Článek I. 

Úvodní ustanovení

1.      Tyto Obchodní podmínky pro on-line prodej motorových vozidel značky HYUNDAI (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající při koupi osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI mezi  vybraným autorizovaným dealerem značky HYUNDAI na území České republiky (dále jen „Prodávající“) a kupujícím v postavení spotřebitele (dále také „Kupující“; společně s Prodávajícím dále také jen „Smluvní strany) na základě online objednávek, zejména prostřednictvím webových stránek www.hyundai.cz,provozovaných společností Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 283 99 757, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784 (dále jen „HMCZ“), a internetového obchodu „Cl!ck to Buy“ dostupného na webové adrese www.hyundai.com/cz/clicktobuy (dále jen „Eshop“).

2.     Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nedílnou součástí každé kupní smlouvy týkající se koupě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI a dalších výrobků HYUNDAI (dále jen „Zboží“ a „Kupní smlouva“) Kupujícím od Prodávajícího s využitím E-shopu.

3.     Prodávajícím se pro potřeby těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která je smluvním partnerem HMCZ, jež byla jmenována na základě autorizačních smluv dealerem HMCZ oprávněným k distribuci Zboží a k poskytování poprodejního servisu Zboží, a kterou si Kupující zvolil při tvorbě Poptávky na E-shopu postupem dle těchto Obchodních podmínek jako Prodávajícího.

4.     Kupujícím se pro potřeby těchto Obchodních podmínek rozumí návštěvník E-shopu v postavení spotřebitele, který prostřednictvím E-shopu uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.

5.     Kupujícím v postavení spotřebitele se v souladu s § 419 Občanského zákoníku pro potřeby těchto Obchodních podmínek rozumí každý člověk (tj. výlučně fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná.

6.     Tyto Obchodní podmínky, jakož i samotná Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

                                                                                                              Článek II. 

Zákaznický účet

1.      Před odesláním Poptávky prostřednictvím E-shopu a následným učiněním závazné Objednávky, resp. uzavřením Kupní smlouvy je Kupující povinen založit si zákaznický účet (registrovat se) na webové adrese (dále jen „Zákaznický účet“). Po úspěšné registraci bude Kupujícímu vytvořeno osobní číslo Zákaznického účtu Hyundai, které bude spojeno s e-mailovou adresou, kterou Kupující uvedl při registraci. Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou HMCZ, resp. Prodávajícím považovány za správné. HMCZ ani Prodávající neodpovídají za jakoukoli újmu vzniklou Kupujícímu v důsledku uvedení nesprávných údajů v Zákaznickém účtu.

2.     Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.

3.     Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení HMCZ, resp. Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. HMCZ, ani Prodávající nejsou v žádném případě odpovědni za vznik jakékoli újmy související s nedostupností Zákaznického účtu.

4.     Kupující tímto bere na vědomí, že HMCZ může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Zákaznický účet déle než dvacet čtyři (24) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující závažným způsobem poruší své povinnosti z Kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek.

                                                                                                             Článek III. 

Kupní smlouva a její Uzavření

1.      Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas objednané Zboží, včetně veškerého příslušenství a splnit veškeré další povinnosti stanovené níže v těchto Obchodních podmínkách a Kupní smlouvě, a Kupující se zavazuje objednané Zboží odebrat a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v příslušné výši a splnit další níže uvedené povinnosti. Stranou Kupní smlouvy se v žádném případě nestává HMCZ a ani z ní není jakkoli zavázána.

2.     Kupujícímu je na E-shopu k dispozici katalog, obsahující nezávazné nabídky Zboží.

3.     Zákazník učiní nezávaznou poptávku Zboží na E-shopu prostřednictvím interaktivního rozhraní Zákaznického účtu (dále jen „Poptávka“). Při zadávání Poptávky si Kupující vybere druh Zboží (konfigurace), počet kusů Zboží, způsob platby, způsob doručení a Prodejce, se kterým má zájem Kupní smlouvu uzavřít. Výběr Zboží nezávazně vloženého do elektronického nákupního košíku může Kupující kdykoli před odesláním Poptávky opravit, tj. zejména změnit množství Zboží nebo Zboží z košíku odstranit. Před odesláním Poptávky může Kupující rovněž překontrolovat a změnit vložené údaje; údaje uvedené v Poptávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti Poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři.

