Avtalevilkår ved forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salgsbetingelsene for denne avtalen gjelder kun i forhold som gjelder forbrukerkjøp, jf. Lov om forbrukerkjøp (fkjl.) 21. juni 2002.

2. Definisjoner

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selger eller selgers representant opptrer i næringsvirksomhet.

3. Ufravikelighet

Det kan etter forbrukerkjøpsloven ikke avtales vilkår som for forbrukeren er mindre gunstig enn det som følger av loven. Vilkårene nedenfor anses ikke som begrensende for kjøpers rettigheter.

4. Innbytte

Dersom kunden velger å bytte inn sin nåværende bil, vil tilbudet fra selgeren omfatte en estimert innbytteverdi basert på de opplysningene som kunden har gitt om innbyttebilens modellår og modell, dens generelle stand og kilometerstand («Estimert Innbytteverdi»), sammen med eventuelle mulige bonuser/fordeler ved innbytte («Estimert Samlet Innbytteverdi»). Kunden utleder ingen rettigheter fra hverken den Estimerte Innbytteverdien eller den Estimerte Samlede Innbytteverdien slik disse er angitt i tilbudet, og disse binder heller ikke selger.

Inngåelse av innbytteavtalen er betinget av at selgeren, ved kundens overlevering av innbyttebilen til selger, uttrykkelig godkjenner eller tilpasser den Estimerte Samlede Innbytteverdien til å reflektere bilens faktiske verdi («Endelig Samlet Innbytteverdi»). Den Endelige Samlede Innbytteverdien avhenger av bilens faktiske stand på det tidspunktet kunden leverer den til selgeren,) og kan derfor avvike fra den Estimerte Samlede Innbytteverdien som er anslått i tilbudet. Innbytteavtalen skal derfor kun anses som endelig og bindende inngått mellom partene når den Endelig Samlede Innbytteverdien er bekreftet/fastsatt av selgeren, og kunden har akseptert denne.

Dersom den Endelige Samlede Innbytteverdien for innbyttebilen er betydelig lavere enn den Estimerte Samlede Innbytteverdien som er angitt i tilbudet, har kunden rett til å unnlate å selge bilen sin.  Dersom kunden unnlater å selge bilen sin gjennom innbytte vil den Estimerte Samlede Innbytteverdien ikke fratrekkes kjøpsprisen.

5. Betaling

Betaling skal skje etter avtale eller senest ved levering. Levering anses å skje ved fastsatt tidspunkt for overlevering hvis dette er avtalt, eller ved overlevering til kjøper.

Hvis kunden har valgt å bytte inn bilen, vil den Estimerte Samlede Innbytteverdien fratrekkes kjøpsprisen angitt i tilbudet. Kjøpsprisen kan likevel ikke betales av kunden før selger uttrykkelig har fastsatt en Endelig Samlet Innbytteverdi slik beskrevet i denne avtalen, kunden har akseptert den Endelig Samlet Innbytteverdien, og selger har justert kjøpsprisen deretter.

6. Leveringstid

Angitt leveringstid i kontrakten er å anse som et uforpliktende estimat for når Produktet kan leveres. Tidspunkt for levering kan fastsettes med bindende virkning for partene når salgsgjenstanden har ankommet norsk havn. Produktet anses som rettidig levert dersom det leveres en måned etter angitt estimat. Kjøperen skal hente salgsgjenstanden til angitt tid hos forhandler, med mindre annet er avtalt. Så fremt tidsestimatet for levering blir overskredet, skal selger gi kjøper melding om dette, og kontakte kjøper med angivelse av tidspunkt for henting. Dersom det i kontrakten er avtalt “seneste tidspunkt for levering”, foreligger det forsinkelse dersom dette tidspunktet oversittes. Kjøper er ikke forpliktet til å hente salgsgjenstanden før “seneste tidspunkt for levering”.

7. Registreringsavgift

Kjøper gir selger fullmakt til å registrere salgsgjenstanden. Kostnader, herunder avgifter knyttet til registreringen, dekkes av kjøper.

8. Avbestilling og erstatning

Avbestiller kjøper etter at kjøpekontrakt er signert og før levering er skjedd, plikter kjøper å dekke selgers tap. Det er avtalt at det ved avbestilling skal betales slik erstatning med 8 % av kjøpesummens størrelse. Avbestilling skal skje skriftlig, og være selger i hende før angitt tidspunkt for levering.

