit o zpracování osobních údajů společností HMCZ své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s HMCZ.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je HMCZ povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste HMCZ ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 

Účel zpracování a doba uchování

 • Plnění smlouvy - po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
 • Plnění právních povinností - po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Ochrana oprávněného zájmu HMCZ - maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
 • Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů  - po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
 • Efektivní komunikace a vedení obchodního případu - maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
 • Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy - po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílení reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy**
 • Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetové stránce - osobní údaje získané v rámci návštěvy Internetových stránek 3 dny, osobní údaje získané v rámci chatu 90 dní, poznámky operátora chatu maximálně po dobu 13 měsíců
 • Registrace a vedení účtu MyHyundai - Po dobu Vaší registrace a dále pouze po dobu, danou speciálními právními předpisy (jsou-li takové), pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem (např. pro ochranu práv)
 • Registrace a vedení účtu Cl!ck to Buy - Po dobu Vaší registrace a dále pouze po dobu, danou speciálními právními předpisy (jsou-li takové), pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem (např. pro ochranu práv)
 • Evidence oznámení na etickou linku - 5 let od jejich přijetí

** HMCZ je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zpracování zákaznických dat může HMCZ kromě vlastních systémů využívat také externí nástroje, a to především:

 • Platforma pro správu zákaznických dat („CDP“) je systém, který umožňuje HMCZ získat komplexní pohled na své zákazníky za účelem aktivace profilů zákazníků pro prodejní a marketingové účely. V rámci CDP jsou zpracována strukturovaně všechna zákaznická data. Zpracovatelem pro tyto účely je společnost Treasure Data, Inc., která je oprávněna zapojit do zpracování další subdodavatele, a to především Treasure Data (Canada), Inc., Treasure Data KK, Treasure Data (Korea) Ltd., Treasure Data (UK) Ltd., Amazon Web Services EMEA SARL, Sisense, Inc., Slemma, Inc., Hyperion360 LLC, Artefact, France. V případě přenosu mimo EU/EHP do jurisdikcí, které nebyly rozhodnutím Evropské komise zařazeny na seznam zemí s odpovídající mírou ochrany osobních údajů, byla přijata dodatečná opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů (byly uzavřeny standardní smluvní doložky v aktuálním znění Evropské komise).
 • Platforma pro správu souhlasů („CMS“) je řešením pro centralizaci a správu souhlasů se zpracováním osobních údajů, které zákazník HMCZ udělil. V rámci CMS je realizována správa obecného souhlasu a preference, tj. shromažďování souhlasů zákazníka a správa jeho individuálních preferencí a souhlasu s aktivací souborů cookies, tj. řešení pro automatickou detekci všech souborů cookies a pro shromažďování a správu souhlasů jednotlivých uživatelů. Zpracovatelem pro tyto účely je společnost Hyundai AutoEver Europe GmbH.
 • Analýza zákaznické zkušenosti („CXA“) je platforma pro datovou analýzu. V rámci CXA zpracovává HMCZ osobní údaje především pro účely konsolidace starších dat z různých datových zdrojů (například předběžné filtrování dat, zajištění standardní struktury dat a jejich správy) před odesláním dat do jiných systémů pro další použití, vývoj metod pro další analýzu dat a strojové učení a pro vizualizaci analyzovaných dat pro zobrazení v datových panelech. Zpracovatelem pro tyto účely je společnost Hyundai AutoEver Europe GmbH.

POUŽITÍ COOKIES A OBDOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Při návštěvě a používání Internetových stránek se ve Vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“). HMCZ soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení. Pro nastavení a správu zákonných požadavků v rámci Internetových stránek využívá HMCZ nástrojů společnosti OneTrust. Víc informací o tom, jak na Internetových stránkách používáme cookies naleznete v našich Zásadách použití cookies.