4.     Kupujícímu je umožněno činit Poptávky s využitím E-shopu bez jakéhokoli časového omezení. Kupující však bere na vědomí, že Prodávající Poptávky vyřizuje výhradně v otevírací době konkrétní provozovny Prodávajícího; informace o otevírací době konkrétní provozovny příslušného Prodávajícího je k dispozici na webové stránce www.hyundai.cz. Jakákoli Poptávka Kupujícího, doručená Prodávajícímu později než čtyři (4) hodiny před koncem otevírací doby konkrétní provozovny Prodávajícího, je považována za učiněnou až okamžikem započetí otevírací doby takové provozovny Prodávajícího v nejbližší nadcházející pracovní den.

5.     Neprodleně po obdržení Poptávky, nejpozději však čtyři (4) hodiny po jejím doručení, zašle Prodávající na e‑mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Zákaznickém účtu oznámení o časově omezené individualizované nabídce (včetně informace o orientačním čase dodání Zboží) na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) zpřístupněné v rámci Zákaznického účtu (dále jen „Oznámení“). Přílohou Nabídky i Oznámení jsou aktuální Obchodní podmínky, garanční knížka (viz článek VIII. odst. 16 těchto Obchodních podmínek) i Zásady zpracování osobních údajů (viz článek XII. těchto Obchodních podmínek).

6.     Prodávající je oprávněn odmítnout Poptávku zejména, nikoli však výlučně, v následujících případech:

a.     Kupující v minulosti neodebral či řádně neuhradil kupní cenu za závazně objednané Zboží;

b.    Zboží je na E-shopu vystaveno za chybnou kupní cenu, tj. nižší, než je běžně nabízena a nejedná se o slevovou akci. V takovém případě, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu; Prodávající v takovém případě informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu.

7.     Závaznou objednávku Zboží, která obsahově odpovídá Nabídce, Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“ (dále jen „Objednávka“). Podmínkou platnosti Objednávky je potvrzení Kupujícího o seznámení se s těmito Obchodními podmínkami.

8.     Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o akceptaci Objednávky Kupujícího Prodávajícím, doručeného na e-mailovou adresu Kupujícího (dále jen „Akceptace“).

9.     Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím prostřednictvím doručení Akceptace jsou závazné. Kupující může zrušit Objednávku pouze do okamžiku doručení Akceptace. Kupující může zrušit Objednávku telefonicky nebo e‑mailem prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího uvedených v Oznámení či Nabídce.

10.   Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

11.    Informace o uzavřené Kupní smlouvě jsou ze strany Prodávajícího evidovány, přičemž Prodávající na vyžádání Kupujícího tyto informace poskytne. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám. 

                                                                                                             Článek IV. 

KUPNÍ CENA

1.      Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně výbavy a všech doplňků, daně z přidané hodnoty i všech souvisejících poplatků uvedená ve webovém rozhraní E-shopu (dále jen „Kupní cena“). Součástí Kupní ceny jsou také příslušné náklady na dopravu (dle způsobu dopravy zvoleného Kupujícím), které budou automaticky uvedeny v elektronickém košíku a zobrazeny v přehledu údajů Poptávky i Objednávky.

2.     Náklady na případnou odbornou montáž, objednanou Kupujícím, nejsou součástí Kupní ceny. Náklady na montáž v příslušné výši budou Kupujícímu účtovány Prodávajícím dle ceníku Prodávajícího.

3.     Informace o Kupní ceně Zboží, jakož i o jeho hlavních vlastnostech, jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v katalogu E‑shopu. Veškerá prezentace Zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.     Prémie a akční Kupní cena jsou podmíněny registrací vozidla (Zboží) na jméno Kupujícího a sjednáním Hyundai pojištění.