 

I tilfellet kunden har valgt å bytte inn bilen sin, og utøver sin rett til å avbestille slik fastsatt ovenfor i dette punkt 8, kan selgeren etter eget skjønn enten:

a)    betale den Estimerte Innbytteverdien til kunden og beholde innbyttebilen og eierskap til denne,

eller alternativt, og kun dersom innbyttebilen fortsatt er i forhandlerens besittelse,

b)    returnere innbyttebilen til kjøperen. Hvor innbyttebilen returneres til kjøperen etter dette punkt 8 b) skal kjøperen, ved overlevering av innbyttebilen til selgeren, tilbakebetale til selger den Endelige Samlede Innbytteverdien.

9. Forsinket levering

Ved forsinket levering kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, eller kreve oppfyllelse, heving og/eller erstatning etter reglene i forbrukerkjøpsloven. Kjøper har ikke krav på oppfyllelse eller erstatning dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Kjøper kan heller ikke kreve oppfyllelse dersom en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Dersom vanskene faller bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Forsinkelse fra selgers side ved oppfyllelse av sideforpliktelser gir ikke kjøper rett til heving eller erstatning.

10. Prisendring

Hvis skatter, toll, valutakurser eller offentlige avgifter økes/ endres etter signert avtale, men før levering og dette påvirker leveransens totalpris, plikter kjøper å betale økningen. Dette gjelder tilsvarende hvis fabrikk eller importør øker sine priser. Dersom samlet prisøkning overstiger 6 %, har kjøper rett til å fragå avtalen. Melding om dette må gis skriftlig, innen en uke etter at prisøkningen ble kjent for kjøper.

11. Undersøkelser / reklamasjoner

Kjøper oppfordres til, så snart som mulig, å undersøke salgsgjenstanden. Dersom det foreligger en mangel ved salgsgjenstanden, kan kjøper innen rimelig tid etter at han/ hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selger melding om at han/hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder, fra det tidspunkt kjøper oppdaget mangelen. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke reklameres i tide. Dette gjelder ikke dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Ved enhver reklamasjon skal fabrikat, type, understellsnummer og kjøpsdato oppgis. Selger kan kreve denne kontrakt fremlagt, sammen med eventuell tilstandsrapport og servicelogg over utført service og vedlikehold. Reklamasjoner fremsatt mer enn tre måneder etter at mangelen ble oppdaget, medfører normalt at kjøper taper sin rett til kostnadsfri retting.

12. Selgers ansvar for mangler

Selgers ansvar for feil ved Produktet omfattes kun av de forhold som er å anse som mangler. Med mangler menes i denne avtale forhold ved Produktet som medfører at Produktet ikke er i avtalt eller kontraktsmessig stand på leveringstidspunktet. Dette gjelder selv om forholdene viser seg etter kjøpers overtakelse. Mangler som har sin årsak i forbrukeren eller forhold på hans side er ikke selgers ansvar. Mangler som viser seg de første seks måneder etter overtakelse av Produktet, antas å ha eksistert på et tidspunkt før kjøper overtok denne, men mindre annet kan bevises.

13. Mangler

For det tilfellet at det foreligger mangler, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan kjøperen kreve retting eller omlevering. Dette gjelder ikke dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. For det tilfellet at mangelen ikke rettes kan kjøper kreve prisavslag eller heving av kjøpet i samsvar med forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Dersom selgeren sørger for retting eller omlevering i samsvar med loven, eller tilbyr slik retting, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Den alminnelige hovedregel er at salgsgjenstanden skal bringes til selgers utsalgssted eller til et annet verksted angitt av selger, for retting. Merkostnader til retting på andre steder etter kjøpers ønske, dekkes i sin helhet av kjøper.

Dersom salgsgjenstanden benyttes til annet enn personlig bruk for kjøperen og hans familie, husstand eller omgangskrets eller i strid med anvisninger gitt i instruksjonsbok-/bøker, for eksempel konkurranse, utleie, transport av gjenstander eller lignende, kan kjøper ikke gjøre mangelskrav mot selger. Det samme gjelder dersom salgsgjenstandens konstruksjon, herunder motor, drivverk, karosseri og elektronikk er endret. Opplistinger ikke uttømmende. Kjøper forplikter seg for øvrig til å begrense sitt tap, herunder å fremstille bilen for service i tråd med produsentens og importørens anvisninger.

14. Heftelser

Selger besørger å slette eventuelle heftelser som er tinglyst i Løsøreregisteret på tidspunkt for avtaleinngåelse. Kjøperen kan ikke unnlate å overta salgsgjenstanden, og betale kjøpesummen dersom selger godtgjør at heftelsen er innfridd og sendt til sletting, selv om slettelsen enda ikke er registrert i Løsøreregisteret.                           

