Hyundai Motor Norway’s uttalelse om åpenhetsloven.

Organisasjon

Hyundai Motor Norway (HMN) er et Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) og er en filial av Hyundai Motor UK Limited. Hyundai Motor UK Limited eies av Hyundai Motor Company som har hovedkontor i Sør-Korea.  Hovenkontoret til HMN er på Alnabru i Oslo. Per utgangen av 2022 var det 35 ansatte i selskapet fordelt på 24 menn og 11 kvinner.

Produkter og Tjenester

HMN sin virksomhet er innen import, distribusjon og salg av Hyundai biler og deler i Norge. Salget skjer gjennom 59 tilknyttede forhandlere. Hyundai har over flere år økt salget av nullutslippsmodeller og i 2022 sto disse for 92% av det totale bilsalget til selskapet. Lokalt ønsker Hyundai Motor Norway å ha en profil knyttet til miljømessig bærekraft og miljøvennlige drivlinjer, og i 2023 vil selskapet kun tilby nullutslippsmodeller for salg.

Marked

Nybilsalg i det norske markedet er svært konkurranseutsatt hvor mange bilmerker kjemper om plassen. Ny teknologi, økende konkurranse og nye rammebetingelser påvirker i stor grad utviklingen i bilmarkedet. Som andre fabrikkeide bildistributører er Hyundai Motor Norway ikke finansielt utsatt for lokale markedsmessige svingninger på kort sikt, men inngår i Hyundai konsernets (HMC) globale markedsstrategi.

Retningslinjer og rutiner for håndtering av risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

HMN søker å opptre som en god og lovlydig bedriftsborger som utfører standarder for etisk og ansvarlig bedriftsadferd. Selskapet deler denne forpliktelsen med andre medlemmer av Hyundai Motor-gruppen. Videre berømmer HMN å forplikte seg til retningslinjene i Åpenhetsloven.

Etiske retningslinjer

HMN opererer i henhold til en rekke etiske retningslinjer for å sikre overholdelse av lover og etisk forretningspraksis. Disse gjelder både lokalt innenfor HMN og som en del av Hyundai Motor Group. HMN har mekanismer og prosedyrer for å sikre at disse atferdsreglene er tilgjengelige for og forstått av de ansatte at de overvåkes for etterlevelse. Brudd på etiske retningslinjer kan løses gjennom våre disiplinære retningslinjer og prosedyrer.

Varslingsprosedyrer

Som en del av Hyundai Motor Group har HMN-ansatte tilgang til en GAN Integrity varslingsplattform for å la sine ansatte avsløre brudd på lover, etiske retningslinjer og etisk praksis under utøvelse av virksomheten. Dette ble introdusert både som svar på nasjonale lover om varsling og EUs direktiv om varslingsbeskyttelse, og det refereres til våre etiske retningslinjer

Vårt rammeverk for grundig undersøkelse (Due diligence framework)

HMN har implementert en due-diligence prosess for å kunne dokumentere og følge opp at vi er i tråd med åpenhetsloven. Dette skal avdekke risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som potensielt kan påvirkes av HMNs virksomhet direkte eller indirekte gjennom sin forsyningskjede og forretningspartnerrelasjoner. Denne due-diligence prosessen er utformet for å sikre full overholdelse av paragraf 4 og 5 i loven og er sammensatt som følger:

 1. En risikovurderingsmetodikk er å identifisere og gradere risikoen for negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet direkte eller indirekte til HMN-operasjoner. Dette er brukt på eksisterende leverandører og forretningspartnere og vil bli brukt på alle fremtidige leverandører og forretningspartnere.
 2. Leverandører og forretningspartnere har- og vil bli informert om at deres pågående forhold til HMN vil være betinget av deres samarbeid i vårt arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold når det gjelder deres virksomhet og praksis.
 3. Retningslinjer og prosedyrer for å motta, behandle- og svare på, samt spore og overvåke offentlige informasjonsforespørsler om virkningene av HMN-operasjoner og dens leverandører og forretningspartnere på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er spesifikt i samsvar med lovens §6.
 4. Retningslinjer for å implementere og overvåke utbedringsstrategier for å håndtere eventuelle faktiske negative virkninger av våre operasjoner på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.     
 5. Opplæring av ansatte for å informere om deres roller og ansvar knyttet til ovennevnte.
 6. Forbedret offentlig informasjon og rapportering for å informere om våre retningslinjer og prosedyrer knyttet til vår etterlevelse av loven og om våre forpliktelser og praksis knyttet til opprettholdelsen av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre aktiviteter og de til våre leverandører og forretningspartnere.
 7. Periodisk risikovurdering av eksisterende leverandører og forretningspartnere.
 8. Periodisk gjennomgang av våre ovenfor angitte retningslinjer og praksis for å sikre deres løpende effektivitet i henhold til beste praksis-prinsipper.