5.     Dojde-li kdykoli od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do okamžiku dodání Zboží Kupujícímu prokazatelně ke změně okolností, za kterých byla Kupní smlouva uzavřena, které budou mít vliv na výši Kupní ceny („Změna“), je Prodávající oprávněn Kupní cenu navýšit způsobem přímo úměrným navýšení nákladů na výrobu a dopravu Zboží Kupujícímu, a to nanejvýš o deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu; zvýší-li Prodávající Kupní cenu z důvodů uvedených v předchozí větě podstatným způsobem, tj. o více než deset procent (10 %) oproti výchozímu stavu, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit..

6.     V případě Změny, která by měla vést k navýšení Kupní ceny o více než deset procent (10 %) oproti původní výši, je Prodávající oprávněn iniciovat obnovení jednání mezi Smluvními stranami o podmínkách Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny. Smluvní strany jsou následně povinny vést vzájemné jednání v daném rozsahu s cílem dospět k vzájemně akceptovatelnému řešení. Nedosáhnou-li Smluvní strany dohody o změně podmínek Kupní smlouvy v rozsahu Kupní ceny ve lhůtě třiceti (30) dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.     Změna dle odst. 5. tohoto článku IV. může být způsobena zejména, nikoli však výlučně v důsledku:

a.     změny cen vstupních surovin, materiálů a/nebo dopravy;

b.    změny právních předpisů (včetně aplikovatelných technických norem);

c.     rozhodnutí orgánů veřejné moci (včetně vyhlášení stavu nouze, stavu ohrožení státu, válečného stavu, opatření s vyhlášením předmětných stavů souvisejících apod.); a

d.    výskytu okolností nezávislých na vůli Smluvních stran, včetně okolností vyvolaných třetími osobami či přírodními silami (teroristický čin, atentát, státní převrat, válka, embargo, stávka, zemětřesení, záplavy/povodně, tornádo, požár, epidemie, pandemie apod.).

                                                                                                              Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

a.     bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Akceptaci;

b.    v hotovosti (maximálně do výše 270.000 Kč) a případný zbytek převodem na bankovní účet dle odst. 1, písm. a. tohoto článku V.

2.     V případě hotovostní platby je Kupní cena splatná při dodání a v případě bezhotovostní platby převodem je Kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby převodem je Kupující povinen uvést příslušný variabilní symbol platby uvedený v Akceptaci. V případě bezhotovostní platby převodem je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.     Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny a řádným převzetím Zboží; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva ke Zboží.

4.     Prodávající vystaví Kupujícímu v souvislosti s úhradou Kupní ceny daňový doklad – fakturu. Daňový doklad může být přiložen k dodávanému Zboží, popř. dodán poštou či elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího dle Zákaznického účtu.

5.     Pro vrácení jakýchkoli plateb souvisejících s Kupní smlouvou ze strany Prodávajícího bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se Smluvní strany výslovně nedohodly jinak.

6.     V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny řádně a včas je Prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

                                                                                                             Článek VI.

DODACÍ PODMÍNKY

1.      Prodávající se zavazuje dodat jen nové Zboží, tj. Zboží, které doposud nebylo žádným způsobem používáno/provozováno v České republice ani v jiném státě, není-li výslovně ujednáno jinak. Zboží bude v okamžiku převzetí Kupujícím plně v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží, právními předpisy a jinými závaznými normami platnými na území České republiky v době uzavření Kupní smlouvy.

2.     Zboží bude dodáno včetně veškeré dokumentace potřebné k jeho řádnému užívání (návod k obsluze, garanční knížka aj.) v českém jazyce.

3.     Zboží je Kupujícímu dodáno:

a.     na adresu Kupujícího určenou v Poptávce; nebo

b.     osobním odběrem v konkrétní provozovně Prodávajícího.

