Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 15500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784 („HMCZ“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro HMCZ prioritou.

HMCZ je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). V určitých případech, především pro účely podpory prodeje, zajištění výroby a prodeje vozů Hyundai, zajištění jejich záruky, oprav a všech souvisejících služeb, je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné HMCZ během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je HMCZ („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany HMCZ během plnění smluv s obchodními partnery, dealery a zákazníky HMCZ, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností HMCZ, (iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné HMCZ na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností HMCZ zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery a dealery HMCZ a smluv uzavíraných se zákazníky);

  V případě hromadných objednávek zákazníka (Program Fleet), které zahrnují tzv. fleetový příspěvek HMCZ příslušnému prodejci, je HMCZ oprávněna si pro účely poskytnutí tohoto příspěvku po prodejci vyžádat vyplněnou žádost o dobropis, jejíž přílohu tvoří faktura vystavená prodejcem zákazníkovi, předávací protokol k danému motorovému vozidlu Hyundai včetně kopie dokladu o registraci tohoto vozidla;

 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů HMCZ, například ochrana Internetových stránek a sítě HMCZ před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera);

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o testovací jízdy, vytváření konfigurace motorových vozidel apod.);

 • Registrace a vedení účtu MyHyundai (a souvisejícího poskytování doplňkových služeb);
 • Registrace a vedení účtu Cl!ck to Buy (a souvisejícího poskytování doplňkových služeb);
 • Zasílání obchodních sdělení (HMCZ může zasílat obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru nebo poštou) a cílení reklamy.

Zpracovávané osobní údaje

HMCZ je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách

Oslovení (Pan, Paní)

Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Kontaktní adresa

Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy,  Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách.

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách.

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Číslo občanského a technického průkazu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

VIN a další informace o motorovém vozidle

VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Registrace a vedení účtů MyHyundai a Cl!ck to Buy, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

MAC adresa*

Oprávněný zájem správce

Adresa IP (poslední 2 bajty), geolokační údaje (země, region, město), jazyk prohlížeče, datum a čas návštěvy, předchozí návštěvy, informace o zařízení - typ a verze prohlížeče, operační systém, rozlišení

Provoz Internetových stránek, vytváření uživatelských profilů.

Uživatelské jméno, přepis obsahu chatu, lokace, zvuková nahrávka chatu

Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách

* Zpracování v agregované podobě pouze pro účely vyhodnocení návštěvnosti prodejních míst, pseudonymizace je realizovaná bezprostředně po získání MAC adresy prostřednictvím technologie salted hashe bez možnosti zpětné identifikace.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci HMCZ a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte HMCZ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy HMCZ, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti HMCZ jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným HMCZ, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů HMCZ je dostupný na https://www.hyundai.cz/seznam-prijemcu.

HMCZ je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů HMCZ a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s HMCZ, popř. jiné údaje, které HMCZ obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije HMCZ za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že HMCZ bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností HMCZ své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s HMCZ.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je HMCZ povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

** HMCZ je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů 

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Efektivní komunikace a vedení obchodního případu

maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním

Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílení reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetové stránce

osobní údaje získané v rámci návštěvy Internetových stránek 3 dny, osobní údaje získané v rámci chatu 90 dní, poznámky operátora chatu maximálně po dobu 13 měsíců

Registrace a vedení účtu MyHyundai

Po dobu Vaší registrace a dále pouze po dobu, danou speciálními právními předpisy (jsou-li takové), pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem (např. pro ochranu práv)

Registrace a vedení účtu Cl!ck to Buy

Po dobu Vaší registrace a dále pouze po dobu, danou speciálními právními předpisy (jsou-li takové), pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem (např. pro ochranu práv)

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

HMCZ soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Cookies třetích stran

Společnost HMCZ může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Pixelový tag

Internetové stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na Internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email.

Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto Stránkách s pomocí Google Analytics a umožňuje monitorování aktivit uživatele na Internetových stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Sledování a analýza

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá HMCZ nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale HMCZ nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom naše Internetové stránky uničili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás HMCZ zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás HMCZ zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. HMCZ opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, HMCZ vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to HMCZ ukládá zákonná povinnost. Jak je uvedeno v úvodu těchto Zásad zpracování osobních údajů, v určitých případech je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai. Máte tedy také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů pouze z databáze konkrétního prodejce nebo opravce vozů Hyundai. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, při naplnění alespoň jedné z podmínek uvedených v předchozím odstavci v bodech (i) – (iv), vymazány z databáze konkrétního prodejce nebo opravce, v centrální databázi HMCZ zůstanou Vaše osobní údaje zachovány.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po HMCZ požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby HMCZ Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, HMCZ Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ. V případě, že HMCZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla HMCZ nebo emailem na info@hyundai.cz. HMCZ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

MyHyundai

V souvislosti s registrací a vytvořením Vašeho uživatelského účtu MyHyundai zpracováváme Vaše jméno a příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, heslo k účtu a informace o tom, že byly přijaty podmínky použití a udělen marketingový souhlas, pokud je to relevantní a případně také základní informace o konfiguraci Vašeho vozu.