Retningslinjer for vårt rammeverk for grundig undersøkelse

Som fastsatt i §4 i loven, styres HMNs due-diligence-rammeverk for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold direkte av åpenhetsloven, men også av overlappende veiledning fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). OECD sine retningslinjer, OECD Due Diligence for Responsible Business Conduct (OECD, 2018), er vår primær kilde. OECDs due-diligence rammeverk (og dermed HMNs egne grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold-rammeverk) er oppsummert med følgende diagram.

Diagram Åpenhetsloven. Diagram.

I samsvar med OECDs veiledning er HMNs due-diligence prosesser risikobasert. Derfor inkluderer prosessen en vurdering av den negative påvirkningen i virksomhetens egen drift. Forretingsrelasjoner, inkludert forsyningskjeder, må håndteres innenfor følgende dimensjoner:

 • Sannsynlighet for negativ påvirkning,
 • Alvorlighetsgraden av negativ påvirkning.

Ifølge retningslinjene kan en vurdering av alvorlighetsgrad forstås i henhold til følgende beregninger:

 • Omfanget av alvoret ved den uønskede virkningen;
 • Omfanget av den negative virkningen,
 • Uopprettelig karakter av den negative virkningen.

Mer om vårt rammeverk for due-diligence risikovurderingsmetodikk

I tråd med OECD-retningslinjene tillater vår risikovurderingsmetodikk å gradere, rangere og prioritere aktiviteter og skadevirkninger.

HMN erkjenner at kompleksiteten og lengden på forsyningskjedene knyttet til produksjon og import av motorkjøretøyer gjør HMN sårbar for risikoer for negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. HMN bruker selvfølgelig disse standardene i sin egen virksomhet i henhold til loven og i henhold til våre retningslinjer og etiske retningslinjer. Vår forsyningskjede involverer imidlertid mange prosesseringslag og strekker seg hele veien til utvinning av et bredt utvalg av primærmaterialer, mange av dem potensielt hentet fra en lang rekke jurisdiksjoner og regioner med varierende forpliktelser til å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selv om vi erkjenner at noen bransjer er mer sårbare for ulovlig eller uetisk praksis, erkjenner vi også at det som er langt viktigere er lovanvendelsen. For eksempel en arbeidsgiver i en råvareutvinningsindustri som operer i en avansert økonomi som:

 • Er medlem og engasjert deltaker i overnasjonale og multilaterale organer;
 • Som inkorporerer internasjonal humanitær rett i sin nasjonale lov;
 • Som inkorporerer internasjonale standarder for beste praksis for god offentlig og privat styring innenfor sin nasjonale lovgivning;
 • Som er i stand til og beviselig villig til å håndheve disse lovene effektivt,

kan være langt tryggere når det gjelder opprettholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres operasjoner enn for eksempel høyteknologisk smarttelefonanlegg som ligger i en jurisdiksjon innenfor en utviklingsøkonomi med svakere forpliktelser.

Vår risikovurderingsmetodikk er todelt. Førstegangsvurderingen har og vil bli brukt på nåværende og alle fremtidige leverandører. Førstegangsvurderingen fokuserer på å identifisere og vurdere indikatorer på leverandørens tvungne overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold basert på den juridiske jurisdiksjon. Det vil si at vi vurderer sannsynligheten for uheldige virkninger basert på forpliktelsen til leverende jurisdiksjonen til prinsipper om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold basert på ulike indikatorer. Disse inkluderer jurisdiksjonens medlemskap i og deltakelse i overnasjonale organisasjoner, spesielt de som er knyttet til fremme av internasjonal humanitær rett og prinsipper og beskyttelse av anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderer også medlemskap i multilaterale organisasjoner, som fremmer demokrati og demokratiske prinsipper, som effektiv offentlig og privat etisk styring og forretningsadferd og anvendelse av rettsstaten. Vår risikovurderingsmetodikk begynner med en vurdering og gradering av inkorporeringen av slike prinsipper og standarder i den nasjonale lovgivningen til vår leverandør og forretningspartners juridiske jurisdiksjon, kvaliteten på denne jurisdiksjonens anvendelse av rettsstaten i hver jurisdiksjon og på sosial og politisk stabilitet i jurisdiksjonen. Der det er tilgjengelig vurderer vi også innlemmelsen av disse prinsippene i offentlig tilgjengelige retningslinjer, og vurderer også risikoen til industrien og de sannsynlige driftsområdene og forsyningskildene til enheten.