4.       Zboží je Kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené v Nabídce; dodací lhůta uvedená v Nabídce je předběžná (předpokládaná) a o přesném termínu předání Zboží bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího informovat. V případě, že Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání Zboží o více než šestnáct (16) týdnů, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V situaci, kdy Prodávající nemůže Zboží Kupujícímu dodat ani ve výše uvedené prodloužené lhůtě ze závažných důvodů, na které má jen omezený vliv, zejména, nikoli však výlučně, s ohledem na aktuální situaci na trhu se součástkami a vstupními materiály nezbytnými k výrobě osobních a užitkových vozidel tovární značky HYUNDAI, je Prodávající oprávněn dodací lhůtu k dodání Zboží dále prodloužit o další čtyři (4) týdny, a to opakovaně, nejvýše však dvakrát (2×). Prodloužení lhůty k dodání Zboží Prodávající oznámí Kupujícímu písemně alespoň pět (5) dní předem spolu s uvedením důvodů, proč k prodloužení lhůty k dodání Zboží dochází.

5.       V případě, že Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání Zboží o více než šestnáct (16) týdnů z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku VI., aniž by došlo ze strany Kupujícího k odstoupení od Kupní smlouvy, a za předpokladu, že pro Prodávajícího nebude ze závažných důvodů Zboží možné Kupujícímu dodat, zejména, nikoli však výlučně, jelikož modelová řada Zboží, které je předmětem koupě podle Kupní smlouvy, již nebude výrobcem vyráběna, Kupní smlouva zaniká oznámením Prodávajícího a Prodávající není v takovém případě Kupujícímu povinen Zboží dodat. O skutečnosti, že nebude možné Kupujícímu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Zboží dodat, je Prodávající povinen Kupujícího oznámením informovat bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

6.     Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu převzetí Zboží jsou uvedeny v rámci procesu vytváření Poptávky i v Nabídce. Uvedené náklady jsou součástí Kupní ceny, ledaže je způsob dopravy Smluvními stranami stanoven na základě zvláštního požadavku Kupujícího. V takovém případě nese Kupující veškeré případně vzniklé dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.     Povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu je Prodávajícím splněna:

a.     při dodání Zboží způsobem dle odst. 3 písm. a. tohoto článku VI. okamžikem převzetí Zboží Kupujícím, případně okamžikem předání Zboží k přepravě, jedná-li se o způsob přepravy stanovený Smluvními stranami na základě zvláštního požadavku Kupujícího ve smyslu odst. 6 tohoto článku VI.;

b.    při dodání Zboží způsobem dle odst. 3 písm. b. tohoto článku VI. dnem, kdy je Zboží připraveno k převzetí v provozovně Prodávajícího a Kupujícímu je umožněno Zboží převzít.

8.     Zboží je předáváno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. V případě dodání Zboží způsobem dle odst. 3 písm. a. tohoto článku VI. je předávacím protokolem dodací list přepravce či faktura.

9.     Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího:

a.     okamžikem předání Zboží k přepravě, jedná-li se o způsob přepravy stanovený Smluvními stranami na základě zvláštního požadavku Kupujícího ve smyslu odst. 6 tohoto článku VI.; nebo

b.    v ostatních případech okamžikem jeho převzetí (resp. okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil).

                                                                                                            Článek VII. 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM

1.      Při dodání Zboží způsobem dle odst. 3 písm. a. článku VI. těchto Obchodních podmínek, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně, nese veškeré náklady spojené s tímto opakovaným doručováním Kupující.

2.     Při dodání Zboží způsobem dle odst. 3 písm. b. článku VI. těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen převzít Zboží ve lhůtě do deseti (10) dnů od obdržení informace Prodávajícího o tom, že Zboží je připraveno k převzetí v provozovně Prodávajícího a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která nesmí být kratší než sedm (7) dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé v souvislostí se skladováním Zboží, a to od prvního dne po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Pokud Zboží nebude Kupujícím převzato ani v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu jejího porušení Kupujícím a Zboží použít k dalšímu prodeji a výtěžek částečně použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Zboží.