Zpracování Vašich osobních údajů je realizováno na základě Vaší aktivní dobrovolné registrace k účtu MyHyundai pro účely plnění přijetí opatření před uzavřením smlouvy, řízení našeho smluvního vztahu  (čl. 6 odst. 1 b) GDPR), pro zvýšení Vašeho uživatelského komfortu a v omezeném rozsahu také abychom Vám mohli zasílat novinky a informace o obdobných výrobcích a službách (čl. 6 odst. 1 f) GDPR). Případně, pokud nám udělíte souhlas, pro zasílání obchodních a marketingových sdělení připravených přímo pro Vás (čl. 6 odst. 1 a) GDPR).

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, že jsme povinni tak učinit na základě zákonných požadavků (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování možné dle platných zákonů

V rámci zpracování není realizováno automatizované rozhodování ani profilování.

Uživatelský účet myHyundai můžete použít pro přístup k naší platformě Cl!ck to Buy. V takovém případě se Vaše osobní údaje zobrazí také na platformě Cl!ck to Buy.

Další informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, naleznete v textu Zásad zpracování osobních údajů níže.

Cl!ck to Buy

V souvislosti s vytvořením vašeho uživatelského profilu na naší platformě Cl!ck to Buy zpracováváme Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, heslo k účtu a informace o tom, že byly přijaty podmínky použití a udělen marketingový souhlas, pokud je to relevantní.

Pokud požádáte o nabídku, vyplníte smlouvu nebo požádáte o výměnu vozidla, zpracováváme také Vaši poštovní adresu, IČO a některé nezbytné údaje týkající se vozidla (např. poznávací značka, počet ujetých kilometrů, registrační údaje atd.).

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy (poskytnutí služeb on-line výběru a nákupu vozidla včetně simulace možností konfigurace vozu, vyžádání a příprava nabídky, úhrada rezervačních poplatků) a pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) a pro zvýšení Vašeho uživatelského komfortu (čl. 6 odst. 1 f) GDPR) a v omezeném rozsahu také abychom Vám mohli zasílat novinky a informace o obdobných výrobcích a službách (čl. 6 odst. 1 f) GDPR). Případně, pokud nám udělíte souhlas, pro zasílání obchodních a marketingových sdělení připravených přímo pro Vás (čl. 6 odst. 1 a) GDPR).

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, že jsme povinni tak učinit na základě zákonných požadavků (např. předání soudům nebo orgánům činným v trestním řízení), pokud jste s příslušným zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování možné dle platných zákonů

V rámci zpracování není realizováno automatizované rozhodování ani profilování.

Zpracování je realizováno ve spolupráci s Hyundai AutoEver Europe se sídlem, Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Německo, zapsané v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem HRB 42684, DIČ DE252841722.

Další informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, naleznete v textu Zásad zpracování osobních údajů níže.

Aktuální seznam příjemců osobních údajů zákazníka

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Czech Republic
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784, IČ: 28399757

Hyundai Motor Europe GmBH
Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem, HRB 42351, DIČ DE812979250

Hyundai AutoEver Europe
Kaiserleipromenade 5, 630 67 Offenbach, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Offenbach Nad Mohanem HRB 42684, DIČ DE252841722

Hyundai AutoEver Europe GmbH, organizační složka
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AX, složka 1068, IČO: 27922693

Hyundai Motor Company
Soul, Seocho-Gu, Yangjae-Dong 231, 137-938, Korejská republika

Innocean Worldwide Europe GmbH
Schwedlerstraße 6, 603 14 Frankfurt
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku Frankfurt nad Mohanem HRB 80627, DIČ DE255105964

Innocean Worldwide Europe
Theodor-Heus-Allee 1, 504 86, Frankfurt am Main, Germany 
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku HRB 80627, DIČ DE255105964

PragueBest, s.r.o.
Vítkova 32/5, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68657, DIČ: CZ25770438

Teas spol s r.o.
Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 11087, IČO: 48906565

Médea, a.s.
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 - Braník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 4728, IČO: 25130013

Médea Research, k.s.
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 - Braník
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, složka 48747, IČO: 27084469

SPZ Servis, s.r.o.
Hodonínská 415, 141 00 Praha 4 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 88514, vložka C, IČ: 26704340

TRASK SOLUTIONS a.s.
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 - Krč 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16212, IČ: 62419641

Aura Europa GmbH
Gartenstraße 3, 513 79 Leverkusen, Germany
Společnost je zapsána v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Düsseldorfu pod HRB 53369, DIČ: DE247362056

INFOMEDIA LTD
3 Minna Close, Belrose Sydney NSW Australia 2085
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v New South Wales, ABN 63 003 326 243 