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit zde. Pokud nám ale nepovolíte použití základních cookies, některé funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:       

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás HMCZ zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás HMCZ zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. HMCZ opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, HMCZ vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to HMCZ ukládá zákonná povinnost. Jak je uvedeno v úvodu těchto Zásad zpracování osobních údajů, v určitých případech je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai. Máte tedy také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů pouze z databáze konkrétního prodejce nebo opravce vozů Hyundai. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, při naplnění alespoň jedné z podmínek uvedených v předchozím odstavci v bodech (i)-(iv), vymazány z databáze konkrétního prodejce nebo opravce; v centrální databázi HMCZ zůstanou Vaše osobní údaje zachovány.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po HMCZ požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby HMCZ Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, HMCZ Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ. V případě, že HMCZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla HMCZ nebo e-mailem na dpo@hyundai.cz. HMCZ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace: leden 2024

MyHyundai

V souvislosti s registrací a vytvořením Vašeho uživatelského účtu MyHyundai (verze 3) zpracováváme Vaše jméno a příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, číslo telefonu, informace o poloze, VIN, doklad o vlastnictví vozu, registrační značku, údaje a informace o vozidle, informace o servisu a údržbě vozidla, IP adresu karty SIM vozidla, informace o stavu vozidla (v případě integrace služby Bluelink), údaje o vybraném prodejci/opravci Hyundai, objednací číslo servisu, informace o chatu s prodejcem (dostupný pouze pro zákazníka a vybraného prodejce), informace o zpětné vazbě, informace o uživatelském účtu, předvolby marketingového souhlasu, údaje o navštíveném obsahu.

Zpracování Vašich osobních údajů je realizováno na základě Vaší aktivní dobrovolné registrace k účtu MyHyundai pro účely plnění přijetí opatření před uzavřením smlouvy, řízení našeho smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 b) GDPR), pro zvýšení Vašeho uživatelského komfortu a v omezeném rozsahu také abychom Vám mohli zasílat novinky a informace o obdobných výrobcích a službách (čl. 6 odst. 1 f) GDPR). Případně, pokud nám udělíte souhlas, pro zasílání obchodních a marketingových sdělení připravených přímo pro Vás (čl. 6 odst. 1 a) GDPR).

Pro jiné účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě, že jsme povinni tak učinit na základě zákonných požadavků (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování možné dle platných zákonů. V rámci zpracování není realizováno automatizované rozhodování ani profilování s právními účinky.

Uživatelský účet myHyundai můžete použít pro přístup k naší platformě Cl!ck to Buy. V takovém případě se Vaše osobní údaje zobrazí také na platformě Cl!ck to Buy. Další informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, naleznete v textu Zásad zpracování osobních údajů níže.

Cl!ck to Buy

V souvislosti s vytvořením Vašeho uživatelského profilu na naší platformě Cl!ck to Buy zpracováváme Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, heslo k účtu a informace o tom, že byly přijaty podmínky použití a udělen marketingový souhlas, pokud je to relevantní, a údaje o navštíveném obsahu.

Pokud požádáte o nabídku, vyplníte smlouvu nebo požádáte o výměnu vozidla, zpracováváme také Vaše číslo telefonu, VIN, daňový kód země, ve které máte bydliště, údaje a informace o vybraném vozidle (např. registrační značka, počet ujetých kilometrů, údaje o registraci), údaje o vybraném prodejci Hyundai, zvolené a zakoupené příslušenství.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy (poskytnutí služeb on-line výběru a nákupu vozidla včetně simulace možností konfigurace vozu, vyžádání a příprava nabídky, úhrada rezervačních poplatků) a pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) a pro zvýšení Vašeho uživatelského komfortu (čl. 6 odst. 1 f) GDPR) a v omezeném rozsahu také abychom Vám mohli zasílat novinky a informace o obdobných výrobcích a službách (čl. 6 odst. 1 f) GDPR). Případně, pokud nám udělíte souhlas, pro zasílání obchodních a marketingových sdělení připravených přímo pro Vás (čl. 6 odst. 1 a) GDPR).

Pro jiné účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě, že jsme povinni tak učinit na základě zákonných požadavků (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování možné dle platných zákonů. V rámci zpracování není realizováno automatizované rozhodování ani profilování s právními účinky.

Zpracování je realizováno ve spolupráci s Hyundai AutoEver Europe se sídlem, Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Německo, zapsané v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem HRB 42684, DIČ DE252841722.H-live

Rozsah a okolnosti zpracování osobních údajů v rámci platformy H-live záleží na tom, jaké funkce využíváte.

