Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.

W niniejszej Polityce prywatności informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z monitorowaniem i raportowaniem danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Traktujemy Państwa prywatność poważnie i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

 

Hyundai Motor Europe GmbH, z siedzibą w Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Niemcy ("HME") oraz Hyundai Motor Poland sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Polska, jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. W niniejszej Polityce prywatności firma HMP będzie określana jako "my" lub "nas".

Za proces związany z pobraniem danych bezpośrednio z Państwa pojazdu, jak i przyjęcie ewentualnej odmowy pobrania tych danych odpowiada jako administrator danych osobowych Autoryzowana Stacja Obsługi Hyundai lub Autoryzowany Dealer Hyundai realizujący każdorazowo czynności serwisowe w Państwa pojeździe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub w związku z nią, chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych lub możesz również skontaktować się z HME, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@hyundai-europe.com lub hyundai.dpo@wlaw.pl

W związku z monitorowaniem i raportowaniem danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych gromadzimy i przetwarzamy numer VIN Państwa pojazdu oraz tzw. dane rzeczywiste Państwa pojazdu (Całkowite zużycie paliwa (podczas całego okresu użytkowania), Całkowita przebyta odległość (podczas całego okresu użytkowania), Całkowite zużycie paliwa w trybie doładowania (podczas całego okresu użytkowania), Całkowita ilość paliwa zużyta w trybie zwiększania doładowania (czas eksploatacji), Całkowita odległość pokonana w trybie zmniejszania doładowania przy wyłączonym silniku (czas eksploatacji), Całkowita odległość pokonana w trybie zmniejszania doładowania przy włączonym silniku (czas eksploatacji), Całkowita odległość pokonana w trybie zwiększania doładowania (czas eksploatacji) oraz całkowita energia dostarczona do akumulatora z sieci (czas eksploatacji).

Celem naszego przetwarzania jest gromadzenie danych rzeczywistych wraz z numerami VIN nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych, które są rejestrowane od 1 stycznia 2021 r. i które są wyposażone w pokładowe urządzenia monitorujące zużycie paliwa i/lub energii, w celu raportowania do Komisji Europejskiej, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z Wydarzeniem tylko w takim zakresie, w jakim gromadzenie i przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, Art. 6 (1) lit. c) GDPR. Stosowny obowiązek prawny opiera się na ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości Rady i uchylające rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2010, (UE) nr 293/2012, (UE) 2017/1152 i (UE) 2017/1153.

Dostęp do danych osobowych w HME jest ograniczony do osób, które muszą je znać w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w odpowiednich celach odbiorcom i kategoriom odbiorców wymienionym poniżej i przetwarzane przez tych odbiorców w odpowiednich celach:

 • Przetwarzający dane - Przekazujemy Państwa dane osobowe określonym stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu na podstawie odpowiednich instrukcji w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiednich celów przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane będą podlegać umownym zobowiązaniom do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami.
  o Aktualnym podmiotem przetwarzającym dane w zakresie hostingu i obsługi naszych systemów informatycznych istotnych dla gromadzenia i przechowywania Państwa danych osobowych jest Hyundai AutoEver Europe GmbH, Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.
 • Władze rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne strony trzecie, które są organami publicznymi, zgodnie z wymogami lub pozwoleniem wynikającym z obowiązującego prawa.
  o Jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych w opisanych celach do Komisji Europejskiej.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar UE/EOG. Gdy dane osobowe zostaną przekazane za granicę, poinformujemy Cię o tym osobno, o ile będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań i przez czas niezbędny do celów, dla których zebraliśmy dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Gdy nie będziemy już potrzebowali przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów (chyba że będziemy musieli zachować Państwa dane, aby spełnić zobowiązania prawne lub regulacyjne, którym podlegamy).

Zachowamy Twój VIN i związane z nim dane rzeczywiste do czasu zgłoszenia tych danych do Komisji Europejskiej i usuniemy Twoje dane osobowe po takim zgłoszeniu. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do zgłaszania 1 kwietnia każdego roku wszelkich danych rzeczywistych i numerów VIN, które zostały zebrane w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Państwa zgody.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Należy pamiętać, że prawa te mogą być ograniczone na mocy obowiązującego krajowego prawa ochrony danych.

 • Prawo dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to do żądania dostępu do Państwa danych osobowych. Informacje te obejmują m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych osób mogą ograniczyć Państwa prawo dostępu.
  Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane na jego temat. Za wszelkie dalsze kopie, o które możesz poprosić, możemy pobrać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.
 • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. W zależności od celów przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania od nas usunięcia Państwa danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przez nas przetwarzane tylko do określonych celów.
 • Prawo do przenoszenia danych: W określonych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo, bez przeszkód ze strony nas, przekazać te dane lub zlecić ich przekazanie bezpośrednio przez nas innemu podmiotowi.
 • Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, co obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Państwa dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane do takich celów.
 • Prawo do złożenia skargi: Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, np. w kraju pochodzenia.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami w sposób opisany powyżej.

Nie są Państwo zobowiązani żadnym ustawowym ani umownym obowiązkiem do przekazywania nam swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania Państwa numeru VIN oraz powiązanych z nim danych rzeczywistych, chyba że Państwo jako właściciel pojazdu wyraźnie odmówią udostępnienia nam tych danych. Mają Państwo możliwość odmowy poprzez odpowiednie polecenie wydane Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai lub Autoryzowanemu Dealerowi Hyundai przed rozpoczęciem czynności serwisowych Państwa pojazdu.