3.     Kupující je povinen Zboží od Prodávajícího (resp. přepravce) řádně převzít, zkontrolovat a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit Prodávajícímu (resp. přepravci).

4.     V případě převzetí od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží. V případě shledání porušení či poškození Zboží je Kupujícímu doporučeno zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené.

                                                                                                           Článek VIII. 

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST a REKLAMACE ZBOŽÍ

1.      Práva z vadného plnění a záruka za jakost Zboží se řídí těmito Obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a podmínkami stanovenými v garanční knížce. Pro případ jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a garanční knížky mají ustanovení garanční knížky přednost.

2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí:

a.     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b.    je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; a

c.     je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

3.     Neupozorní-li zvlášť Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy, že se některá vlastnost Zboží liší, a Kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Prodávající Kupujícímu dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu písm. odst. 2 článku VIII. těchto Obchodních podmínek Zboží:

a.     je vhodné k účelu, k němuž se obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b.    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí Kupujícího o koupi nemohlo mít vliv;

c.     je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

d.    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

4.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za zajištění aktualizací k software Zboží, které je věcí s digitálními vlastnostmi ve smyslu ustanovení § 2161b Občanského zákoníku po celou dobu trvání záruky ke Zboží (resp. jeho příslušným částem, s nimiž je poskytování digitálních služeb či digitálního obsahu výlučně spojeno), jak je tato vymezena v garanční knížce ke Zboží. Bližší informace o charakteru, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě software Zboží a jeho aktualizacích jsou Kupujícímu k dispozici v návodu k obsluze Zboží, který byl Kupujícímu poskytnut před uzavřením Kupní smlouvy, popř. na webové adrese HMCZ https://www.hyundai.com/cz/modely.html.

5.     Kupující je povinen upozornit při převzetí Zboží na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, zjistitelné při přejímce a vyznačit je v předávacím protokolu, resp. na dodacím listu, jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.

6.     Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se u Zboží projeví v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li Smluvními stranami v Kupní smlouvě sjednána nebo v garanční knížce či jinde určena doba delší. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

7.     Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

8.     Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

9.     Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

10.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který kupující Zboží koupil.

11.    K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.

12.   Nepřevezme-li Kupující Zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají‑li Smluvní strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

13.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a.     Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavci 8 a 9 tohoto článku VIII.;

b.    se vada projeví opakovaně;

c.     je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

d.    je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

14.   Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

15.   Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

16.   Prodávající dále přejímá záruku za jakost Zboží. Záruka a záruční podmínky jsou stanoveny v garanční knížce ke Zboží. Podmínky stanovené v garanční knížce jsou pro Kupujícího závazné. Kupující tímto prohlašuje, že měl před uzavřením Kupní smlouvy možnost seznámit se s obsahem garanční knížky, která mu byla poskytnuta spolu s Oznámením (viz článek III. odst. 5 těchto Obchodních podmínek).

17.   Práva z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahují na Zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) kde je vada způsobena Kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, montáži nebo ošetřením Zboží; (iii) jde-li o vady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než odpovídajících přiměřených podmínkách; (iv) kde je vada způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího, HMCZ či výrobce či jiným zásahem Kupujícího nebo mechanickým poškozením; nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

18.   Povinnost Prodávajícího dodat řádně Zboží v podobě motorového vozidla Hyundai je splněna, pokud dodané motorové vozidlo Hyundai odpovídá schválenému typu motorového vozidla Hyundai dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti daného typu motorového vozidla platného v den jeho převzetí Kupujícím.

19.   Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem, HMCZ nebo Prodávajícím, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou přesnými údaji o vlastnostech a jakosti Zboží, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu Zboží a údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2, jedná-li se o Zboží v podobě motorového vozidla.

20.  Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, garanční knížky, popř. jiným věrohodným způsobem.