1. Hyundai Live chat

Když s námi komunikujete prostřednictvím chatu „Hyundai Live chat“, můžeme my (a třetí strany, se kterými spolupracujeme) automaticky shromažďovat následující informace z Vašeho prohlížeče nebo zařízení:

 • IP adresa,
 • URL žádajícího webu,
 • datum a čas požadavku,
 • údaje o sledování webu.

Další informace naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Zpracovávat budeme také obsah chatu, který obsahuje údaje, které jste do chatu přímo zadali. Tyto informace používáme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na Vaše dotazy / podněty / žádosti. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá v možnosti reagovat na Vaše dotazy / podněty / žádosti. Vaše údaje budou vymazány po ukončení relace, případně nejpozději jeden den po ukončení relace.

Vaše osobní údaje (jako je IP adresa a obsah chatu) zpracováváme také pro účely zajištění kvality a řízení nevhodného chování uživatelů platformy. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá především v možnosti pomáhat operátorům chatu zvládat situace, ve kterých mohou být vystaveni nestandardnímu chování uživatelů.

Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme také pro účely sledování a hodnocení kvality funkcí platformy. Pro tyto účely budou osobní údaje uchovávány po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení relace.

2. Live chat

Pokud nás požádáte o živou konzultaci, můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

 • oslovení,
 • příjmení, jméno,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • marketingový souhlas,
 • volba prodejce,
 • volba modelu,
 • čas žádosti,
 • další informace, které nám sdělíte v souvislosti s žádostí o konzultaci,
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies,
 • geolokační údaje IP adresy,
 • obsah konzultace.

Procesy zpracování osobních údajů prováděné v této souvislosti jsou nezbytné pro následující účely.

Vaše osobní údaje používáme k naplánování a provedení živé konzultace mezi Vámi a našimi prodejci. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v možnosti vyřídit Vaši žádost.

Vaše osobní údaje (získané v rámci konzultace) zpracováváme také pro řízení kvality vypořádání Vašeho požadavku. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá především ve schopnosti zajistit, aby naše platforma splňovala očekávání uživatelů. Osobní údaje budou vymazány nejpozději po 6 měsících od jejich shromáždění.

Vaše IP geolokační údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem v souladu s článkem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tyto údaje budou smazány na konci každé webové relace.

Ostatní kategorie osobních údajů budeme uchovávat po dobu 10 let.

Při používání výše uvedených funkcí mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny Hyundai a s příslušnými smluvně zajištěnými zpracovateli osobních údajů (např. poskytovatelé informačních technologií, hostování a správy webových stránek, zálohování dat, bezpečnostních služeb). Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů smluvně nebo organizačně podléhají stejné úrovni bezpečnostních požadavků jako společnost HMCZ. Vaše osobní údaje budou sdíleny také s našimi prodejci.

Vezměte na vědomí, že osobní údaje mohou být předány mimo zemi, ve které se nacházíte. V případě přenosu mimo EU/EHP do jurisdikcí, které nebyly rozhodnutím Evropské komise zařazeny na seznam zemí s odpovídající mírou ochrany osobních údajů, přijmeme dodatečná opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů a pokud nám to ukládají právní předpisy, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Etická linka

Zakládáme si na poctivém a čestném podnikání. Od všech zaměstnanců očekáváme, že budou při své práci každý den dodržovat vysoké standardy v souladu s kodexem a dalšími našimi zásadami a směrnicemi. Otevřené a poctivé oznamování známých či domnělých porušení je proto pro nás důležité, abychom mohli takovou situaci včas identifikovat a napravit.

Důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování je pro nás etická linka, kterou jsme zavedli v souladu se zákonem č. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 

O oznámeních přijatých prostřednictvím etické linky vedeme evidenci v rozsahu:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí. Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím oznamovací platformy pouze příslušná osoba. Etickou linku a více informací naleznete zde

Datum poslední aktualizace: leden 2024

Aktuální seznam příjemců osobních údajů zákazníka

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784, IČ: 28399757

Hyundai Motor Europe GmBH
Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem, HRB 42351, DIČ DE812979250

Hyundai AutoEver Europe
Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem HRB 42684, DIČ DE252841722

Hyundai AutoEver Europe GmbH, organizační složka
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AX, složka 1068, IČO: 27922693

Hyundai Motor Company
Soul, Seocho-Gu, Yangjae-Dong 231, 137-938, Korejská republika

IBM Korea Inc.

Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Soul, Korejská republika

IBM India Private Limited

# 12, Subramanya Arcade, Bannerghatta Road, Bangalore – 560029, Indie

Innocean Worldwide Europe

Theodor-Heus-Allee 1, 504 86, Frankfurt am Main, Německo

Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku HRB 80627, DIČ DE255105964

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

 Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Německo

 

Innocean Worldwide Europe GmbH
Schwedlerstraße 6, 603 14 Frankfurt
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Frankfurt nad Mohanem HRB 80627, DIČ DE255105964

Innocean Worldwide Europe
Theodor-Heus-Allee 1, 504 86, Frankfurt am Main, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku HRB 80627, DIČ DE255105964

PragueBest, s.r.o.
Vítkova 32/5, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68657, DIČ: CZ25770438

Teas spol s r.o.
Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 11087, IČO: 48906565

Médea, a.s.
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 - Braník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 4728, IČO: 25130013

Médea Research, k.s.
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 - Braník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, složka 48747, IČO: 27084469

SPZ Servis, s.r.o.
Hodonínská 415, 141 00 Praha 4 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 88514, vložka C, IČ: 26704340

TRASK SOLUTIONS a.s.
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 - Krč 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16212, IČ: 62419641

Aura Europa GmbH
Gartenstraße 3, 513 79 Leverkusen, Germany
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Düsseldorfu pod HRB 53369, DIČ: DE247362056

INFOMEDIA LTD
3 Minna Close, Belrose Sydney NSW Australia 2085
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v New South Wales, ABN 63 003 326 243 

GfK Czech, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 1326, vložka C, IČ: 15271757 

KANTAR CZ s.r.o.
Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 10764, vložka C, IČ: 45801851 

ÚAMK s.r.o.
Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 - Krč 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 8828, vložka C, IČ: 45311714

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 4840, vložka B, IČ: 25145444

OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 – Běchovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99565, IČ: 27143562 

Elanor spol. s r.o.
Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4 - Michle
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1812, IČ: 15887219

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, DIČ: IE9692928F
např. v rámci poskytování služby Vlastní okruhy uživatelů z datového souboru

DLA Piper UK LLP
společnost založena podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem 160 Aldersgate Street, Londýn, Anglie, EC1A4H

Sophus3 Ltd
Fairmile, Silwood Close, Ascot, Berkshire, Anglie

FOOT ANALYTICS, S.L.
Calle Marie Curie 8-14, Barcelona, Špenělsko

MARKET VISION s.r.o.

Baarova 1405/3a, Michle, 140 00 Praha 4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86192, IČO: 265 02 097

NMS Market Research s.r.o.

Praha 5, U Nikolajky 1070/13, Smíchov, PSČ 150 00

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66761, IČO: 25749315

Sprinx Systems, a.s.

Údolní 212/1, PSČ 147 00, Praha 4 – Braník

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8161, IČO: 26770211

VCCP s.r.o.

Náměstí 14.října 642/17, Praha 5, PSČ 150 00,

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162258, IČO: 29042852

Cerence B.V.

CBS Weg 11, 6412 EX Heerlen, Nizozemsko

eDynamix UK Ltd

 The Rivergreen Centre St Mary Lane St Mary Park, Morpeth NE61 6BL, Spojené království

ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14401, IČ: 28420349

ASPEKTA Trading s.r.o.
Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10215, IČ:25224492

AUTO - PYTELA s.r.o.
Havlíčkova 783/16, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40849, IČ: 26263955

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 570/3, Ponava, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8523, IČ: 46991247

Auto Dorda plus s.r.o.
Žitavská 3112, 470 06 Česká Lípa
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3297, IČ: 1701169

AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.
Klenovská 102, 190 00 Praha 9,  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2153, IČ:18631932

Auto KŠV s.r.o.
Obchodní zóna 250, 431 11 Otvice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32565, IČ:22802983