Dette gjør at HMN kan kvantitativt gradere sine leverandører etter risiko. Alle leverandører som overskrider maksimal terskel er gjenstand for en andregangsvurdering. I slike tilfeller vil HMN forvente at leverandøren svarer på spørreskjema om sine retningslinjer og praksis når det gjelder overholdelse av prinsipper om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og praksis. Når de er samlet blir svarene gradert. Enhver leverandør/forretningspartner som ikke klarer å oppnå en minimumsterskel vil bli evaluert for ytterligere tiltak for å samle inn ytterligere informasjon om risikoen for uønskede påvirkninger. I tillegg vil foretaket i mer alvorlige tilfeller bli utsatt for avbøtings/utbedringsfasen umiddelbart etter svikt i førstelagsvurderingen.

Eksisterende leverandører vil bli revurdert med jevne mellomrom på prøvebasis eller kan vurderes/revurderes spesifikt på ad hoc basis der vi mottar informasjon som tyder på at det eksisterer en potensielt betydelig negativ påvirkning,

Ytterligere detaljer om vår risikovurderingsmetodikk finnes i vårt policydokument Hyundai Motor Norway Retningslinjer knyttet til overholdelse av Åpenhetsloven, spesielt i vedlegg 1 til dette dokumentet.

Våre risikovurderingsresultater

HMN gjennomførte en risikovurdering av sine eksisterende leverandører ved å bruke risikovurderingsmetodikken utviklet som del av Åpenhetslovens due-diligence rammeverk. Utvalget av leverandører ble gjort på følgende grunnlag:

 • Største 12 leverandører målt ved totale utbetalinger til leverandøren i regnskapsåret 2021
 • Et tilfeldig utvalg av 60 andre leverandører.

Følgende tabell oppsummerer utvalget etter bransjetype.

Bransjebeskrivelse

Nummer i prøven

% of prøven

Andre tjenester

21

29%

Media og marketing tjenester

10

14%

Import og engros av bildeler eller tilbehør

7

10%

Bilsalg og relaterte produkter og tjenester

7

10%
Frakt og logistikktjenester 7 10%
IT eller kommunikasjonsutstyr, programvare eller andre tjenester 6 8%
Bank, finansielle tjenester og forsikringstjenester 5 7%
Kontortjenester 4 6%
Regnskapsføring, rådgivning og relaterte tjenester 2 3%
Bilproduksjon og engrossalg 1 1%
Detaljhandel med drvstoffprodukter 1 1%
Offentlig administrasjon 1 1%
Grand Total 72 100%
Tabellen nedenfor oppsummerer profilen til utvalget vårt i henhold til den juridiske jurisdiksjonen til den juridiske enheten. Dette betyr at de er underlagt den juridiske enhetens nasjonale lover.

Norsk juridisk enhet (lav risiko)

Ikke norsk, men er en juridisk enhet i et annet OECD (lavrisiko) medlemsland

Er en juridisk enhet I et OECD-medlemsland (lavrisiko) Potensielt risikofylt forsyningskjede, relaterte selskaper eller kan levere til potensielt risikofylte områder
62 of 72 =  86% 10 of 72 = 14% 72 of 72 = 100% 34 of 72 = 47%
Følgende tabell oppsummerer risikovurderingsresultatene for prøven. Merk at ingen av utvalget overskred terskelen for ytterligere handling. Det vil si alle våre utvalgte leverandører og forretningspartnere var innenfor akseptable risikogrenser med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Merk at også inkluderingen av stikkprøven på 60 leverandører og forretningspartnere som er inkludert i utvalget, gjør utvalget og resultatet statistisk representative for våre leverandører generelt.

Handling

Tall etter handling nødvendig

Laveste risiko, ingen ytterligere handlinger er nødvendig. 72 of 72 = 100%
Nivå2 vurdering kreves for å samle inn ytterligere informasjon. 0
Mer informasjon kreves umiddelbart som kan føre til avbøtende/utbedringstiltak som skal implementeres over en rimelig tidsramme. 0
Mer informasjon kreves umiddelbart som kan føre til avbøtende/utbedringstiltak som må iverksettes snarest. 0

Mer om vår strategi for reduksjon/utbedring av skadevirkninger

Der det identifiseres en negativ påvirkning som et direkte eller indirekte resultat av HMN-operasjoner, vil HMN velge og implementere avbøtende/utbedrende tiltak og overvåke implementeringen og effektiviteten av dem i samsvar med OECD-retningslinjene. Der det er mulig, vil HMN bruke sin innflytelse til å påvirke leverandørenes praksis og drift positivt gjennom samarbeid med veiledning, støtte og oppmuntre dem til å endre praksisen deres positivt. Der det er relevant og mulig kan HMN oppmuntre lokale myndigheter til å delta. I de mest alvorlige og mest presserende tilfellene og der forsøk på avbøtende/utbedring mislykkes eller er umulige, kan HMN trekke seg fra forretningsforholdet. Mer detaljer om disse sakene finnes i HMNs policydokument Hyundai Motor Norway, Supplerende retningslinjer og prosedyrer knyttet til overholdelse av Åpenhetslovens retningslinjer og retningslinjer knyttet til ugunstige innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og relaterte saker.