21.   Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

22.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Kupujícího, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

23.  Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

                                                                                                             Článek IX.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

1.      Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, které od něho obdržel, a to v provozovně nebo v sídle Prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. K dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy postačuje odeslání odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím uvedené lhůty. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoli však dříve, než mu Kupující vrátí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce článku IX. těchto Obchodních podmínek. K oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu je Kupující oprávněn využít kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v Akceptaci. Za účelem odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář dostupný rovněž na webové adrese

www.hyundai.com/cz/prodej/sluzby/o-clicktobuy

Odstoupení od kupní smlouvy PDF

2.     V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu.

3.     V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle článku IX. odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Zboží v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo odevzdáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Zboží nad rámec běžného vyzkoušení Zboží; Prodávající je dále oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Pokud bylo motorové vozidlo (zboží) přihlášeno do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota tohoto motorového vozidla (zboží) v důsledku jeho přihlášení do evidence motorových vozidel, nejméně však o dvacet pět procent (25 %). Pokud bude mít motorové vozidlo (zboží) v okamžiku jeho vrácení Zákazníkem – spotřebitelem vyšší nájezd než sto (100) km a současně nebylo přihlášeno do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota tohoto motorového vozidla (zboží) v důsledku nájezdu, nejméně však o deset procent (10 %). V případě poškození motorového vozidla (zboží) Zákazníkem – spotřebitelem je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku odpovídající nákladům na uvedení motorového vozidla (zboží) do původního stavu. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na základě článku IX. odst. 1 těchto Obchodních podmínek v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.     Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

 

 

                                                                                                              Článek X.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

1.      Prodávající je od Kupní smlouvy oprávněn odstoupit:

a.     trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z Kupní smlouvy déle než třicet (30) dní, jedná se o podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kdykoliv během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od Kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení Kupujícího nastávají okamžitě v případě, že Kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že Kupující tuto povinnost nemůže splnit; nebo

b.    Kupující jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti z Kupní smlouvy či v souvislosti s ní; nebo

c.     v případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

2.     V případě odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy z důvodů podle odst. 1, písm. a. a b. tohoto článku X., je Prodávající oprávněn od Kupujícího požadovat náhradu veškeré případně vzniklé újmy v její plné výši.

                                                                                                             Článek XI.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1.       Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele,, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).

2.      Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který lze podat zejména písemně na adresu ČOI: Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na webové adrese ČOI https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni- spotrebitelskych-sporu-adr/, a to nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

3.      Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, z Kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.      Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

5.      Žádné z ustanovení tohoto článku XI. nevylučuje možnost Kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

                                                                                                            Článek XII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Osobní údaje Kupujícího, které jsou součástí Poptávek či Kupních smluv, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití.

2.     Kupující bere na vědomí, že v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a dalšími platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou Prodávající a HMCZ oprávněni zpracovávat Kupujícím poskytnuté osobní údaje jako společní správci, a to (i) pro účely plnění Kupní smlouvy, (ii) pro účely plnění právních povinností Prodávajícího a HMCZ, (iii) pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího a HMCZ a (iv) za účelem nabízení produktů a služeb značky Hyundai, zjišťování spokojenosti Kupujících, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.     Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího a HMCZ a o případných příjemcích osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny ve znění Zásad zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek a které jsou dostupné na www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

4.     Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné. Pokud si Kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, popř. chce uplatnit jiná svá práva, může se obrátit na info@hyundai.cz.

                                                                                                           Článek XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé Kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Prodávajícího.

2.     Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené Kupní smlouvy, musí mít písemnou formu.

3.     Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato volba práva se však neuplatní, pokud by měla za následek, že by Kupující byl zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit na základě práva, které by se, v případě neexistence zde uvedené volby práva, jinak použilo.

4.     Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

5.     Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Obchodních podmínek a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

6.     Pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je rozhodující znění Obchodních podmínek účinné ke dni učinění příslušné Poptávky ze strany Kupujícího.

7.     Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

8.     Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 4. 2023