GfK Czech, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 1326, vložka C, IČ: 15271757 

KANTAR CZ s.r.o.
Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 10764, vložka C, IČ: 45801851 

ÚAMK s.r.o.
Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 - Krč 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 8828, vložka C, IČ: 45311714

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 4840, vložka B, IČ: 25145444

OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 – Běchovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99565, IČ: 27143562 

Elanor spol. s r.o.
Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4 - Michle
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1812, IČ: 15887219

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, DIČ: IE9692928F
např. v rámci poskytování služby Vlastní okruhy uživatelů z datového souboru

DLA Piper UK LLP
společnost založena podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem 160 Aldersgate Street, Londýn, Anglie, EC1A4H

Sophus3 Ltd
Fairmile, Silwood Close, Ascot, Berkshire, Anglie

FOOT ANALYTICS, S.L.
Calle Marie Curie 8-14, Barcelona, Špenělsko

ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14401, IČ: 28420349

ASPEKTA Trading s.r.o.
Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10215, IČ:25224492

AUTO - PYTELA s.r.o.
Havlíčkova 783/16, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40849, IČ: 26263955

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 570/3, Ponava, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8523, IČ: 46991247

Auto Dorda plus s.r.o.
Žitavská 3112, 470 06 Česká Lípa
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3297, IČ: 1701169

AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.
Klenovská 102, 190 00 Praha 9,  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2153, IČ:18631932

Auto KŠV s.r.o.
Obchodní zóna 250, 431 11 Otvice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32565, IČ:22802983

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV, s.r.o.
Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38003, IČ:29385253

Auto Palace Butovice s.r.o.
Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61386, IČ:25689401

Auto Pokorný motors, s.r.o.
Maříkova 564/46, Ivanovice, 621 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43917, IČ:26898152

AUTOCENTR HUDEC, spol. s r.o.
Nové Město na Moravě, Petrovická 1336
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3024, IČ:44013264

AUTOczech s.r.o.
Krnovská 700/137b, Jaktař, 747 07 Opava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26708, IČ:26820765

AUTOLAROS SPEED s.r.o.
Krmelínská 748/9, Hrabová, 720 00 Ostrava
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20283, IČ:25832310

Autoprodej Šrámek s.r.o.
Nepomucká 784/120, Černice, 326 00 Plzeň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13053, IČ:26318407

Autosalon Most s.r.o.
Nad Koridorem 776, 434 01 Most
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26770, IČ:28683544

BOS auto s.r.o.
Na Besedě 147, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19167, IČ:26000563

Exclusive Cars, s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35028, IČ:62911350

Horimex Cars s.r.o.
Týnecká 894/53, Holice, 779 00 Olomouc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21891, IČ:25852060

Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o.
Americká 2754, 272 01 Kladno 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  251310, IČ 04641736

Hyundai Centrum CB s.r.o.
U Staré trati 1733/5, 370 11 České Budějovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26108, IČ:4413688

Hyundai Centrum Praha s.r.o.
Českobrodská č.ev. 42, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202215, IČ:29127289

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
Ke stáčírně 2292/19, Chodov, 149 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241723, IČ:4058968

Hyundai Hradec s.r.o.
Bratří Štefanů 978/81a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37190, IČ:5109990

HYUNDAI LXM motors s.r.o.
Revoluční 2108/108, 741 01 Nový Jičín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66074, IČ:5054559

Hyundai Praha Domanský s.r.o.
Českobrodská 566, Hostavice, 198 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210018 , IČ:1718054

KB CAR s.r.o.
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, Pražská 169/69, PSČ 29301
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38796, IČ:61676306

Lenner Motors s.r.o.
Pikovická 1818/15a, Braník, 147 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110594, IČ:27410986

Louda Auto a.s.
č.p. 166, 290 01 Choťánky
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19975, IČ:46358713

RELY servis s.r.o.
Ostrava - Muglinov, Bohumínská 778, PSČ 71200
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50486, IČ:26854091

T-CAR spol. s r.o.
Dřevařská 2263/31, 680 01 Boskovice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23827, IČ:25303732

VISTA car s.r.o.
Brněnská 3955/71, 695 01 Hodonín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26531, IČ:25331247

PE Motors s.r.o.
Družstevní 3392/5a, 669 02 Znojmo 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69064, IČ:29262666

AUTEX CAR s.r.o.
Na Okrajích 39, 530 02 Spojil
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45144, IČ: 07907729

SERVICE CENTER s.r.o.
Šnajdrova 851, Chrudim III. 537 01 Chrudim
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40778, IČ: 06675476

AUTO KP PLUS s.r.o.
Doubská 525, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16984, IČ: 25419226

AUTO NEJDL KLATOVY s.r.o.
Domažlické předměstí 610, Klatovy III, 339 01 Klatovy
Společnost je zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15483, IČ: 26362660

HYUNDAI UH s.r.o.
Za Olšavkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Společnost zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73416, IČ: 29312892