15. Salgspant

Dersom kjøperen overtar salgsgjenstanden før hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter er betalt til selger, har selger eller dennes finansieringsforbindelse, med denne kontrakts underskrift av kjøper og påført salgsgjenstandens kjennetegn, 1. prioritets salgspant til sikkerhet for sine krav. Dette gjelder til kravet er fullt ut innfridd eller om ikke annet er anført i inntil femten år fra kontraktens underskrift.

Kjøper kan ikke avhende, pantsette eller leie ut eller låne bort salgsgjenstanden, så lenge den er beheftet med salgspant. Kjøper betaler tinglysningsgebyr i henhold til gjeldende satser. Kjøper vedtar, i medhold av lov om tvangsfullbyrdelse, tilbakelevering og/eller inndrivelse av tilgodehavende uten søksmål.

16. Elektronisk signatur og angrerett

Kontrakten kan signeres elektronisk.

Ved nettsalg («Cl!ick to Buy») eller ved annen form for fjernsalg hvor kjøper er forbruker gjelder angrerettloven med bestemmelser som ikke kan fravikes til ugunst for kjøper. Angrerettloven gjelder ikke dersom deler av kjøpet (eksempelvis prøvekjøring, kontraktsforhandling eller –signering) skjer ved kjøper og selgers fysiske tilstedeværelse i selgers faste forretningslokaler.

Angrerett gir kjøper rett til å gå fra kontrakten. Fristen for å bruke angreretten er 14 dager fra levering («angrefristen»). Meddelelse om bruk av angrerett fremsettes enten ved at vedlagte angrerettskjema fylles ut og sendes til selger eller ved at kjøper sender en skriftlig og tydelig melding til selger om bruk av angrerett. Dersom kjøper oversitter angrefristen bortfaller angreretten.

Kjøper skal sørge for retur av varen til selger uten unødvendig opphold og senest innen 14 dager etter kjøper ga selger utfylt angrerettskjema eller annen skriftlig og tydelig melding om bruk av angrerett. Kjøper skal dekke returkostnadene.

Kjøper har krav på full tilbakebetaling av kjøpesummen. Full tilbakebetaling krever imidlertid at kjøper ikke har håndtert/prøvd varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastsette varens egenskaper eller funksjon. Alminnelig håndtering/prøving av varen utover 100 km vil normalt overstige hva som er nødvendig. Ved slik unødvendig håndtering/prøving kan selger kreve erstatning fra kjøper tilsvarende varens verdireduksjon. Selger kan også kreve erstatning dersom varen får verdireduserende skade eller lignende mens kjøper rår over den. Selgers erstatningskrav kan motregnes i kjøpers tilbakebetalingskrav, slik at kjøper ikke får full tilbakebetaling av kjøpesummen.

Tilbakebetaling skal skje innen 14 dager etter selger fikk utfylt angrerettskjema eller annen skriftlig og tydelig melding om bruk av angrerett. Tilbakebetaling kan likevel utstå til varen er mottatt hos selger eller til kjøper har fremlagt dokumentasjon for at varen er returnert. Tilbakebetaling skjer med samme betalingsmiddel som ble brukt da betalingen ble gjennomført. Eventuell del av kjøpesummen som er betalt ved lånefinansiering tilbakebetales direkte til utlåner.

Ved bruk av angreretten faller alle tilknyttede avtaler (eksempelvis avtale om innbyttebil) bort uten kostnad for kjøper. Dersom selger har solgt innbyttebilen før selger har mottatt utfylt angrerettskjema eller annen skriftlig og tydelig melding om bruk av angrerett, har kjøper kun krav på verdien av innbyttebilen som angitt i denne kontrakt.

Angrerett gjelder ikke for vare som er tilpasset kjøpers spesifikasjon eller som har fått et tydelig personlig preg, eksempelvis varer med individuelle mål, egenkomponerte tilvalg og/eller spesialtilpasset utstyr.

Last ned angrerettsskjema her

17. Tilleggsavtaler

Denne kontrakt erstatter enhver tidligere kontrakt/avtale – skriftlig eller muntlig – som omhandler denne salgsgjenstand og tilbehør. Eventuelle senere tilføyelser må alltid være skriftlige, og anses som et tillegg til denne kontrakt.

For de tilfeller der oppgjør av kjøpekontrakten helt eller delvis skjer ved innbyttebil, vil innbytte fremkomme i kjøpekontrakten med et beløp. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er en oppgjørsoppstilling, og at avtaleforholdet knyttet til kjøpet av innbyttebilen, reguleres i særskilt avtale.

18. Personvern

Vi deler informasjon med våre samarbeidspartnere. Dette omfatter person- og kjøretøyopplysninger. Alle parter er forpliktet til å beskytte informasjonen din i samsvar med personvernregelverk. Mer informasjon finner på her.