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV, s.r.o.
Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38003, IČ:29385253

Auto Palace Butovice s.r.o.
Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61386, IČ:25689401

Auto Pokorný motors, s.r.o.
Maříkova 564/46, Ivanovice, 621 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43917, IČ:26898152

AUTOCENTR HUDEC, spol. s r.o.
Nové Město na Moravě, Petrovická 1336
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3024, IČ:44013264

AUTOczech s.r.o.
Krnovská 700/137b, Jaktař, 747 07 Opava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26708, IČ:26820765

AUTOLAROS SPEED s.r.o.
Krmelínská 748/9, Hrabová, 720 00 Ostrava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20283, IČ:25832310

Autoprodej Šrámek s.r.o.
Nepomucká 784/120, Černice, 326 00 Plzeň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13053, IČ:26318407

Autosalon Most s.r.o.
Nad Koridorem 776, 434 01 Most
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26770, IČ:28683544

BOS auto s.r.o.
Na Besedě 147, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19167, IČ:26000563

Exclusive Cars, s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35028, IČ:62911350

Horimex Cars s.r.o.
Týnecká 894/53, Holice, 779 00 Olomouc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21891, IČ:25852060

Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o.
Americká 2754, 272 01 Kladno 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  251310, IČ 04641736

Hyundai Centrum CB s.r.o.
U Staré trati 1733/5, 370 11 České Budějovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26108, IČ:4413688

Hyundai Centrum Praha s.r.o.
Českobrodská č.ev. 42, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202215, IČ:29127289

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
Ke stáčírně 2292/19, Chodov, 149 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241723, IČ:4058968

Hyundai Hradec s.r.o.
Bratří Štefanů 978/81a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37190, IČ:5109990

HYUNDAI LXM motors s.r.o.
Revoluční 2108/108, 741 01 Nový Jičín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66074, IČ:5054559

Hyundai Praha Domanský s.r.o.
Českobrodská 566, Hostavice, 198 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210018 , IČ:1718054

KB CAR s.r.o.
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, Pražská 169/69, PSČ 29301
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38796, IČ:61676306

Lenner Motors s.r.o.
Pikovická 1818/15a, Braník, 147 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110594, IČ:27410986

Louda Auto a.s.
č.p. 166, 290 01 Choťánky
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19975, IČ:46358713

RELY servis s.r.o.
Ostrava - Muglinov, Bohumínská 778, PSČ 71200
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50486, IČ:26854091

T-CAR spol. s r.o.
Dřevařská 2263/31, 680 01 Boskovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23827, IČ:25303732

VISTA car s.r.o.
Brněnská 3955/71, 695 01 Hodonín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26531, IČ:25331247

PE Motors s.r.o.
Družstevní 3392/5a, 669 02 Znojmo 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69064, IČ:29262666

AUTEX CAR s.r.o.
Na Okrajích 39, 530 02 Spojil
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45144, IČ: 07907729

SERVICE CENTER s.r.o.
Šnajdrova 851, Chrudim III. 537 01 Chrudim
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40778, IČ: 06675476

AUTO KP PLUS s.r.o.
Doubská 525, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16984, IČ: 25419226


AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

Domažlické předměstí 610, Klatovy III, 339 01 Klatovy

Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15483, IČ: 26362660

HYUNDAI UH s.r.o.
Za Olšavkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Společnost zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73416, IČ: 29312892

Louwman Motor Příbram s.r.o. 

Sárská 2664/3, 155 00 Praha 5

Hyundai AUTO IN s.r.o.

Poděbradská 292. 53009 Pardubice

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Slovácké strojírny a.s.

Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod

FAIR AUTOTOP, s.r.o.

Podhoří 371/7, 40010 Ústí nad Labem

SVA Cars, s.r.o.

Hrotovická 173, 674 01 Třebíč

AUTO VINKLER, s.r.o.

Hradišťská 2454, 39701 Písek

AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s.r.o.

U seřadiště 65/7, Vršovice, 101 00 Praha 10

AR SERVIS s.r.o.

Jarošovská 869, 377 01, Jindřichův Hradec

Hyundai AUTO IN

K Potoku 2404, 25601, Benešov